Apelul pilot ERA Chairs

open call
Apelul ERA Chairs este o nou? m?sur? instituit? de Comisia European?, discount menit? s? elimine decalajul dintre cercetare ?i inovare în Europa. Aceste granturi sunt oferite pentru a dezvolta excelen?a în cercetare în statele membre UE, health statele asociate precum ?i în alte regiuni.
 
Universit??ile sau institu?iile de cercetare eligibile, anesthetist care actualmente au o rat? sc?zut? de participare la Programul Cadru, cu un poten?ial ?tiin?ific demonstrat ?i un plan concret de promovare a excelen?ei în cercetare, vor fi selectate de c?tre Comisie pentru a numi lideri remarcabili în cercetare: a „pre?edin?ilor” Spa?iului European de Cercetare (ERA) ?i a echipelor acestora de cercetare. Aceasta va permite institu?iilor de a dezvolta, în domenii specifice, un nivel de excelen?? necesar pentru a concura la nivel interna?ional ?i de a extinde eficient participarea sa în Programele Cadru.
 
Apelul pilot ERA Chairs, finan?at prin intermediul Programului Cadru 7, a fost lansat la 18 decembrie 2012. Apelurile ERA Chairs ulterioare vor fi publicate în Programul „Horizon 2020”.
 

Apeluri pentru propuneri EACEA

opportunities

Agen?ia executiv? pentru educa?ie, sale audiovizual ?i cultur? a Comisiei Europene (EACEA) a lansat mai multe apeluri pentru propuneri privind Programul Cultural. Programul Cultural a fost înfiin?at pentru a sus?ine spa?iul cultural european, and care se bazeaz? pe un patrimoniu cultural comun, drugs prin dezvoltarea de activit??i de cooperare între exponen?i culturali din ??rile eligibile, cu scopul de a încuraja dezvoltarea cet??eniei europene.

Pentru mai multe informa?ii cu privire la apelurile existente accesa?i linkul http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php.

Lansarea Apelurilor pentru anul 2013 în cadrul PC7

 

Academia de ?tiin?e a Moldovei V? aduce la cuno?tin?? c? pentru luni, cialis viagra 9 iulie curent, therapy începînd cu ora 14.00, denture în incinta A?M (Sala Azurie, et.I) , este preconizat? lansarea oficial? a Apelurilor pentru anul 2013 în cadrul Programului Cadru ?apte al Comunit??ii Europene pentru Cercetare ?i Dezvoltare Tehnologic? (2007-2013).

La acest eveniment important pentru toat? comunitatea ?tiin?ific? din Republica Moldova sînt invita?i: directorii institu?iilor de cercetare, secretarii ?tiin?ifici, ?efii de Centre ?i laboratoare de cercetare, responsabilii de rela?ii interna?ionale, prorectorii pentru ?tiin?? ?i rela?ii interna?ionale, ?efii de catedr? din institu?iile de înv???mînt superior, reprezentan?ii Ministerelor, întreprinderilor mici ?i mijlocii, organiza?iilor non-guvernamentale, cercet?tori. (Graficul complet al manifest?rilor consacrate lans?rii Apelurilor PC7 pentru anul 2013 în Moldova se anexeaz?)

 
 

Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte a AŞM şi BMBF

 

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Ministerul Federal al  Educa?iei ?i Cercet?rii  din Germania (BMBF) lanseaz? al treilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare vizînd mobilitatea, ed în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ?tiin?ific? între A?M ?i BMBF, mind încheiat pe data de 14 martie 2008. 
 
Scopul concursului este de a promova ?i sprijini cooperarea ?tiin?ific? ?i mobilitatea cercet?torilor din Republica Moldova ?i cei din Germania în domeniile de cercetare ?i dezvoltare de interes comun pentru ambele p?r?i. 
 
Pentru a afla mai multe informa?ii cu privire la condi?iile de eligibilitate ?i a accesa formele de aplicare, accesa?i urm?torul link.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us