Lecţie Publică: " Aspectele economice, politice, sociale și de mediu ale transformărilor în Europa Centrală și de Est"

public lecture

Luni, order 26 martie 2012 cu începere la ora 15.30 în Sala Mic? a Academiei de ?tiin?e a Moldovei (Bd. ?tefan cel Mare ?i Sfînt nr. 1, clinic et. 2) dl. Dr. Zbigniew Bochniarz, profesor la Facultatea de Business de la Universitatea Harvard, SUA va prezenta o lec?ie public? intitulat?: "Aspectele economice, politice, sociale ?i de mediu ale transform?rilor în Europa Central? ?i de Est: oportunit??i pentru dezvoltarea durabil? a R. Moldova".

Read more: Lecţie Publică: " Aspectele economice, politice, sociale și de mediu ale transformărilor în...

Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova

Asocia?ia de Cercetare ?i Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA) a fost creat? prin semnarea ?i ratificarea în anul 2000 a Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova ?i Funda?ia SUA de Cercetare ?i Dezvoltare (CRDF) (Legea nr.1222-XIV din 31 iulie 2000).

Asocia?ia, therapy în special, health sus?ine dezvoltarea sectorului tehnico-?tiin?ific prin organizarea diferitor concursuri în cadrul unor Programe ?tiin?ifice, order order | pe baz? democratic?, cu mediatizarea larg? atît a anun?urilor de program, cît ?i a rezultatelor concursurilor. MRDA organizeaz? de asemenea seminare-traininguri în problemele perfect?rii propunerilor de proiect, administr?rii granturilor, acord? savan?ilor din republic?, consulta?ii de ordin informa?ional ?i tehnic în privin?a Programelor de granturi anun?ate de CRDF ?i MRDA.

Asocia?ia MRDA, de comun acord cu Funda?ia CRDF din SUA în baza Acordului de cooperare a realizat urmatoarele activit??i:

  1. Programul CERIM (Dezvoltarea centrelor de cercetare ?i educa?ie–2006-2008) a fost ini?iat pentru a spori interac?iunea înv???mântului superior cu ?tiin?a. Un grant în m?rime de 300 mii de dolari SUA a fost acordat Universit??ii de Stat din Moldova pentru crearea Centrului de Educa?ie ?i Cercetare în Matematic? ?i Informatic?. 
  2. Programul NIP (Networking Infrastructure Program) a avut drept scop modernizarea retelei informationale a ASM, imbunatatirea acesului oamenilor de stiinta la reteaua INTERNET si alte resurse informationale. Suma grantului – 200 mii dolari SUA.
  3. Sus?inerea conferin?elor ?tiin?ifice interna?ionale (ISCS). În cadrul programului ISCS au fost sus?inute ?apte conferin?e ?tiin?ifice interna?ionale în urm?toarele domeniile: chimie, fizic?, ecologie, matematic?, agricultur? ?i energetic?, în sum? total? de 35 mii dolari SUA.
  4. Programul de granturi pentru deplas?ri pentru tineret (MTFP), perioada de activitate 2004-2008. Programul MTFP a oferit posibilitate pentru tineri cercet?tori din Moldova de a efectua cercet?ri ?i de a ini?ia noi rela?ii de colaborare cu oameni de ?tiin?? din SUA.  La întoarcere în Moldova tinerii au aplicat la un nou program de granturi pentru continuarea colabor?rii cu noii parteneri din SUA. În cadrul acestui program au fost sus?inu?i 39 tineri cercet?tori în suma total? de 550 mii dolari SUA.
  5. În cadrul Programelor de granturi pentru deplas?ri (ETGP ?i PRDS), perioada de activitate 2006-2008 au fost acordate 36 granturi pentru sus?inerea deplas?rilor la conferin?e ?tiin?ifice interna?ionale în SUA ?i ??rile Uniunii Europene. Suma totala alocata pentru ETGP – 30 mii dolari SUA si pentru PRDS – 38 mii dolari SUA.
  6. În cadrul Programului de granturi pentru procurarea echipamentului ?tiin?ific (MERL), perioada de activitate 2007-2009, au fost alocati 320 mii dolari SUAdin partea MRDA. ASM a acordat o co-finantare de 50%. A fost procurat echipament stiintific pentru modernizarea a 8 laboratoare din diferite institutii si universitati din Moldova.
  7. În cadrul Programului de granturi pentru dezvoltarea parteneriatului între ?tiin?? ?i business STEP/BPP au fost sus?inute 14 proiecte în sum? de 50 mii dolari SUA. Programul a fost ini?iat pentru a facilita aplicarea inova?iilor în business cu scop de comercializare ?i ob?inere a beneficiului economic pentru ambele p?r?i.
  8. Programul de granturi pentru sus?inerea tinerilor cercet?tori (MYSSP). Concursul pe programul de granturi pentru sus?inerea tinerilor cercet?tori a fost anun?at de c?tre Asocia?ia MRDA în comun cu Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Funda?ia CRDF. În cadrul programului sunt alocate fonduri pentru proiecte de cercetare în domeniile ?tiin?elor fundamentale ?i aplicative realizate de tineri în vîrst? de pîn? la 35 ani. Au fost alocati 40 mii dolari SUA pentru realizarea a 8 proiecte.
  9. Programul bilateral de granturi (BGP) 2001-2008. În cadrul Programului bilateral de granturi au fost sus?inute 64 proiecte de cercetare realizate în comun de c?tre echipe de cercet?tori din Moldova ?i SUA in suma de  2,5 mln dolari SUA.

Read more: Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us