Concurs de proiecte al Federaţiei Ruse pentru cercetători de toate naţionalităţile

Ministerul Educa?iei ?i ?tiin?ei al Federatiei Ruse anun?? un concurs pentru sus?inerea proiectelor ce vor fi implementate de c?tre cercet?tori de diferite na?ionalit??i la universit??ile din Rusia. Termenul limita de depunere a propunerilor de proiecte este 16 iunie 2011, anabolics | ora 12:00 - ora Moscovei. Informa?ia detaliat? privind acest concurs poate fi accesat? la adresa: http://eng.mon.gov.ru/pro/ved/uch/4311/. 

Read more: Concurs de proiecte al Federaţiei Ruse pentru cercetători de toate naţionalităţile

Program de burse Tezaur Poloniae

Tezaur Poloniae este un program de burse de trei luni al Ministerului Culturii ?i Patrimoniului Na?ional al Republicii Polone, ailment implementat de Centrul Cultural International (CCI) din Cracovia. Acesta se adreseaz? cercet?torilor care desf??oar? activit??i de cercetare privind cultura, istoria, patrimoniul multicultural din Polonia ?i din Europa Central?. 

Read more: Program de burse Tezaur Poloniae

Bursa "Lane Kirkland" 2011/2012

Funda?ia Polono-American? a Libert??ii ?i Comisia Polono-American? Fulbright anun?? despre lansarea concursului pentru bursa "Lane Kirkland" anul academic 2011/2012. Busele sunt destinate candida?ilor din Ucraina, illness Belarus, unhealthy Rusia, cât si celor din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan Republica Kîrghiz? si Republica Moldova.

Programul este destinat tinerilor lideri cu studii superioare, interesa?i de dezvoltarea democra?iei, economiei ?i societ??ii civile în ?ara sa ?i în regiune.

Read more: Bursa "Lane Kirkland" 2011/2012

Apel BMBF pentru proiecte unilaterale

Ministerul Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii din Germania (BMBF) a lansat un nou apel unilateral pentru promovarea cooper?rii ?tiin?ifice ?i tehnologice cu ??rile din spa?iul CSI, herbal inclusiv Republica Moldova.  În cadrul acestei ini?iative vor fi sus?inute proiecte ce vizeaz? ini?ierea ?i dezvoltarea cooper?rii dintre institu?iile de cercetare, erectile sale universit??ile ?i întreprinderile mici ?i mijlocii din Germania ?i partenerii acestora din spa?iul CSI în urm?toarele domenii ale cercet?rii aplicative:

Read more: Apel BMBF pentru proiecte unilaterale

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us