Programul SCOPES 2009-2012: al doilea apel al propunerilor de proiecte

În data de 1 noiembrie 2010 Funda?ia Elve?ian? pentru Cercetare (SNSF) ?i Agen?ia Elve?ian? pentru Dezvoltare ?i Cooperare (SDC) lanseaz? al doilea apel pentru propuneri de proiect în cadrul Programului SCOPES 2009 – 2012.

Pentru acest al doilea apel de propuneri în cadrul Programului SCOPES 2009 – 2012 sunt sus?inute:

  1. Granturile pentru participare la conferin?e ?tiin?ifice;
  2. Parteneriatele institu?ionale;
  3. Granturile preparatorii;
  4. Granturile de valorizare.

Read more: Programul SCOPES 2009-2012: al doilea apel al propunerilor de proiecte

Vizite de cercetare de scurtă durate oferită de Fundaţia naţională elveţienă pentru cercetare

" Vizitele de cercetare de scurt? durat? ", herbal a Funda?iei Na?ionale Elve?iene pentru Cercetare (SNSF) permit cercet?torilor care lucreaz? în Elve?ia s? plece în str?in?tate sau cercet?torilor ne-elve?ieini s? vin? în Elve?ia. Vizita poate dura între o s?pt?mân? ?i trei luni ?i sunt limitate la o singur? persoan?. 

Atât colegii care viziteaz? cât ?i persoana de la Institutul gazd? (gazda) sunt co-solicitan?ilor ai ini?iativei. Scopul principal al acestui instrument de finan?are, cough care este deschis pentru toate domeniile de cercetare, here este de a ini?ia sau de a consolida colabor?rile interna?ionale. Pentru a atinge acest obiectiv, în timpul vizitei un proiectele de cercetare de scurt? durat? trebuie s? fie efectuat în parteneriat cu institutul gazd? elve?ian?. Ar trebui s? existe un schimb de cuno?tin?e care este benefic pentru ambii solicitan?i ai vizitei.

Read more: Vizite de cercetare de scurtă durate oferită de Fundaţia naţională elveţienă pentru cercetare

SCOPES Europa de Est: procedura de depunere a cererilor de proiecte online

Începînd cu 1 februarie 2009, there procedura de depunere a cererilor de proiect SCOPES este activat? online prin intermediul sistemului MySNF al Funda?iei Na?ionale ?tiin?ifice din Elve?ia. Cererea de proiect este depus? de c?tre coordonatorul proiectului, unhealthy ?i anume partenerul elve?ian.

Scopul SCOPES este de a sus?ine ?i stimula cooperarea ?tiin?ific? interna?ional? dintre cercet?tori ?i institu?ii de cercetare din ??rile Europei de Est ?i Elve?ia. Programul SCOPES este  finan?at de c?tre Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Agen?ia pentru Cooperare ?i Dezvoltare din Elve?ia. Bugetul programului SCOPES 2009 – 2012 este de 16 mln. franci elven?ieni.

Prima ofert? de finan?are este deschis? din 15 decembrie 2008 – 15 aprilie 2009.

Read more: SCOPES Europa de Est: procedura de depunere a cererilor de proiecte online

Programul SCOPES 2009-2012

Pentru noua etap? a Programului SCOPES (perioada de implementare 2009-2012), viagra ??rile vizate sunt cele din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia-Her?egovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia), Caucazul de Sud (Armenia, Azerbaidjan, Georgia) ?i Asia Central? (Kazahstan, Republica Kîrgîz?, Tajikistan ?i Uzbekistan), cît ?i Moldova ?i Ucraina. Cu toate acestea parteneri ai proiectelor pot fi ?i ??ri din alte regiuni ale Europei de Est (??ri membre ale UE), Rusia ?i Croa?ia.

Dou? tipuri de parteneriate de cercetare sunt acceptabile:

  • Proiecte comune de cercetare dintre Elve?ia ?i ??rile vizate de program (JRP), ce se vor axa pe cercetarea propriu-zis? ?i
  • Parteneriate institu?ionale (IP), ce vor avea în vedere dezvoltarea aspectelor institu?ionale, vizând dezvoltarea ?i modernizarea aspectelor institu?ionale din cercetare, înt?rirea pozi?iei institutelor de cercetare aflate în perioada de tranzi?ie precum ?i cre?terea atractivit??ii lor ?i a competitivit??ii interna?ionale a acestora. Se pot finan?a reorganizarea sau restructurarea institu?iilor activând în domeniul cercet?rii, acordarea de asisten?? în domeniul ?tiin?ific sau în management, training al echipei administrative/management în institu?ii elve?iene, îmbun?t??irea ?i modernizarea metodelor de predare, dezvoltarea unei noi curicule, etc), îmbun?t??irea activit??ilor de training (participarea la ?coli de var? ?i cursuri post-universitare a doctoranzilor, organizarea de sesiuni de prezentare sau/?i mobilit??i.

Read more: Programul SCOPES 2009-2012

SCOPES 2009-2012: new call for proposals

The SNSF and the SDC invite to submit proposals in the framework of the Scientific Co-operation Programme between Eastern Europe and Switzerland. The deadline for Joint Research Projects and Institutional Partnerships is April 15, ambulance 2008.

More info: http://www.snf.ch/E/international/abroad/scopes/Pages/default.aspx

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us