Events - [Diaspora Network]

Conferința Deschisă Republica Moldova 2020. Contribuția Diasporei la dezvoltarea țării de origine Chișinău, 26 – 27 August 2014

conference

Un grup de reprezentan?i ai Diasporei a lansat recent Apelul la contribu?ii pentru Conferin?a Deschis? „Republica Moldova 2020. Contribu?ia Diasporei la dezvoltarea ??rii de origine”, doctor care se va desf??ura la Chi?in?u în perioada 26 – 27 august 2014. Ideea organiz?rii unei astfel de conferin?e porne?te de la voin?a de a scoate în relief capacitatea Diasporei de a contribui la dezvoltarea ??rii de origine prin partajarea expertizei, impotent experien?ei profesionale ?i a deprinderilor de via?? ob?inute în Occident ?i în restul lumii.

Conferin?a Deschis? este un forum participativ care are drept scopuri crearea unei platforme de comunicare între participan?i ?i public, valorificarea poten?ialului existent în mediul academic ?i printre diver?i exper?i ai comunit??ilor noastre din afara ??rii, precum ?i suplinirea unei necesit??i de consolidare a unui mecanism eficient de comunicare reciproc avantajoas? între Republica Moldova ?i cet??enii s?i afla?i peste hotare, astfel încât ideile ?i practicile inovatoare identificate în ??rile de re?edin?? ale migran?ilor s? fie implementate cu succes in Republica Moldova.

La conferin?? vor fi prezentate contribu?ii la cele 4 axe tematice identificate: Educa?ie & Cutur?, Politic & Integrare European?, Social ?i Economic. Printre propunerile de contribu?ii prezentate vor avea prioritate lucr?rile axate în mare parte pe exemple ?i practici concrete, relevante pentru cazul Republicii Moldova, a c?ror aplicabilitate vor permite ini?ierea unor dezbateri publice de interes general. Un loc aparte în cadrul Conferin?ei va fi acordat exper?ilor cercet?tori în domeniul migra?iei, atît din Republica Moldova, cît ?i din afara ??rii.

Echipa organizatoric? întrune?te reprezentan?ii diasporelor din Olanda, Belgia, Elve?ia, Fran?a, Germania, Marea Britanie ?i SUA.

Persoanele interesate sunt invitate s? expedieze un rezumat al comunic?rii lor - sub form? de abstract de maxim 350 de cuvinte, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pân? la data de 15 iunie 2014.

Abstractul va indica domeniul ?i subiectul principal discutat în lucrare/ prezentare, scopul principal al lucr?rii/prezent?rii, rezultatele ob?inute (dac? e lucrare ?tiin?ific?) ?i concluzii (dac? e raport/studiu de consultan??).

TEMATICILE CONFERNI?EI

La Mulți Ani 2014!

1490918 592501607485410 1203323106 o

Conferința regională „Tinerii cercetători și știința în regiune”

conference

În perioada 17-18 octombrie 2013 în Podgorica, ed Muntenegru au avut loc lucr?rile primei edi?ii a conferin?ei regionale intitulate „Tinerii cercet?tori ?i ?tiin?a în regiune”. În cadrul discu?iilor, treatment tinerii cercet?tori din Albania, erectile Bosnia ?i Her?egovina, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Moldova, Romania, Serbia ?i Ucraina au abordat subiecte precum finan?area activit??ilor de cercetare-dezvoltare, accesul la infrastructura performant? de cercetare, participarea în comun la proiectele de cercetare interna?ionale etc. Urmare a conferin?ei, participan?ii delega?i au adoptat o rezolu?ie care eviden?iaz? necesitatea unui suport mai consistent ce trebuie acordat tinerilor cercet?torii în activitatea pe care ace?tia o realizeaz?.

Rezolu?ia conferin?ei se anexeaz?.

Zi de informare on-line: Orizont 2020

video-conference

Luni, link 25 noiembrie, therapy la Bruxelles, va avea loc o zi de informare cu privire la Oportunitatile oferite de H2020 pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii.

Avind in vedere faptul ca vor fi abordate si subiecte ce tin de participarea IMM/urilor in Proiecte colaborative si Actiunile Marie Sklodowska-Curie, invit NCP-le vizate sa urmareasca transmisiunea on-line de la evenimentul respectiv.

Ccnectarea on-line la eveniment poate fi realizata la data de 25 noiembrie incapand cu ora 9.00 la urmatorul link: http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=91299a41773c667d2ee8cddc3f6eeb64

Gasiti atasat agenda zilei de informare.

Transmisie LIVE - Conferinta Orizont 2020

 

video-conference

Transmisie LIVE - Conferinta Orizont 2020. Bucure?ti, apoplectic 4 octomrbie 2013. ora 09.30 : LINK - http://www.research.edu.ro/ro/articol/3292/transmisie-live-conferinta-orizont-2020

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us