Concurs pentru bursele de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor

A demarat concursul pentru bursele de excelen?? acordate de c?tre Federa?ia Mondial? a Savan?ilor (FMS) pentru anul academic 2010-2011.

Tinerii cercet?tori din Republica Moldova vor beneficia în anul de studii 2010-2011 de 7-9 burse de excelen?? acordate de Federa?ia Mondial? a Savan?ilor (FMS) în conformitate cu cerin?ele stabilite de c?tre FMS. Bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de activitate ale FMS, remedy inclusiv cercetarea apei, rx solului, energiei, în domeniile medicinei, alimenta?iei etc.
 
Pentru informa?ii adi?ionale accesa?i acest link

Acţiunile de extindere şi integrare lansate de Centrul Comun de Cercetare al UE în 2010

În scopul sprijinirii politicii de extindere a Uniunii Europene, viagra Centrul Comun de Cercetare (JRC – Joint Research Centre) promoveaz? ac?iuni de integrare în Spa?iul European de Cercetare a noilor state membre, statelor candidate, statelor poten?ial candidate ?i statelor asociate la Programul Cadru 7, prin oferirea acestora oportunit??i de instruire ?i mobilitate în cadrul institutelor sale. JRC sus?ine, de asemenea, ?i Politica European? de Vecin?tate (PEV) a UE, oferind posibilit??i similare ?i ??rilor partenere PEV.

Ac?iunile de extindere ?i integrare lansate de JRC în 2010 includ dou? instrumente:

  • Instruire: 44 workshop-uri specializate ?i cursuri avansate de instruire asupra metodelor ?i tehnicilor privind politicile UE;
  • Mobilitate: Apeluri pentru expresii de interes pentru posturi de Exper?i Na?ionali Deta?a?i (Seconded National Experts) ?i pentru bursieri (Grantholders) la institutele JRC (apelul a fost lansat pentru 28 de posturi în domenii tehnico-?tiin?ifice cu relevan?? pentru politica UE).

Read more: Acţiunile de extindere şi integrare lansate de Centrul Comun de Cercetare al UE în 2010

Programul burse de studiu pentru Tinerii Cercetători din Vecinătatea Estică a UE

Universit??ile ??rilor grupului Coimbra ofer? vizite de scurt? durat? pentru tineri cercet?tori din ??rile din vecin?tatea estic? a UE. ??rile eligibile pentru edi?ia 2010 sunt urm?toarele: Albania, cialis Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia ?i Her?egovina, Macedonia, Georgia, Kazahstan, Kosovo, Republica Kîrgîz?, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Serbia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina ?i Uzbekistan.

În aceast? nou? edi?ie a Programului numai aplic?rile on-line vor fi acceptate. Solicitan?ii trebuie s?-?i prezinte cererile în perioada 1 februarie - 15 martie 2010. V? rug?m s? citi?i cu aten?ie bro?ura înainte de a aplica.

Programul Schimbului de Know-How al Iniţiativei Central Europene

În calitate de stat membru non-UE al Ini?iativei Central Europene (ICE), impotent Republica Moldova poate beneficia de diverse programe de granturi organizate sub egida acestui angajament regional. Un astfel de program este ?i Programul Schimbului de Know-How (KEP – Know-How Exchange Programme) ce are drept obiectiv consolidarea progresului economic ?i social al statelor member non-UE ale ICE, prin ini?ierea de proiecte comune cu statele membre UE ale ICE. Proiectele pot fi lansate atît de institu?ii publice cît ?i de organiza?ii neguvernamentale ?i cele din sectorul privat.

Read more: Programul Schimbului de Know-How al Iniţiativei Central Europene

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us