Events - [Diaspora Network]

Au avut loc lucrările Sesiunea a XV-a a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei

press release

La 12 martie 2013 în Sala Azurie a Academiei de ?tiin?e a Moldovei au avut loc lucr?rile Sesiunea a XV-a a Asambleei Academiei de ?tiin?e a Moldovei. Înaltul for academic a audiat rapoartele „Cercetarea ?i inovarea: cheia dezvolt?rii ??rii”, drugs prezentat de pre?edintele A?M, erectile acad. Gheorghe DUCA ?i „Activitatea managerial? ?i economico-financiar? a Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? în anul 2012”, prezentat de Secretarul ?tiin?ific general al A?M, m.c. Ion GUCEAC.

În cadrul ?edin?ei au fost aprobate modific?ri la Statutul A?M, ?i au fost organizate alegerile noii componen?e a CS?DT ?i conducerii A?M. Manifestarea a fost onorat? de prezen?a ES Dlui Nicolae TIMOFTI, Pre?edinte al Republicii Moldova. Men?ion?m în context, c? Asambleea Academiei de ?tiin?e a Moldovei este organul suprem de conducere al comunit??ii ?tiin?ifice, constituit din membri titulari, membri coresponden?i, doctori habilita?i ?i reprezentan?i ai universit??ilor ?i institu?iilor de cercetare, ale?i de adun?rile sec?iilor de ?tiin?e.

Ediţia a VIII-a a Conferinței Internaționale "Geologia în școală și în universitate”: Geologia și civilizația.

conference

În perioada 25 iunie - 2 iulie 2013, generic la Sankt-Petersburg, se va desf??ura Edi?ia a VIII-a a Conferin?ei Interna?ionale "Geologia în ?coal? ?i în universitate”: Geologia ?i civiliza?ia ?i se va deschide ?coala de var? cu aceea?i tematic?.

Subiectele care urmeaz? s? fie discutate la Conferin??:

Read more: Ediţia a VIII-a a Conferinței Internaționale "Geologia în școală și în universitate”: Geologia și...

Simpozion Științific “Managementul bazelor de date mari”

conference

În data de 29 aprilie 2013, stomach Federa?ia European? a Academiilor de ?tiin?e (ALLEA) organizeaz? la Berlin simpozionul ?tiin?ific "Managementul bazelor de date mari". La acest eveniment sunt invita?i s? participe exper?i interna?ionali, medicine care doresc s? discute oportunit??i actuale ?i viitoare, symptoms precum ?i provoc?rile care apar urmare a digitaliz?rii datelor de cercetare ?i a rezultatelor cercet?rii. În cadrul Simpozionului se vor furniza informa?ii cu privire la modul în care organiza?iile ?tiin?ifice ?i cele de cercetare pot valorifica eficient digitalizarea datelor. 


Solicitarea informa?iei adi?ionale (programul evenimentului, vorbitori), precum ?i confirmarea particip?rii, va fi expediat? la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webinar: Cum depăşim insuficienţa competenţelor în cercetare

video-conference

În data de 28 februarie 2013 va avea loc un seminar european online care va trata subiectul competen?elor în domeniul cercet?rii, pilule industriei ?i tehnologiei în vederea asigur?rii unei Europe competitive în demoniile industriale emergente. 

Raportori: Anne Glover, drug consilier ?tiin?ific principal în cadrul Comisie Europene ?i Jan Muehlfeit, discount pre?edinte al oficiului european al Microsoft ?i membru al noului grup al Comisiei Europene privind Modernizarea Înv???mîntului Superior.

Webinar privind Programul Marie Curie: 13.02.13

video-conference

În data de 13 februarie 2013, drugs începînd cu ora 14.00 va fi organizat al cincilea modul din cadrul seminarelor web oferit de EFPC în cadrul proiectului MOLD-ERA. Seminarul web va fi dedicat programului de mobilitate Marie Curie din cadrul Programului Cadrul al UE „Orizont 2020”.

Pentru a ob?ine mai multe informa?ii v? rog s? accesa?i ACEST LINK. http://mold-era.eu/ro/node/189

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us