Conferința Deschisă Republica Moldova 2020. Contribuția Diasporei la dezvoltarea țării de origine Chișinău, 26 – 27 August 2014

conference

Un grup de reprezentan?i ai Diasporei a lansat recent Apelul la contribu?ii pentru Conferin?a Deschis? „Republica Moldova 2020. Contribu?ia Diasporei la dezvoltarea ??rii de origine”, doctor care se va desf??ura la Chi?in?u în perioada 26 – 27 august 2014. Ideea organiz?rii unei astfel de conferin?e porne?te de la voin?a de a scoate în relief capacitatea Diasporei de a contribui la dezvoltarea ??rii de origine prin partajarea expertizei, impotent experien?ei profesionale ?i a deprinderilor de via?? ob?inute în Occident ?i în restul lumii.

Conferin?a Deschis? este un forum participativ care are drept scopuri crearea unei platforme de comunicare între participan?i ?i public, valorificarea poten?ialului existent în mediul academic ?i printre diver?i exper?i ai comunit??ilor noastre din afara ??rii, precum ?i suplinirea unei necesit??i de consolidare a unui mecanism eficient de comunicare reciproc avantajoas? între Republica Moldova ?i cet??enii s?i afla?i peste hotare, astfel încât ideile ?i practicile inovatoare identificate în ??rile de re?edin?? ale migran?ilor s? fie implementate cu succes in Republica Moldova.

La conferin?? vor fi prezentate contribu?ii la cele 4 axe tematice identificate: Educa?ie & Cutur?, Politic & Integrare European?, Social ?i Economic. Printre propunerile de contribu?ii prezentate vor avea prioritate lucr?rile axate în mare parte pe exemple ?i practici concrete, relevante pentru cazul Republicii Moldova, a c?ror aplicabilitate vor permite ini?ierea unor dezbateri publice de interes general. Un loc aparte în cadrul Conferin?ei va fi acordat exper?ilor cercet?tori în domeniul migra?iei, atît din Republica Moldova, cît ?i din afara ??rii.

Echipa organizatoric? întrune?te reprezentan?ii diasporelor din Olanda, Belgia, Elve?ia, Fran?a, Germania, Marea Britanie ?i SUA.

Persoanele interesate sunt invitate s? expedieze un rezumat al comunic?rii lor - sub form? de abstract de maxim 350 de cuvinte, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pân? la data de 15 iunie 2014.

Abstractul va indica domeniul ?i subiectul principal discutat în lucrare/ prezentare, scopul principal al lucr?rii/prezent?rii, rezultatele ob?inute (dac? e lucrare ?tiin?ific?) ?i concluzii (dac? e raport/studiu de consultan??).

TEMATICILE CONFERNI?EI

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us