Ce este Diaspora-Network?

Diaspora Network” este o platform? electronic? destinat? tuturor cercet?torilor ?i persoanelor înalt calificate originare din Republica Moldova care î?i desf??oar? activitatea profesional? în ?ar? sau peste hotare ?i care doresc s? creeze împreun? un spa?iu deschis al cunoa?terii, therapy comunic?rii ?i cooper?rii.

V? invit?m s? utiliza?i acest spa?iu electronic al cooper?rii pentru:

  1. a g?si parteneri în vederea dezvolt?rii unor proiecte de cercetare ?i inova?ionale comune;
  2. a populariza acas? ?i peste hotare propriile realiz?ri ?tiin?ifice ?i profesionale;
  3. a plasa cele mai recente anun?uri referitor la pozi?ii vacante, denture conferin?e, prezent?ri publice, publica?ii, proiecte etc.;
  4. a fi informat cu privire la oportunit??ile plasate de c?tre al?i membri ai re?elei electronice;
  5. a expune pozi?ia Dvs. referitor la ultimele evolu?ii din domeniul de cercetare ?i inovare ce au loc în Republica Moldova ?i în lume;
  6. a participa la dezbaterea ?i avizarea documentelor strategice ce vizeaz? dezvoltarea sectorului cercetare–inovare din Republica Moldova;
  7. a disemina alte informa?ii utile pentru comunitatea cercet?torilor ?i a persoanelor antrenate în sectoare ce implic? tehnologii avansate.

Pentru a valorifica beneficiile acestui spa?iu al comunic?rii, V? invit?m respectuos s? V? înregistra?i on-line în calitate de utilizator nou ?i s? completa?i profilul Dvs. profesional în spa?iile special destinate pentru aceasta.

Informa?ia personal? pe care o ve?i oferi va fi protejat?, fiind accesibil? doar membrilor înregistra?i ai „Diaspora Network”.

Sîntem convin?i c? fiecare cercet?tor ?i persoan? înalt calificat? poate contribui prin expertiza, cuno?tin?ele ?i experien?a sa,  la dezvoltarea în Republica Moldova a unei veritabile societ??i bazate pe cunoa?tere.

Pentru informa?ii suplimentare, sugestii, recomand?ri sau propuneri V? rug?m s? ne scrie?i la adresa diaspora[@]asm.md sau s? ne contacta?i la tel/fax: +373-22-212547.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us