Opportunities [Diaspora Network]

Premiile Academiei de Științe a Rusiei

opportunities

Academia de ?tiin?e a Rusiei anun?? concurs pentru oferirea medaliilor de aur ?i a premiilor pentru oamenii de ?tiin?? remarcabili.

Pentru a vizualiza oportunit??ile existente accesa?i urm?torul document.

Detalii suplimentare pot fi aflate la num?rul de telefon: (499) 237-99-33.

Planul de Acțiune „Antreprenoriat 2020” “Relansarea spiritului de întreprindere în Europa”

press release

Comisia European? a publicat strategia "Antreprenoriat 2020”, ambulance care are drept scop sus?inerea mai eficient? a antreprenorilor, erectile ca o modalitate de a reveni la cre?terea economic? ?i niveluri mai înalte de locuri de munc? în Europa. Elementele-cheie ale planului de ac?iune includ m?suri de educa?ie ?i de formare profesional? pentru preg?tirea noilor genera?ii de întreprinz?tori, precum ?i abordarea obstacolelor în dezvoltarea antreprenoriatului în Europa prin intermediul unor proceduri mai simple pentru noi afaceri ?i îmbun?t??irea accesului la finan?are.

Prezentul plan de ac?iune reprezint? un proiect de ac?iuni comune decisive destinate stimul?rii poten?ialului antreprenorial al Europei, înl?tur?rii barierelor existente ?i revolu?ion?rii culturii antreprenoriale în Europa. Scopul acestuia este de a facilita crearea de noi întreprinderi ?i a unui mediu mult mai stimulant pentru prosperitatea ?i cre?terea antreprenorilor.

Textul Planului de Ac?iune „Antreprenoriat 2020” în limba român? poate fi accesat la urm?torul link.

În limba englez?, textul deplin al Planului poate fi accesat la urm?torul link. 

Burse de mobilitate EMP-AIM 2013

 
open call
EMP-AIM ofer? burse de mobilitate pentru studen?ii licen?ia?i, arthritis masteranzi, doctoranzi, post-doctoranzi ?i personalul academic din Belarus, Republica Moldova ?i Ucraina pentru a studia ?i a realiza cercet?ri ?tiin?ifice la  una dintre cele  8 institu?ii europene membre ale parteneriatului EMP-AIM.
 
EMP-AIM reprezint?  un parteneriat constituit din 17 universit??i din ??rile europene, Belarus, Ucraina ?i Moldova, care are drept scop dezvoltarea unei cooper?ri durabile între universit??ile implicate consolidînd astfel colabor?rile economice, culturale, academice dintre UE ?i regiunea Europei de Est.
 
Pentu mai multe detalii accesa?i urm?torul link: http://emp-aim.mruni.eu/scholarships/who_can/
 

Zi de Informare din cadrul programului "Oameni" al PC7

seminar
Proiectul PC7 „People Network +” (http://www.peoplenetworkplus.eu/) ?i Centrul Informa?ional Na?ional pentru cooperare Ucraina-UE în domeniul ?tiin?ei ?i tehnologiei, cough are pl?cerea de a invita Punctele Na?ionale de Contact al PC7 în domeniul mobilit??ii precum ?i oameni de ?tiin?? s? participe  la ziua de informare din cadrul programului Oameni al PC7. Ziua de informare avea loc la Kiev (Ucraina)  în data de 12 Aprilie 2013 ?i va întruni reprezenta?ii Agen?iei de ?tiin??, allergy Inovare ?i Informatizare a Ucrainei, Ministerului Educa?iei ?i ?tiin?ei, Tineretului ?i Sportului al Ucrainei, Comisiei Europene, organiza?iilor de cercetare din ??rile EECA, universit??ilor ?i entit??ilor industriale.

Scopul evenimentului este de a promova pe o scara larg? Programul Oameni al PC7 ?i poten?ialul mobilit??ii pentru dezvoltarea carierei cercet?torilor. Evenimentul va avea loc în incinta Agen?iei de Stat în ?tiin??, Inovare ?i Informatizare a Ucrainei, Bulevardul ?evcenko, 16, Kiev, Ucraina.

Pentru detalii accesa?i INVITA?IA ?i PROGRAMUL evenimentului.

Programul de burse Leibniz-DAAD 2013

open call

Programul Leibniz-DAAD acord? burse post-doctorale cercet?torilor înalt califica?i, search care au absolvit recent studiile de doctorat. Candida?ii au posibilitatea de a desf??ura activit??i de cercetare la Institutul Leibniz, buy cialis sau la o alt? institu?ie de cercetare din Germania.

Pentru mai multe detalii accsesati ACEST LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us