Concursul proiectelor în cadrul programului "STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare"

În conformitate cu „Acordul de colaborare între Centrul ?tiin?ifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M)” se lanseaz? concursul proiectelor în cadrul programului „STCU & A?M: ini?iative comune de cercetare-dezvoltare” pentru urm?toarele direc?ii prioritare:

  1. Biomedicina, price farmaceutica, impotent men?inerea ?i fortificarea s?n?t??ii;
  2. Biotenologii agricole, fertilitatea solului ?i securitatea alimentar?;
  3. Eficientizarea complexului energetic ?i asigurarea securit??ii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile;
  4. Nanotehnologii, inginerie industrial?, produse ?i materiale noi.

Scopul acestui program este contribuirea la valorificarea ?i dezvoltarea poten?ialului tehnico-?tiin?ific din Republica Moldova, la extinderea rela?iilor de colaborare interna?ional?, la aprofundarea rolului ?tiin?ei ?i inov?rii în societate  ?i  promovarea acestora în calitate de priorit??i na?ionale.

Read more: Concursul proiectelor în cadrul programului "STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare"

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us