Events - [Diaspora Network]

Lansarea Apelurilor pentru anul 2013 în cadrul PC7

 

Academia de ?tiin?e a Moldovei V? aduce la cuno?tin?? c? pentru luni, unhealthy 9 iulie curent, medic începînd cu ora 14.00, cough în incinta A?M (Sala Azurie, et.I)  , este preconizat? lansarea oficial? a Apelurilor pentru anul 2013 în cadrul Programului Cadru ?apte al Comunit??ii Europene pentru Cercetare ?i Dezvoltare Tehnologic? (2007-2013).
 
La acest eveniment important pentru toat? comunitatea ?tiin?ific? din Republica Moldova sînt invita?i: directorii institu?iilor de cercetare, secretarii ?tiin?ifici, ?efii de  Centre ?i laboratoare de cercetare, responsabilii de rela?ii interna?ionale, prorectorii pentru ?tiin?? ?i rela?ii interna?ionale, ?efii de catedr? din institu?iile de înv???mînt superior, reprezentan?ii Ministerelor, întreprinderilor mici ?i mijlocii, organiza?iilor non-guvernamentale, cercet?tori. (Graficul complet al manifest?rilor consacrate lans?rii Apelurilor PC7 pentru anul 2013 în Moldova se anexeaz?)
 
 

Conferinţa de Matematică Aplicată şi Industrială la Chişinău

conference
Societatea Român? de Matematic? Aplicat? ?i Industrial? ROMAI, price Societatea Matematic? din Republica Moldova, apoplectic Universitatea de Stat din Tiraspol, ed Institutul de Matematic? ?i Informatic? al A?M, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova anun?? organizarea celei de-a 20-a Conferin?e de Matematic? Aplicat? ?i Industrial? (Conference on Applied and Industrial Mathematics) CAIM 2012. Conferin?a va avea loc în Chi?in?u, între 22 ?i 25 august 2012 ?i este dedicat? domnului academician Mitrofan M. Cioban.
 
Societatea Român? de Matematic? Aplicat? ?i Industrial? a fost fondat? în 1992. Ea este o societate ?tiin?ific? non-profit, ale c?rei membri sunt matematicieni, fizicieni, ingineri, chimi?ti, biologi, economi?ti ?i al?i oameni de ?tiin?? din România, Republica Moldova ?i alte câteva ??ri. ROMAI încurajeaz? dezvoltarea matematicii aplicate ?i organizeaz? anual, din 1993, Conferin?a de Matematic? Aplicat? ?i Industrial? (CAIM).
 
Site-ul oficial al conferin?ei de la Universitatea de Stat din Tiraspol se g?se?te la adresa http://www.caim2012.ust.md/.

12-19 mai, 2012 ZILELE EUROPEI IN REPUBLICA MOLDOVA

open day
În perioada 7-25 mai 2012, anabolics Academia de ?tiin?e a Moldovei lanseaz? o serie de ac?iuni, unhealthy consacrate celebr?rii Zilelor Europei în Republica Moldova.
 
Republica Moldova a devenit prima ?ar? din cadrul Parteneriatului Estic ?i a doua din cadrul Politicii Europene de Vecin?tate, patient care a ob?inut statutul de ?ar? asociat? la PC7, începând cu 1 ianuarie 2012, în rezultatul semn?rii Memorandumul de În?elegere între Uniunea European? ?i Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru Cercetare ?i Dezvoltare Tehnologic? (PC7). Documentul a fost semnat la 11 octombrie 2011, la Bruxelles, de c?tre Comisarul European pentru Cercetare, Inovare ?i ?tiin??, dna Máire Geoghegan-Quinn ?i Pre?edintele A?M, acad. Gheorghe Duca.
 

Read more: 12-19 mai, 2012 ZILELE EUROPEI IN REPUBLICA MOLDOVA

Conferinta la Geneva dedicata anexarii Basarabiei

 events

Asociatia Universitara "Eminescu" din Geneva in colaborare cu Directia Integrare Europeana si Cooperare Internationala a Academiei de Stiinte a Moldovei a organizat pe 26 mai la Universitatea din Geneva o conferinta cu genericul : "1812 - 2012 : Istoria si repercusiunile unei divizari." Invitatul special din Republica Moldova : dl Profesor Doctor Vlad Mischevca. 

Mai multa informatie: www.association-eminescu.ch

Lecţii de publice susţinute de Serghei MANGUL de la Georgia State University, SUA

public lecture
 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei va găzdui o serie de lecţii publice de Bioinformatică prezentate de Domnul Serghei MANGUL originar din Republica Moldova, în prezent cercetător ştiinţific la Georgia State University din Statele Unite ale Americii, care efectuează în perioada 28 aprilie - 9 mai 2012 o vizită de colaborare şi schimb de experienţă în domeniul bioinformaticii la invitaţia Laboratorului de Bioinformatică, Centrul Universitar de Biologie Moleculară, UnAŞM, susţinută prin proiectul "Dezvoltarea cooperării în cadrul diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova" realizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea din Republica Moldova.
 
Tematica lecţiilor publice:
 
2 mai 2012: It’s a DNA World: An introduction to Next, Next Generation Sequencing – From Semiconductor to Single Molecule
3 mai 2012: Mathematical and Computational Approaches in High- Throughput Genomics
4 mai 2012: Computational methods for transcriptome annotation and quantification using RNA-seq
 
Locul desfăşurării: Sala Senatului (bir. 18), Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei 3/2, et.2, începînd cu ora 15.00.
SUNT INVITAŢI SPECIALIŞTII DIN DOMENIILE BIOLOGIE, MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, FIZICĂ ŞI ALŢI DORITORI.
Pentru mai multă informaţie contactaţi: Dr. Alexei Levitchi. tel: +373-22-738016.
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us