Events - [Diaspora Network]

Cenaclu literar de primavara la Geneva : "Eminescu Reinventat"

events
Asociatia universitara "Eminescu" din Geneva : studenti din R.Moldova si România la Geneva organizeaza sambata 17 martie primul eveniment cultural din an, anabolics traditional consacrat poetului national Mihai Eminescu. 
 
Invitati de calitate, search scriitori, drugs poeti, muzicieni din diaspora româna si moldava, invitati speciali, jurnalisti francezi cu un proiect dedicat patrimoniului istoric si cultural al spatiului românesc. 

Afisul, programul, precum si celelalte detalii sunt disponibile pe site-ul asociatiei.

Proiectele Europene de Cercetare: Aspecte Practice de Pregătire și Administrare - NEW!

În contextul asocierii de la 1 ianuarie 2012 a Republicii Moldova la cel de-al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru Cercetare ?i Dezvoltare Tehnologic? (PC7) ?i activit??i demonstrative (2007-2013), shop Academia de ?tiin?e a Moldovei organizeaz? în perioada 19-20 decembrie curent un seminar practic de instruire ?i schimb de experien?? privind participarea în PC7 ?i managementul proiectelor selectate cu participarea exper?ilor de la Institutul de Chimie Macromolecular? „Petru Poni”, Ia?i, România ?i anume:

    • Prof. Dr. Bogdan C. Simionescu – Director
    • Raluca Andone - jurist,
    • Roxana Pascanu - auditor
    • Narcisa Marandici - manager proiect transfrontalier.

La acest seminar sînt invita?i: conduc?torii institu?iilor de cercetare ale A?M ?i a institu?iilor de înv???mînt superior, secretarii ?tiin?ifici, prorectorii pentru activitate ?tiin?ific?, contabili-?efi, economi?ti, responsabilii de rela?ii interna?ionale, Punctele Na?ionale de Contact, grupele de cercet?tori din proiectele PC7 în derulare, grupele de cercet?tori care la moment elaboreaz? proiecte în cadrul apelurilor înc? deschise, cercet?tori cu experien??, tineri cercet?tori, precum ?i to?i doritorii din alte organiza?ii, care sunt interesa?i în procesul de depunere a propunerilor de proiecte PC7 ?i administrarea proiectelor în derulare. (Agenda seminarului)

Men?ion?m c? la cel de-al doilea modul (Biblioteca ?tiin?ific? Central?, ora 14.00-17.00) sunt invita?i cercet?torii interesa?i în depunerea proiectelor, precum ?i particularit??ile de administrare a acestora.

Pentru înregistrare la seminarul respectiv, V? rug?m s? accesa?i link-ul.

 

 

Seminar internaţional: Colaborare internaţională în vederea participării la PC7

 

Seminar interna?ional tehnico-?tiin?ific: „Colaborare interna?ional? în vederea particip?rii  la Programul Cadru de Cercetare FP7”

În data de 9 decembrie 2011, prescription cu începere de la orele 9.00, cough | la Universitatea Tehnic? a Moldovei va avea loc seminarul interna?ional tehnico-?tiin?ific „Colaborare interna?ional? în vederea particip?rii  la Programul Cadru de Cercetare FP7”. Seminarul are drept scop studierea noilor oportunit??i, drugs ce vor surveni urmare a asocierii Republicii Moldova la PC7. Pe de alta parte, Seminarul ?i-a propus sa aduc? în discu?ie problema constituirii unor colective de cercetare multidisciplinare na?ionale ?i interna?ionale, care sa fac? fa?? competi?iei existente în acest moment la nivel na?ional si, mai ales, interna?ional, astfel încât echipele interna?ionale s? poat? accesa cu succes programe de cercetare europene.

Read more: Seminar internaţional: Colaborare internaţională în vederea participării la PC7

Aderarea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la Carta Europeană a Cercetătorului şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor - NEW!

La 1 decembrie 2011, denture în cadrul ?edin?ei ordinare a Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? al A?M, anabolics a fost aprobat? aderarea comunit??ii ?tiin?ifice din Republica Moldova la Carta European? a Cercet?torului ?i Codul de Conduit? pentru Recrutarea Cercet?torilor.

Documentele au fost adoptate la 11 martie 2005 ?i prev?d un set de principii ?i condi?ii generale care specific? responsabilit??ile ?i drepturile, erectile atît ale cercet?torilor, cît ?i ale angajatorilor.

Urmare asocierii la Programul Cadru 7 al UE de la 1 ianuarie 2012, precum ?i conect?rii la re?eaua pentru mobilitate a cercet?torilor - EURAXESS, angajamentul comunit??ii ?tiin?ifice fa?? de prevederile Cartei ?i ale Codului, vor avansa integrarea Moldovei în Spa?iul European de Cercetare (ERA-European Research Area).

Pentru a vizualiza con?inutul Cartei ?i al Codului, V? rug?m s? accesa?i …..

Platforma Diaspora Network - lansată - NEW!

 

Academia de ?tiin?e a Moldovei în parteneriat cu Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne (EPFL), sick Elve?ia ?i cu suportul programului SCOPES al Funda?iei Na?ionale Elve?iene pentru ?tiin?? (SNSF) anun?? despre lansarea platformei electronice „Diaspora Network”.

Diaspora Network” este o platform? electronic? destinat? tuturor cercet?torilor ?i persoanelor înalt calificate originare din Republica Moldova care î?i desf??oar? activitatea profesional? în ?ar? sau peste hotare ?i care doresc s? creeze împreun? un spa?iu deschis al cunoa?terii, comunic?rii ?i cooper?rii.

Read more: Platforma Diaspora Network - lansată - NEW!

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us