Germania

Academia de Ştiinţe a Moldovei dezvoltă relaţii de colaborare cu Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării (BMBF) în temeiul Memorandumului de intenţii privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică, semnat la 14 martie 2008. În baza acestui Memorandum au fost lansate două programe bilaterale de granturi, pentru anul 2009 şi, respectiv, pentru 2010. În urma concursurilor desfăşurate, pentru ambele cazuri, au fost selectate pentru finanţare cîte 10 proiecte.

Un aspect important al programelor bilaterale de granturi moldo-germane, reprezintă şi rolul acestora în stimularea participării colectivelor moldo-germane în diferite programe de cercetare-dezvoltare, la nivel european şi internaţional. Astfel, în cadrul fiecăui proiect de cercetare susţinut de cele două instituţii finanţatoare (AŞM şi BMBF), cele două colective de cercetare din Moldova şi Germania au sarcina de a elabora în comun şi un studiu de prefazabilitate privind continuarea dezvoltării colaborării prin participarea în diverse programe europene de cercetare şi dezvoltare tehnologică, în special Programul Cadru 7.

În contextul cooperării moldo-germane se înscrie şi organizarea la 18 februarie 2008, în comun cu Fundaţia Frierdrich Ebert şi Ambasada Germaniei la Chişinău, a Simpozionului internaţional „Dezvoltarea externalizării cercetării ştiinţifice şi inovării în Republica Moldova”. Eveniment organizat cu scop de informare, consultare, punere în discuţie a posibilităţilor de comercializare a rezultatelor ştiinţifice ale cercetătorilor moldoveni către companiile din străinătate.

Un alt eveniment important în dezvoltarea relaţiilor bilaterale a fost organizarea, la 16 iunie 2008, de către AŞM, în colaborare cu Institutul de Cercetări Viticole Freyburg/Unstrut a Simpozionului moldo-german cu genericul „Vinuri şi Idei”.

În aceeaşi ordine de idei, evidenţiem şi organizarea Conferinţei ştiinţifice „Dimitrie Cantemir în memoria culturală europeană”, din 16 decembrie 2008, Berlin, cu implicarea activă a Ambasadei Republicii Moldova în RF Germană, a Academiei de Ştiinţe din Berlin-Brandenburg şi Institutul din Leipzig.

Menţionăm găzduirea la Chişinău, în perioada 17-20 septembrie 2009, a Simpozionului Internaţional Humboldt Kolleg cu tematica „Cooperare cu Germania – experienţă, forme noi şi perspective”, care a fost organizat cu suportul Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM şi Humboldt Club Moldova. Evenimentul a întrunit  experţi din diferite domenii, care colaborează activ cu colegii din diverse organizaţii şi instituţii din Germania, şi a avut drept scop  schimbul de experienţă, promovarea ideilor noi şi a diferitor forme de colaborare, analizarea posibilităţilor de a atrage generaţia nouă de tineri cercetători în colaborare ştiinţifică intensivă cu Germania.

Un alt eveniment important pentru comunitatea ştiinţifică autohtonă, în deosebi pentru cercetătorii din sfera juridică, l-a constituit înmînarea însemnelor de doctor honoris causa al AŞM, la 27 noiembrie 2009, domnului Matthias Weckerling, director general al Fundaţiei Germane pentru Cooperare Juridică Internaţională, pentru contribuţia substanţială în armonizarea legislaţiei naţionale la cadrul legislativ al Uniunii Europene, aprofundarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare în domeniul ştiinţelor juridice între cercetătorii ţărilor noastre.

Ultima actualizare ( Thursday, 25 March 2010 )

Burse DAAD pentru anul universitar 2014/2015

open call

Oferta de burse DAAD pentru Republica Moldova în anul universitar 2014/2015.
 
În aten?ia persoanelor interesate: Prezentarea oficial? a programului dorit se g?seste în baza de date a burselor DAAD la www.daad.de. Descrierile programelor cuprinse în aceast? brosur? con?in complet?ri, bronchi ce vin pe de o parte în întîmpinarea unor întreb?ri puse frecvent si con?in pe de alt? parte unele informa?ii specifice pentru Republica Moldova.

Read more: Burse DAAD pentru anul universitar 2014/2015

Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte a AŞM şi BMBF

 

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Ministerul Federal al  Educa?iei ?i Cercet?rii  din Germania (BMBF) lanseaz? al treilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare vizînd mobilitatea, ed în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ?tiin?ific? între A?M ?i BMBF, încheiat pe data de 14 martie 2008. 
 
Scopul concursului este de a promova ?i sprijini cooperarea ?tiin?ific? ?i mobilitatea cercet?torilor din Republica Moldova ?i cei din Germania în domeniile de cercetare ?i dezvoltare de interes comun pentru ambele p?r?i. 
 
Pentru a afla mai multe informa?ii cu privire la condi?iile de eligibilitate ?i a accesa formele de aplicare, accesa?i urm?torul link.

Rezultatele concursului comun AŞM-BMBF pentru anul 2010

La data de 28 ianuarie 2009, pill în cadrul ?edin?ei ordinare a Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? al A?M, health a fost aprobat? finan?area a 10 proiecte comune de cercetare între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Ministerul  Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii din Germania (BMBF). La concursul desf??urat în perioada 25 mai – 10 iulie 2009, anesthetist au fost înaintate 28 cereri comune de proiecte, dintre care au fost selectate 10 proiecte spre finan?are, urmare a evalu?rii acestora de c?tre exper?i din Germania ?i Republica Moldova.

În acest context, men?ion?m c? prioritate au fost acordat? proiectelor ?tiin?ifice cu un poten?ial înalt de finan?are ulterioar? în cadrul programelor europene de cercetare, în special Programul Cadru 7 al Comunit??ii Europene pentru cercetare ?i dezvoltare tehnologic? (2007-2013).

Lista proiectelor A?M - BMBF pentru anul 2010:

Read more: Rezultatele concursului comun AŞM-BMBF pentru anul 2010

Programul DAAD/OSI

Serviciul German pentru Schimburi Academice (DAAD), pills Bonn, ed ?i Funda?ia pentru o Societate Deschis? (anterior Institut) (OSI), salve Londra, desf??oar? un program comun de burse pentru absolven?i ?i cadre universitare tinere din statele din sudul Caucazului ?i Asia Central?, precum ?i din Ucraina ?i Republica Moldova. Bursele se acord? în comun de c?tre DAAD ?i OSI pentru studii ?i doctorate la universit??i germane.

Programul DAAD/OSI are drept obiectiv îmbun?t??irea pred?rii ?i cercet?rii în domeniul ?tiin?elor umaniste ?i sociale în aceste ??ri, precum ?i formarea unor re?ele de contact între cercet?tori germani ?i moldoveni, care s? stea la baza dezvolt?rii independente de noi rela?ii cu parteneri din str?in?tate.

În cadrul programului DAAD/OSI se acord? trei tipuri de burse, pentru
a)    studii de masterat, cu durata de cel mult doi ani
b)    studii doctorale, cu durata de trei ani
c)    dou? stagii de cercetare, cu o durat? de trei luni fiecare

Cuantumul bursei este de 750 € pe lun? pentru studen?ii înscri?i la programe de masterat, respectiv 1000 € pentru doctoranzi ?i 1840 € pentru cercet?torii cu titlul de doctor. Sînt acoperite ?i cheltuielile pentru cursurile de limb? german?, ce pot fi necesare, dup? caz. Bursa include asigurarea de s?n?tate în Germania, în plus, DAAD pl?te?te o sum? adecvat? pentru cheltuielile de transport, pe care îns? bursierul o prime?te dup? sosirea în Germania. Doctoranzilor li se asigur?, dup? al doilea an de burs?, o c?l?torie în ?ar?, pentru vizitarea familiei.

Condi?ii de înscriere

Pentru o burs? în cadrul programului DAAD/OSI se pot înscrie numai persoane care au domiciliul ?i lucreaz? (sau î?i desf??oar? activitatea cotidian?) în Republica Moldova.

Programul se adreseaz?, dup? cum reiese din cele trei variante sus-men?ionate, unor categorii diferite de candida?i: absolven?i de masterat sau licen?ia?i ai unei facult??i cu o durat? a studiilor de cel pu?in cinci ani, precum ?i cadre universitare tinere, cu titlul de doctor. Totodat?, adresan?ii programului sînt ?i candida?i care posed? o diplom? de licen??, care de regul? trebuie s? fi fost ob?inut? în urma unor studii cu durata de patru ani. Se pot înscrie doritori din urm?toarele domenii:
?tiin?e politice, sociologie, rela?ii interna?ionale, drept, economie, administra?ie public?, administra?ie educa?ional? ?i filosofie. în cazuri deosebite pot fi finan?a?i candida?i proveni?i de la alte specialit??i, în m?sura în care ace?tia se încadreaz? în domeniul ?tiin?elor umaniste ?i sociale.

Candida?ilor pentru o burs? de tip a) le st? la dispozi?ie un num?r limitat de programe de studii aprofundate / masterat. O list? a acestora poate fi ob?inut? de la lectorul DAAD. Candida?ii trebuie s? se informeze înainte de depunerea dosarului (termenul-limit? de înscriere este 31.10.2010) referitor la condi?iile de admitere la programul de studii dorit în mod detaliat ?i s? ia leg?tura cu universitatea-gazd?. Acceptul DAAD cu privire la acordarea bursei intr? în vigoare numai odat? cu admiterea definitiv? la studii, care de regul? va fi comunicat? candidatului de c?tre universitatea-gazd? abia în vara anului 2011. Un r?spuns pozitiv din partea DAAD nu reprezint? o garan?ie în privin?a admiterii la programul de studii dorit, în cadrul universit??ii preconizate. Doritorii unei burse de tip b) sau c) sînt ruga?i s? î?i aleag?, în vederea efectu?rii stagiului de cercetare sau perfec?ionare, o universitate german? de stat sau acreditat? de stat sau un institut de cercet?ri din afara unei universit??i. Nu exist? restric?ii cu privire la regiunea dorit?.

Candida?ii pentru o burs? de tip b) trebuie s? fie deja în primul sau al doilea an de doctorat sau s? aib? statutul de competitor. Totodat?, în momentul depunerii dosarului trebuie dovedit? existen?a contactului cu un posibil coordonator ?tiin?ific german.

De asemenea, ?i candida?ii pentru o burs? de tip c) trebuie s? demonstreze c? sînt în leg?tur? cu oameni de ?tiin?? germani. Candida?ii, de regul? cadre didactice universitare cu titlul de doctor, trebuie s? arate disponibilitatea de a include con?inuturi noi în activitatea didactic? ?i de cercetare, precum ?i de a conlucra cu cercet?tori germani în vederea cre?rii unei re?ele de parteneriat. O condi?ie esen?ial? pentru desf??urarea studiilor în Germania este de regul? buna cunoa?tere a limbii germane. Depunerea dosarului presupune ?i participarea la un test de limb?. In vederea îmbun?t??irii competen?ei lingvistice poate fi prev?zut, înainte de începerea studiilor, pentru to?i participan?ii la program un curs de german? de dou? luni, în ?ar?. Dac? este necesar, bursierilor din categoriile a) ?i b) le poate fi finan?at un al doilea curs de dou? pîn? la patru luni în Germania, de asemenea înainte de începerea studiilor. Participarea la un asemenea curs de limb? este obligatorie.

Candida?ii pentru un program de studii aprofundate în limba englez? necesit? cuno?tin?e foarte bune ale acestei limbi, care trebuie dovedite prin intermediul unui test TOEFL. Pentru admiterea la unele programe de studii în limba englez? este necesar ?i un rezultat pozitiv la testul GRE. De aceea, candida?ii trebuie s? se informeze în mod detaliat cu privire la modalit??ile de a participa la cele dou? examene men?ionate în Republica Moldova.

Dup? o selec?ie preliminar? a candida?ilor în baza dosarelor vor avea loc interviuri de selec?ie la Chi?in?u în februarie 2011.

Nu exist? o limit? de vîrst? pentru programul DAAD/OSI. Pentru candida?ii pentru o burs? de tip a), diploma de absolvire din ?ara de origine trebuie îns? s? fi fost ob?inut? cu cel mult ?ase ani în urm? în momentul depunerii dosarului.

Aten?ie: Pentru programul DAAD/OSI sunt în vigoare ni?te prevederi suplimentare. În acest sens doritorii trebuie s? se informeze la lectorul DAAD.

Documente necesare

Un dosar complet trebuie s? cuprind? urm?toarele documente în triplu exemplar (1 original ?i 2 copii)

(toate seturile de documente vor fi sortate în aceast? ordine; documentele vor fi scrise doar pe o singur? parte ?i nu vor fi prinse cu clame sau puse în mape transparente)

 1. formular de înscriere (completat integral) cu fotografia lipit? ?i semn?tura candidatului (?i copiile vor fi înso?ite de fotografiae ?i semn?tur? în original!); formularele pot fi ob?inute de la lectorul DAAD sau de pe internet la http://www.daad.de/imperia/md/content/en/deutschland/formulare/forschungsstipendium_en.pdf
 2. CV în form? tabelar? (datat ?i semnat)
 3. scrisoare de motiva?ie (pentru studii aprofundate, 2-3 pagini) sau prezentarea proiectului de cercetare ?tiin?ific? (pentru doctoranzi ?i stagii de cercetare, 3-5 pagini) (datat ?i semnat)
 4. dou? scrisori de recomandare de la cadre universitare din ?ar?, datate, semnate ?i înso?ite de ?tampila decanatului sau a catedrei, în limba german? sau englez?; în acest scop doritorii vor utiliza formularul pentru scrisori de recomandare care poate fi ob?inut de la lectorul DAAD sau de pe internet la http://www.daad.de/imperia/md/content/ de/foerderung/recommendation.pdf; în cazul altor limbi este necesar? traducerea recomand?rii
 5. copia legalizat? a diplomei de licen?? ?i/sau masterat, respectiv a carnetului de note (pentru stagii de cercetare: copia legalizat? a diplomei de doctor)
 6. traducerea diplomei în limba german? (conformitatea traducerii cu originalul trebuie autentificat? de c?tre un traduc?tor autorizat)
 7. copia legalizat? a diplomei de absolvire a studiilor preuniversitare (nu este necesar? pentru candida?ii cu titlul de doctor)
 8. traducerea diplomei de absolvire a studiilor preuniversitare în limba german? (nu este necesar? pentru candida?ii cu titlul de doctor) (conformitatea traducerii cu originalul trebuie autentificat? de c?tre un traduc?tor autorizat)
 9. explicarea în scris a sistemului de acordare a notelor în Republica Moldova
 10. acceptul scris de acordare a asisten?ei din partea unui cadru didactic universitar german habilitat (de preferin?? sub forma unei scrisori, dar este acceptabil? ?i prezentarea unui e-mail imprimat, cu condi?ia depunerii ulterioare la dosar a unei scrisori) (nu este necesar pentru efectuarea studiilor de masterat)
 11. certificat de competen?? lingvistic? DAAD (cu o vechime de cel mult 6 luni) sau certificat TestDaF sau ZOP sau DSH (numai pentru stagiile cu o durat? mai mare de 6 luni)
 12. list? de publica?ii (obligatoriu în cazul stagiilor de cercetare)
 13. adeverin?? de la locul de munc?, dac? este cazul (înso?it?, dup? caz, de traducerea în limba german? sau englez?; obligatoriu în cazul candida?ilor pentru o burs? de tip b) ?i c)
 14. adeverin?e de practic?, dup? caz (dac? sînt relevante pentru dosar)

Nu pot fi acceptate dosarele incomplete!

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us