Au avut loc lucrările Sesiunea a XV-a a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei

press release

La 12 martie 2013 în Sala Azurie a Academiei de ?tiin?e a Moldovei au avut loc lucr?rile Sesiunea a XV-a a Asambleei Academiei de ?tiin?e a Moldovei. Înaltul for academic a audiat rapoartele „Cercetarea ?i inovarea: cheia dezvolt?rii ??rii”, drugs prezentat de pre?edintele A?M, erectile acad. Gheorghe DUCA ?i „Activitatea managerial? ?i economico-financiar? a Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? în anul 2012”, prezentat de Secretarul ?tiin?ific general al A?M, m.c. Ion GUCEAC.

În cadrul ?edin?ei au fost aprobate modific?ri la Statutul A?M, ?i au fost organizate alegerile noii componen?e a CS?DT ?i conducerii A?M. Manifestarea a fost onorat? de prezen?a ES Dlui Nicolae TIMOFTI, Pre?edinte al Republicii Moldova. Men?ion?m în context, c? Asambleea Academiei de ?tiin?e a Moldovei este organul suprem de conducere al comunit??ii ?tiin?ifice, constituit din membri titulari, membri coresponden?i, doctori habilita?i ?i reprezentan?i ai universit??ilor ?i institu?iilor de cercetare, ale?i de adun?rile sec?iilor de ?tiin?e.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us