Programul de burse Leibniz-DAAD 2013

open call

Programul Leibniz-DAAD acord? burse post-doctorale cercet?torilor înalt califica?i, allergy care au absolvit recent studiile de doctorat. Candida?ii au posibilitatea de a desf??ura activit??i de cercetare la Institutul Leibniz, medicine sau la o alt? institu?ie de cercetare din Germania.

Pentru mai multe detalii accsesati ACEST LINK.

Premiul tinerilor cercetători europeni 2013

open call

Asocia?ia EUROSCIENCE anun?? concursul pentru Premiul tinerilor cercet?tori europeni 2013. Premiul se va acorda cercet?torilor care vor demonstra performan?e remarcabile de cercetare ?i de management. Totodat?, symptoms se urm?re?te stimularea includeri dimensiunii ?i perspectivei europene în studiile cercet?torilor. 

La concurs pot participa persoane care lucreaz? în ??rile europene, site inclusiv cei din Republica Moldova. În anul curent, anabolics acest concurs tradi?ional este dedicat doctoranzilor, astfel încât participan?ii trebuie s? fie încadra?i într-un program doctoral sau s? fi sus?inut teza de doctor dup? 30 septembrie 2012.

Mai multe informa?ii, inclusiv referitor la modul de depunere ?i con?inutul dosarelor de participare, criteriile de evaluare a participan?ilor ?i premierea câ?tig?torilor pot fi g?site aici.

Sursa: Direc?ia politici ?i monitorizare doctorat a CNAA

Burse de studii Kirkland: 2013-2014

open call
 
 Programul este destinat tinerilor lideri, pills care de?in diplom? de studii superioare ?i doresc s? se implice activ în dezvoltarea democra?iei, ailment economiei ?i societ??ii civile în ??rile lor de origine ?i din regiunea Europei de Est. Programul include 2 semestre de studii la o universitate polonez? ?i 2-4 s?pt?mâni de stagiu în institu?ii publice ?i private din Polonia.
 
Criterii de eligibilitate:
 
1)Cet??enie ?i re?edin?? permanente în Republica Moldova;
2)Diplom? de masterat;
3)Vîrsta de pîn? la 35 ani (cazuri excep?ionale pîn? la 40);
4)Cuno?tin?e suficiente a limbii poloneze ?i engleze pentru a putea asista eficient la prelegeri ?i seminare ?i pentru a elabora  teza de diplom?; 
5)Experien?? profesional? de cel pu?in 2 ani. 
 
Prioritate se va acorda:
 
1)Candida?ilor care se implic? activ în domeniile lor profesionale ?i sociale;
2)Candida?ilor care au ob?inut realiz?ri semnificative;
3)Candida?ilor care nu au mai f?cut studii în Polonia.
 
Data limit? pentru aplicare – 1 Martie 2013.
 
Pentru informa?ii suplimentare accesa?i:  
 

Premiul Mondial Pentru Alimentaţie

open call

Funda?ia Premiului Mondial pentru Alimenta?ie, sale cialis anun?? candida?ii interesa?i, viagra order care au realiz?ri substan?iale în lupta împotriva foametei s? aplice la concursul de selectare a Laureatului anului ( „Nobel Prize for Food and Agriculture”). Candida?ii trebuie s? demonstreze un nivel înalt de implicare în probleme complexe care interac?ioneaz? cu domeniul general al nutri?iei (alimenta?iei).

Domeniile eligibile:
1) Alimenta?ie ?i s?n?tate
2) Plante ?i semin?e
3) Soluri ?i ape
4) Protec?ia culturilor agricole
5) Tehnologia ?i siguran?a alimentelor
6) Foamete ?i reducerea s?r?ciei

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i : www.worldfoodprize.org/nominate, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limit? de aplicare 1 Mai 2013.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us