Events - [Diaspora Network]

Proiecte IncoNet într-un nou format

press release

La 18-20 septembrie, order la Atena, ed a avut loc un eveniment, unde au fost lansate dou? noi proiecte privind dialogul politic dintre UE ?i Asia Central?/??rile Parteneriatului Estic - "IncoNet Parteneriatul Estic" (STI Re?eaua de cooperare interna?ional? pentru ??rile Parteneriatului Estic) ?i "IncoNet Asia Central?" (STI Re?eaua de cooperare interna?ional? pentru ??rile din Asia Central?).

Proiectele INCO-NET vizeaz? crearea unor platforme de coordonare, care:

Read more: Proiecte IncoNet într-un nou format

Noaptea Cercetatorilor 2013

cover

La 27 septembrie 2013, pills începînd cu orele 16.00, drug în scuarul Academiei de ?tiin?e a Moldovei (bd.?tefan cel Mare ?i Sfînt,1) se va desf??ura în Republica Moldova, Noaptea Cercet?torilor.

Noaptea cercet?torilor este un eveniment de promovare a ?tiin?ei ?i se desf??oar? la 27 septembrie, concomitent în peste 300 de ora?e europene.
Noaptea Cercet?torilor este organizat? în cadrul proiectului MORE4U, în premier? în Republica Moldova ?i este una din cele mai renumite ini?iative ale Uniunii Europene, care reune?te oamenii de ?tiin?? cu publicul larg care au interese comune ?i care încearc? s? combine cuno?tin?ele din domenii specifice într-un mod amuzant ?i prietenos. Proiectul se adreseaz? min?ilor curioase ce vor s? afle cum e sa fii cercet?tor ?tiin?ific ?i cât de important? este munca lor de zi cu zi.

Cercet?torii ?i publicul larg se vor întâlni într-o atmosfer? ce stimuleaz? descoperirea ?tiin?ei prin activit??i distractive ?i educative, în cadrul unui eveniment în care fiecare poate fi om de ?tiin??. Evenimentul ofer? oportunitatea de a ar?ta publicului larg c? cercet?torii sunt oameni obi?nui?i cu ideii neobi?nuite ce conduc la dezvoltarea comunit??ilor.

Timp de o sear? ?tiin?a va evada din laboratoratoare în scuarul Academiei de ?tiin?e a Moldovei, unde copiii de vârst? pre?colar?, adolescen?i, tineri ?i adul?i, vor avea oportunitatea de a participa activ în desf??urarea experimentelor spectaculoase ?i distractive, prezentarea produselor ob?inute din materiale reciclabile ?i discu?ii cu to?i participan?ii, indiferent de nivelul preg?tirii lor ?tiin?ifice, fapt ce ar încuraja tinerii s? urmeze o carier? ?tiin?ific?.
Noaptea Cercet?torilor 2013 se desf??oar? sub egida Academiei de ?tiin?e a Moldovei, Centrului Proiecte Interna?ionale ?i Agen?ia de Logistic? “Age Quod Agis” cu participarea extraordinar? a institu?iilor de cercetare ?i celor de înv???mânt superior.

Proiectul este sus?inut prin fonduri europene, în cadrul celui de al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru Cercetare ?i Dezvoltare Tehnologic? (PC7).

Prima şedinţă a Comitetului naţional „Orizont 2020”

horizon2020

La 18 iunie curent, buy în incinta Academiei de ?tiin?e a Moldovei, a avut loc prima ?edin?? a Comitetului na?ional „Orizont 2020”, care a fost instituit prin Dispozi?ia Prim- ministrului Republicii Moldova cu nr. 30-d din 4 aprilie 2013. În componen?a Comitetului, condus de Acad. Gheorghe Duca, pre?edintele A?M, au fost inclu?i reprezentan?i ai organelor administra?iei publice centrale ?i locale, reprezentan?i ai mediului academic, de afaceri ?i ai societ??ii civile.

În cadrul primei ?edin?e, membrii Comitetului au discutat regulile de participare la programul-cadru „Orizont 2020” al Comunit??ii Europene, au aprobat regulamentul Comitetului na?ional, au discutat ?i aprobat un plan de ac?iuni, care urmeaz? s? fie realizat de c?tre Comitet cu scopul de a preg?ti asocierea ?i participarea eficient? a Republicii Moldova la noul program-cadru al Comunit??ii Europene pentru cercetare ?i inovare „Orizont 2020”.

Printre cele mai importante ac?iuni, care urmeaz? a fi întreprinse în viitorul apropiat, au fost men?ionate urm?toarele:

Read more: Prima şedinţă a Comitetului naţional „Orizont 2020”

Republica Moldova – premiu internațional pentru evoluții în procesul de integrare europeană

horizon2020

La 19 iunie curent, drugs în incinta Parlamentului European, a avut loc festivitatea de acordare a premiilor Fondului Interna?ional pentru Cooperare ?i Parteneriat al M?rii Negre ?i M?rii Caspice (FIMNMC) pentru anul 2012. În cadrul festivit??ii au fost acordate premii personalit??ilor marcante la nivel european ?i ?ârilor membre ale FIMNMC care au realizat succese notabile în domeniile ce prezint? interes pentru regiunea M?rilor Neagr? ?i Caspic? cum ar fi: dezvoltarea economic? în perioada crizei financiare mondiale; abordarea inova?ional? a dezvolt?rii economice; asigurarea p?cii ?i dialogului dintre civiliza?ii; integrarea European?; ecologia ?i protec?ia mediului etc.

Read more: Republica Moldova – premiu internațional pentru evoluții în procesul de integrare europeană

Zi de informare privind Programul NATO pentru Pace şi Securitate

press release

În data de 5 iunie a.c. Academia de ?tiin?e a Moldovei în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe ?i Integr?rii Europene a RM ?i Centrul de Informare ?i Documentare privind NATO a organizat ziua de informare privind oportunit??ile de finan?are a proiectelor de cercetare oferite de Programul NATO ?tiin?? pentru Pace ?i Securitate (NATO SPS). 

Acest eveniment a reunit exper?i interna?ionali din cadrul NATO SPS, erectile conducerea A?M, bronchi coordonatorii proiectelor din Republica Moldova finan?ate de c?tre NATO SPS, reprezentan?ii institu?iilor de cercetare ?i autorit??ilor publice, reprezentan?i din cadrul universit??ilor din RM, reprezentan?i ai ONG-urilor.

Read more: Zi de informare privind Programul NATO pentru Pace şi Securitate

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us