Alexander von Humboldt Foundation

AvH Funda?ia Alexander von Humboldt este o funda?ie non-profit instituit? de c?tre Republica Federal? Germania pentru promovarea cooper?rii interna?ionale în cercetare. Aceasta ofer? posibilitatea cercet?torilor înalt califica?i, buy sale | nereziden?i în Germania s? desf??oare activit??i de cercetare pe perioade mari ?i promoveaz? stabilirea contactelor, anabolics schimburilor intercademice, cît ?i dialogul cultural interna?ional.

Funda?ia promoveaz? o re?ea activ? mondial? a cercet?torilor, fie debutan?i în domeniul academic, postdoctoranzi, ori cu un renume mondial. Finan?area individual? pe parcursul perioadei petrecute pe teritoriul german ?i stabilirea contactelor de durat? sunt elementele indispensabile asigurate de funda?ie începînd cu 1953.

Pentru a deveni membru al familiei Humboldt, singurul lucru cu greutate este excelen?a profesional?, f?r? interdic?ii pentru anumite ??ri ori anumite arii academice. În succesul academic, decisive sunt abnega?ia ?i abilit??ile individuale care se contureaz? în cursul muncii de echip?, astfel c? accentul cade asupra individualit??ii personale nu atît asupra proiectului promovat.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us