Prima şedinţă a Comitetului naţional „Orizont 2020”

horizon2020

La 18 iunie curent, buy în incinta Academiei de ?tiin?e a Moldovei, a avut loc prima ?edin?? a Comitetului na?ional „Orizont 2020”, care a fost instituit prin Dispozi?ia Prim- ministrului Republicii Moldova cu nr. 30-d din 4 aprilie 2013. În componen?a Comitetului, condus de Acad. Gheorghe Duca, pre?edintele A?M, au fost inclu?i reprezentan?i ai organelor administra?iei publice centrale ?i locale, reprezentan?i ai mediului academic, de afaceri ?i ai societ??ii civile.

În cadrul primei ?edin?e, membrii Comitetului au discutat regulile de participare la programul-cadru „Orizont 2020” al Comunit??ii Europene, au aprobat regulamentul Comitetului na?ional, au discutat ?i aprobat un plan de ac?iuni, care urmeaz? s? fie realizat de c?tre Comitet cu scopul de a preg?ti asocierea ?i participarea eficient? a Republicii Moldova la noul program-cadru al Comunit??ii Europene pentru cercetare ?i inovare „Orizont 2020”.

Printre cele mai importante ac?iuni, care urmeaz? a fi întreprinse în viitorul apropiat, au fost men?ionate urm?toarele:

• Studierea şi înaintarea propunerilor de ajustare a cadrului legal naţional la standardele Europene cu scopul de a facilita la maximum participarea Republicii Moldova la proiectele finanţate de programul-cadru „Orizont 2020”.
• Informarea comunităţii ştiinţifice, mediului de afaceri, organizaţiilor neguvernamentale, şi a altor potenţiali participanţi la concursurile de proiecte lansate în cadrul programului „Orizont 2020”, despre regulile de participare şi beneficiile pe care le pot obţine de la participarea la proiectele menţionate.

Pentru a lansa procesul de negociere a statutului de ţară asociată, Guvernul Republicii Moldova urmează să depună o solicitare în scris la Comisia Europeană. În timpul şedinţei sus-menţionate, a fost discutat proiectul unui astfel de demers din partea Guvernului RM.

Conform Regulamentului Comitetului naţional „Orizont 2020”, şedinţele de lucru se vor organiza nu mai rar decît o dată pe an.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us