Zi de informare privind Programul NATO pentru Pace şi Securitate

press release

În data de 5 iunie a.c. Academia de ?tiin?e a Moldovei în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe ?i Integr?rii Europene a RM ?i Centrul de Informare ?i Documentare privind NATO a organizat ziua de informare privind oportunit??ile de finan?are a proiectelor de cercetare oferite de Programul NATO ?tiin?? pentru Pace ?i Securitate (NATO SPS). 

Acest eveniment a reunit exper?i interna?ionali din cadrul NATO SPS, erectile conducerea A?M, bronchi coordonatorii proiectelor din Republica Moldova finan?ate de c?tre NATO SPS, reprezentan?ii institu?iilor de cercetare ?i autorit??ilor publice, reprezentan?i din cadrul universit??ilor din RM, reprezentan?i ai ONG-urilor.


În cuvîntul său de deschidere prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu a evidenţiat relevanţa majoră a Programului NATO SPS pentru promovarea excelenţei ştiinţifice în Republica Moldova. În acest sens, dl acad. Ion Tighineanu a menţionat că începînd cu 1994 comunitatea ştiinţifică din ţară a participat la mai mult de 70 de proiecte. Aceste proiecte au contribuit la edificarea, dezvoltarea şi promovarea unor mecanisme eficiente de colaborare cu cercetătorii din ţările membre NATO şi la identificarea unor soluţii durabile pentru problemele stringente cu care se confruntă Republica Moldova.

La rîndul său, dl Michael F. Gaul, Consilier principal al Direcției privind noile provocări la adresa securităţii a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), a apreciat participarea activă a comunităţii ştiinţifice a Republicii Moldova la Programul NATO SPS şi a evidenţiat faptul că activităţile implementate în comun – care iau forma unor proiecte de cercetare internaţionale, workshop-uri, training-uri – contribuie la edificarea unei lumi mai stabile şi mai sigure.

În cadrul prezentării, oficialul NATO a încurajat depunerea unor proiecte noi şi inovative şi a evidenţiat că acestea trebuie să se încadreze în noile priorităţi NATO SPS care vizează: lupta împotriva terorismului, securitatea energetică, securitatea informaţională, protecţia împotriva agenţilor CBRN (chimici, biologici, radiologici şi nucleari), securitatea mediului ambiant, tehnologii avansate de asigurare a securităţii, securitatea frontierelor, detectarea şi înlăturarea minelor ne-explodate, aspectele umane şi sociale ale securităţii.

De asemenea, în cadrul evenimentului menţionat au fost prezentate unele proiecte de succes finanţate de NATO SPS, printre care le menţionăm pe cele ce vizează cartografierea alunecărilor de teren din zona centrală a Republicii Moldova, edificarea reţelei web de cercetare şi educaţie din Moldova, reducerea riscului seismic în Zona Vrancea, identificarea metodologiilor şi tehnologiilor de luptă împotriva terorismului.

Pentru a se familiariza mai profund cu activităţile din cadrul proiectele finanţate de Programul NATO SPS în Republica Moldova, reprezentanţii de la Brussels au efectuat vizite de informare la Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM, la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM şi la Asociaţia Reţelei Naţionale de Educaţie şi Cercetare din Moldova.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us