Opportunities [Diaspora Network]

Premiul Mondial Pentru Alimentaţie

open call

Funda?ia Premiului Mondial pentru Alimenta?ie, viagra anun?? candida?ii interesa?i, care au realiz?ri substan?iale în lupta împotriva foametei s? aplice la concursul de selectare a Laureatului anului ( „Nobel Prize for Food and Agriculture”). Candida?ii trebuie s? demonstreze un nivel înalt de implicare în probleme complexe care interac?ioneaz? cu domeniul general al nutri?iei (alimenta?iei).

Domeniile eligibile:
1) Alimenta?ie ?i s?n?tate
2) Plante ?i semin?e
3) Soluri ?i ape
4) Protec?ia culturilor agricole
5) Tehnologia ?i siguran?a alimentelor
6) Foamete ?i reducerea s?r?ciei

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i : www.worldfoodprize.org/nominate, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limit? de aplicare 1 Mai 2013.

Apel deschis al programului „Global South Scholar In-Residence” 2013/2014

open call
Programul „Global South Scholar In-Residence” al „Graduate Institute” din Geneva (Elve?ia) ofer? burse pentru tinerii profesori din cadrul universit??ilor din ??rile dezvoltate ?i a celor în curs de dezvoltare care desf??oar? cercet?ri avansate în domeniile conexe studiilor de dezvoltare interna?ional? ?i care ?in, sales totodat?, cursuri la discipline precum: antropologia, istoria, dreptul, politologia ?i economia.
 
Candida?ii selecta?i prin concurs vor activa un semestru în calitate de reziden?i la „Graduate Institute” din Geneva (Elve?ia)  în scopul de:
  • a împ?rt??i experien?a ?i expertiza cu studen?ii ?i profesorii Institutului;
  • a continua proiectul individual de cercetare ;
  • a participa la cursuri de predare;
  • a actualiza ?i consolida curriculum-ul cursurilor sale;
  • a extinde contactele cu comunitatea ?tiin?ific? interna?ional?.
Reziden?ii selecta?i vor ob?ine o burs? pentru cheltuielile de trai. Bursa va acoperi, de asemenea, c?l?toria tur-retur ?i cazarea în Geneva.
 
Termenul limit? pentru depunerea dosarelor este 1 martie 2013 pentru reziden?ii din toamna 2013 ?i 1 octombrie 2012 pentru reziden?ii din prim?var? anului2014.
 
Pentru a ob?ine detalii cu privire la aceast? oportunitate accesa?i: http://graduateinstitute.ch/corporate/Research/visiting_programmes/in_residence_en.html 
 

Burse de cercetare Melbourne International - 2013 (MIRS)

open call
Bursele de cercetare Melbourne International  (MIRS) se acord? studen?ilor interna?ionali care doresc s? efectueze studii postuniversitare de cercetare la Universitatea din Melbourne (Australia). În anul 2013 se vor acorda 150 de burse aplican?ilor interna?ionali finan?ate de c?tre Universitatea Melbourne, no rx  fiecare facultate avînd un num?r limitat de locuri disponibile.
 
 

Agenda strategică de cercetare pentru agricultură, securitate alimentară şi schimbări climaterice

memento

Ini?iativa european? de programare comun? a adoptat Agenda strategic? de cercetare pentru agricultur?, remedy securitate alimentara ?i schimb?ri climaterice. Astfel, viagra order au fost identificate 5 priorit??i:

1. securitatea alimentar? sustenabil? sub impactul schimb?rilor climaterice;
2. cre?tere durabil? din punct de vedere al mediului ?i intensificarea activit??ilor agricole;
3.compatibilitate între producere, biodiversitate ?i ecosistem;
4. adaptarea la schimb?rile climaterice;
5.diminuarea impactului schimb?rilor climaterice;

Agenda strategic? define?te priorit??ile pe termen scurt, mediu ?i lung ?i stabile?te ac?iunile comune pentru fiecare dintre aceste teme centrale.

Textul strategiei.

Programul de Burse Visby 2013/2014

open call
Institutul Suedez pentru Cooperare în regiunea M?rii Baltice anun?? concursul de burse în cadrul Programului Visby al Suediei dedicat studen?ilor ?i cercet?torilor din Estonia, medicine Georgia, try Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, Rusia ?i Ucraina pentru anul universitar 2013/2014. De asemenea, sunt sus?inu?i ?i cercet?torii din Suedia care vor sa ini?ieze proiecte de cercetare cu institu?iile din Republica Moldova. Pentru mai multe informa?ii cu privire la eligibilitate ?i la oportunitatea de a participa la concursul de burse anun?at v? invitam s? consulta?i urm?toarele materiale informative: 
 
3. Paginile electronice: www.studyinsweden.se, www.si.se, www.sweden.se 
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us