Training practic privind scrierea proiectelor europene: 26-28 februarie 2014

LOGO last-BITTEM
Training practic:
Scrierea ?i managementul proiectelor inova?ionale ?i de transfer tehnologic

26–27–28 februarie 2014
Academia de ?tiin?e a Moldovei
Republica Moldova, allergy Chi?in?u, rx Bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt nr. 1, rx MD-2001).


În perioada 26–27–28 februarie 2014, Universitatea de Tehnologie din Tallinn (UTT), Estonia în cooperare cu Re?eaua de Transfer Tehnologic a Moldovei, Funda?ia DAS Pentru o Moldov? Bazat? pe Cunoa?tere ?i Centrul Proiecte Interna?ionale al Academiei de ?tiin?e a Moldovei organizeaz? trainingul intitulat „Scrierea ?i managementul proiectelor inova?ionale ?i de transfer tehnologic”, finan?at de Ministerul de Afaceri Externe al Estoniei în cadrul Proiectului BITTEM.

Training-ul de formare va reuni la Chi?in?u ?ase instructori interna?ionali, care vor împ?rt??i cuno?tin?ele, competen?ele ?i experien?ele lor în elaborarea ?i managementul unor proiecte interna?ionale de succes în domeniul transferului tehnologic.

Evenimentul este adresat reprezentan?ilor institu?iilor de cercetare ?i dezvoltare din Moldova, celor mai importante universit??i din ?ar?, întreprinderilor mici ?i mijlocii ?i autorit??ilor publice care doresc s? ob?in? cuno?tin?e avansate privind elaborarea ?i înaintarea unor propuneri de proiecte inovatoare în domeniul transferului tehnologic ?i în alte domenii conexe.

Agenda evenimentului, va include subiecte privind drepturile de proprietate intelectual?, marketing inova?ional, managementul de proiecte, audit, conexiunea dintre universit??i– IMM-uri–institu?ii publice, accesul la finan?are a proiectelor inovatoare, monitorizare ?i clusterizare.

Urmare a activit??ilor de instruire de la Chi?in?u, 10 participan?i din Republica Moldova, care se vor implica activ în procesul de elaborare ?i discutare a conceptelor de proiecte vor fi selecta?i pentru a participa în vara anului 2014 într-un seminar de instruire in Estonia ?i vor fi asista?i de c?tre echipa de exper?i din Estonia s? î?i dezvolte ideea de proiect într-o propunere competitiv? pe plan interna?ional.

În acest sens, V? invit?m la sesiunea de training care se vor desf??ura în perioada 26–27–28 februarie 2014 la Academia de ?tiin?e a Moldovei (Republica Moldova, Chi?in?u, Bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt nr. 1, MD-2001) cu începere de la ora 9.00. Limba de lucru este limba engleza.

Intervenim respectuos cu rug?mintea de a v? înregistra, nu mai tîrziu de 21 februarie 2014, la urm?toarele adrese:

- Academia de ?tiin?e a Moldovei: Vitalie Varzari / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 022 272659 
- Re?eaua de Transfer Tehnologic a Moldovei: Vitalie Moraru / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us