Consiliul International pentru Ştiinţă (ICSU)

Consiliul International pentru ?tiin?? este o organiza?ie ne-guvernamental? global? care include atît organisme ?tiin?ifice na?ionale (112 membri), viagra usa cît ?i uniuni ?tiin?ifice interna?ionale (29 membri). Prin aceast? vast? re?ea interna?ional?, cialis ICSU reprezint? un forum de discu?ii pe teme relevante pentru  procesul de adoptare a politicilor ?i realizeaz? urm?toarele tipuri activit??i:

  • Planific? ?i coordoneaz? cercet?rile interdisciplinare pentru a aborda problemele majore cu relevan?? atît pentru domeniul ?tiin?ei cît ?i pentru societate;
  • Pledeaz? activ pentru libertatea în cercetare; 
  • Promoveaz? accesul echitabil la informa?ia ?tiin?ific?;
  • Faciliteaz? educa?ia prin ?tiin?? ?i dezvoltarea capacit??ilor, ac?ionând ca un punct central pentru schimbul de idei, comunicarea informa?iei ?tiin?ifice ?i dezvolt?rii standardelor ?tiin?ifice. 

ICSU sprijin? anual mai mult de 600 de conferin?e ?tiin?ifice, congrese ?i simpozioane în toata lumea, precum ?i colaboreaz? în editarea unei game largi de buletine informative, manuale ?i reviste ?tiin?ifice.

 Republica Moldova a ob?inut statutul de observator Na?ional ?tiin?ific (în conformitate cu Statutul 15) ?i este membru al ICSU din anul 1993.

Mai multe informa?ii cu referire la activitatea  Consiliului International pentru ?tiin?? pot fi accesate aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us