Planul de Acțiune „Antreprenoriat 2020” “Relansarea spiritului de întreprindere în Europa”

press release

Comisia European? a publicat strategia "Antreprenoriat 2020”, ambulance care are drept scop sus?inerea mai eficient? a antreprenorilor, erectile ca o modalitate de a reveni la cre?terea economic? ?i niveluri mai înalte de locuri de munc? în Europa. Elementele-cheie ale planului de ac?iune includ m?suri de educa?ie ?i de formare profesional? pentru preg?tirea noilor genera?ii de întreprinz?tori, precum ?i abordarea obstacolelor în dezvoltarea antreprenoriatului în Europa prin intermediul unor proceduri mai simple pentru noi afaceri ?i îmbun?t??irea accesului la finan?are.

Prezentul plan de ac?iune reprezint? un proiect de ac?iuni comune decisive destinate stimul?rii poten?ialului antreprenorial al Europei, înl?tur?rii barierelor existente ?i revolu?ion?rii culturii antreprenoriale în Europa. Scopul acestuia este de a facilita crearea de noi întreprinderi ?i a unui mediu mult mai stimulant pentru prosperitatea ?i cre?terea antreprenorilor.

Textul Planului de Ac?iune „Antreprenoriat 2020” în limba român? poate fi accesat la urm?torul link.

În limba englez?, textul deplin al Planului poate fi accesat la urm?torul link. 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us