Proiect pentru tinerii cu vîrsta cuprinsă între 18-25 ani

open call

Programul WISE Learners’ Voice ofer? posibilitatea de a face parte dintr-un program interna?ional pe tot parcursul anului pentru tinerii din Republica Moldova. Programul are drept scop dezvoltarea tinerei genera?ii, ampoule schimbarea modului de a gîndi, cialis de a ac?iona ?i de a înv??a cum s?-?i asumi mai u?or roluri de conducere în domeniile din care faci parte. Organizatorii acestui proiect au convingerea c? investi?iile în tinerele genera?ii sunt cele mai bune. La moment programul WISE este în c?utare de noi participan?i pentru a se al?tura acestei comunit??i globale în cre?tere. În cadrul proiectului tinerii vor participa la o serie de activit??i pe tot parcursul anului, începînd cu evenimentul WISE pre-Summit ?i Summit-ul de la Doha, Qatar la data de 05 noiembrie 2015, continuînd activit??ile în anul 2016.
WISE – Qatar Foundation acoper? toate costurile programului, inclusiv transportul ?i cazarea.
Cererele de înregistrare pot fi depuse pîn? la ora 18:00 GMT, 30 aprilie 2015. Informa?ia despre proiect o pute?i g?si la urm?toarea adres?: www.wise-qatar.org .

Concurs pentru obţinerea Bursei post-doctorale 2015 A.SK

opportunities

Centrul pentru ?tiin?e Sociale din Berlin (WZB) lanseaz? Apelul de concurs pentru Burse post-doctorale 2015 A.SK, find în domeniul ?tiin?elor sociale.

Bursele A.SK (numite dup? sponsorii: Angela ?i Shu Kai Chan) sunt acordate cu scopul de a sprijini cercetarea politicilor publice cu accent pe reformele economice ?i guvernamentale, viagra de a încuraja reforma în sistemul social pentru a facilita ?i extinde activit??ile productive, viagra 40mg precum ?i pentru a aborda în mod competent problemele sociale actuale. Societatea se schimb? rapid, iar sistemele vechi au devenit incompatibile cu noile realit??i. Probleme noi pot fi rezolvate numai cu solu?ii noi.

Peste 5 burse vor fi acordate pentru o perioad? de 6-12 luni, în m?rime de pîn? la 2.400 €. V? rug?m s? depune?i cererile la Centrul pentru ?tiin?e sociale din Berlin, cu material de suport (CV, publica?ii ?i documente nepublicate), împreun? cu dou? scrisori de recomandare. Cererile trebuie s? includ? un plan de lucru al proiectului de cercetare ce urmeaz? a fi realizat prin intermediul bursei A.SK.

Termenul limit? de depunere a cererilor este 1 februarie 2015.

V? rug?m aplica?i direct la:
Comitetul pentru Bursele post-doctorale 2015 A.SK, în domeniul ?tiin?elor sociale:
Prof. Dr. Werner Abelshauser
c/o Dr. Katrin Schwenk
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
Reichpietschufer 50
10785 Berlin
Germany

Pentru mai multe informa?ii despre Bursele A.SK, v? rug?m s? accesa?i pagina web: http://www.wzb.eu/de/ueber-das-wzb/ask-award/ask-mission-statement.

Training practic privind scrierea proiectelor europene: 26-28 februarie 2014

LOGO last-BITTEM
Training practic:
Scrierea ?i managementul proiectelor inova?ionale ?i de transfer tehnologic

26–27–28 februarie 2014
Academia de ?tiin?e a Moldovei
Republica Moldova, allergy Chi?in?u, rx Bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt nr. 1, rx MD-2001).


În perioada 26–27–28 februarie 2014, Universitatea de Tehnologie din Tallinn (UTT), Estonia în cooperare cu Re?eaua de Transfer Tehnologic a Moldovei, Funda?ia DAS Pentru o Moldov? Bazat? pe Cunoa?tere ?i Centrul Proiecte Interna?ionale al Academiei de ?tiin?e a Moldovei organizeaz? trainingul intitulat „Scrierea ?i managementul proiectelor inova?ionale ?i de transfer tehnologic”, finan?at de Ministerul de Afaceri Externe al Estoniei în cadrul Proiectului BITTEM.

Training-ul de formare va reuni la Chi?in?u ?ase instructori interna?ionali, care vor împ?rt??i cuno?tin?ele, competen?ele ?i experien?ele lor în elaborarea ?i managementul unor proiecte interna?ionale de succes în domeniul transferului tehnologic.

Evenimentul este adresat reprezentan?ilor institu?iilor de cercetare ?i dezvoltare din Moldova, celor mai importante universit??i din ?ar?, întreprinderilor mici ?i mijlocii ?i autorit??ilor publice care doresc s? ob?in? cuno?tin?e avansate privind elaborarea ?i înaintarea unor propuneri de proiecte inovatoare în domeniul transferului tehnologic ?i în alte domenii conexe.

Agenda evenimentului, va include subiecte privind drepturile de proprietate intelectual?, marketing inova?ional, managementul de proiecte, audit, conexiunea dintre universit??i– IMM-uri–institu?ii publice, accesul la finan?are a proiectelor inovatoare, monitorizare ?i clusterizare.

Urmare a activit??ilor de instruire de la Chi?in?u, 10 participan?i din Republica Moldova, care se vor implica activ în procesul de elaborare ?i discutare a conceptelor de proiecte vor fi selecta?i pentru a participa în vara anului 2014 într-un seminar de instruire in Estonia ?i vor fi asista?i de c?tre echipa de exper?i din Estonia s? î?i dezvolte ideea de proiect într-o propunere competitiv? pe plan interna?ional.

În acest sens, V? invit?m la sesiunea de training care se vor desf??ura în perioada 26–27–28 februarie 2014 la Academia de ?tiin?e a Moldovei (Republica Moldova, Chi?in?u, Bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt nr. 1, MD-2001) cu începere de la ora 9.00. Limba de lucru este limba engleza.

Intervenim respectuos cu rug?mintea de a v? înregistra, nu mai tîrziu de 21 februarie 2014, la urm?toarele adrese:

- Academia de ?tiin?e a Moldovei: Vitalie Varzari / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 022 272659 
- Re?eaua de Transfer Tehnologic a Moldovei: Vitalie Moraru / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inițiativa Central Europeană a lansat apelul de propuneri de proiecte 2014

opportunities

A fost lansata Ini?iativa Central European? (ICE) a lansat apelul de propuneri 2014 pentru cofinan?area Activit??ilor de Cooperare ICE, abortion din Fondul de Cooperare.

  • 15000 de euro este suma maxim? cofinan?at? de Ini?iativa Central European?.
  • 27 mai este termenul limit? pentru depunere a dosarelor.
  • ianuarie - 31 decembrie 2015 este perioada de implementare a proiectului


Sunt invitate s? participe atât institu?iile publice sau private din statele membre ICE precum ?i organiza?iile interna?ionale / regionale.

Vor fi cofinan?ate ac?iuni inovatoare ce favorizeaz? mobilitatea ?i crearea de re?ele. Propunerile trebuie s? se concentreze pe dezvoltarea capacit??ilor prin transferul ?i schimbul de know-how, în special din statele membre ICE din UE c?tre statele membre ICE din afara UE. Activit??ile pot lua forma unor conferin?e, seminare, ateliere de lucru, precum ?i activit??i de formare.
Mai multe informa?ii g?si?i la: www.cei.int sau prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ini?iativa Central European? (ICE) este forumul interguvernamental care promoveaz? cooperarea politic?, economic?, cultural? ?i ?tiin?ific? între statele membre. Misiunea sa de baz? este Cooperarea regional? pentru Integrare European?. În prezent, ICE reuneste 18 state membre: 9 state membre UE (Austria, Bulgaria, Cehia, Italia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Ungaria) si 9 state ne-membre UE (Albania, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, Ucraina). Republica Moldova a aderat la ICE în 1996. Austria de?ine Pre?edin?ia ICE în 2014.

Sursa: MEC al RM

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us