All European Academies

ALLEAALLEA a fost înfiin?at? in 1994 ?i este o Federa?ie format? din 53 Academii Na?ionale de ?tiin?e ?i Umaniste din 40 de ??ri europene. Membrii ALLEA sînt comunit??i ai oamenilor de ?tiin?? ?i savan?i care se autoguverneaz? ?i func?ioneaz? în calitate de societ??i ai savan?ilor, unhealthy grupuri de reflec?ie, cialis donatori de fonduri pentru cercetare ?i desf??oar? activit??i de cercetare în diverse domenii. 

ALLEA promoveaz? schimbul de informa?ii ?i de experien?? între Academiile membre; ofer? consiliere ?tiin?ific? ?i civil? european? pentru membrii s?i; depune eforturi pentru promovarea excelen?ei ?tiin?ifice, usa ed depune eforturi pentru respectarea standardelor etice în desf??urarea activit??ilor de cercetare, precum ?i pentru independen?a fa?? de interesele politice, comerciale ?i ideologice.

Lista temelor abordate de organiza?ia european? reflect? unele domenii majore de care ALLEA s-a preocupat în ultimii ani. În deliber?rile sale ALLEA implic? membrii s?i, care num?r? aproximativ 50 de Academii, precum ?i organiza?iile sale partenere. ALLEA comunic? cu subiec?ii politici interesa?i ?i al?i beneficiari prin intermediul Memorandumurilor sale, prin consultan?a acordat? factorilor de decizie, prin intermediul declara?iilor ?i rapoartelor sale. 

ALLEA acord? preferin?? subiectelor ce ?in de provoc?rile sociale, tehnologice ?i de mediu ?i propune m?suri necesare pentru a men?ine ?i extinde o baz? ?tiin?ific? puternic? ?i riguroas? în Europa.

Temele de preocupare major? ale ALLEA sînt:

  • Spa?iul European de Cercetare
  • Drepturilor de proprietate intelectual?
  • Accesul liber la informa?ii ?tiin?ifice
  • Asigurarea calit??ii ?i evaluarea
  • ?tiin?a ?i mass-media
  • ?tiin?a ?i etica
  • Politicile în domeniul ?tiin?ei
  • Integritatea ?tiin?ific?
  • Lingua franca în domeniul ?tiin?ific
  • ?tiin?ele socio-umaniste etc.

Pentru informa?ii detaliate referitoare la activitatea ALLEA accesa?i pagina oficial?: http://www.allea.org/

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us