Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova

Asocia?ia de Cercetare ?i Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA) a fost creat? prin semnarea ?i ratificarea în anul 2000 a Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova ?i Funda?ia SUA de Cercetare ?i Dezvoltare (CRDF) (Legea nr.1222-XIV din 31 iulie 2000).

Asocia?ia, therapy în special, health sus?ine dezvoltarea sectorului tehnico-?tiin?ific prin organizarea diferitor concursuri în cadrul unor Programe ?tiin?ifice, order order | pe baz? democratic?, cu mediatizarea larg? atît a anun?urilor de program, cît ?i a rezultatelor concursurilor. MRDA organizeaz? de asemenea seminare-traininguri în problemele perfect?rii propunerilor de proiect, administr?rii granturilor, acord? savan?ilor din republic?, consulta?ii de ordin informa?ional ?i tehnic în privin?a Programelor de granturi anun?ate de CRDF ?i MRDA.

Asocia?ia MRDA, de comun acord cu Funda?ia CRDF din SUA în baza Acordului de cooperare a realizat urmatoarele activit??i:

 1. Programul CERIM (Dezvoltarea centrelor de cercetare ?i educa?ie–2006-2008) a fost ini?iat pentru a spori interac?iunea înv???mântului superior cu ?tiin?a. Un grant în m?rime de 300 mii de dolari SUA a fost acordat Universit??ii de Stat din Moldova pentru crearea Centrului de Educa?ie ?i Cercetare în Matematic? ?i Informatic?. 
 2. Programul NIP (Networking Infrastructure Program) a avut drept scop modernizarea retelei informationale a ASM, imbunatatirea acesului oamenilor de stiinta la reteaua INTERNET si alte resurse informationale. Suma grantului – 200 mii dolari SUA.
 3. Sus?inerea conferin?elor ?tiin?ifice interna?ionale (ISCS). În cadrul programului ISCS au fost sus?inute ?apte conferin?e ?tiin?ifice interna?ionale în urm?toarele domeniile: chimie, fizic?, ecologie, matematic?, agricultur? ?i energetic?, în sum? total? de 35 mii dolari SUA.
 4. Programul de granturi pentru deplas?ri pentru tineret (MTFP), perioada de activitate 2004-2008. Programul MTFP a oferit posibilitate pentru tineri cercet?tori din Moldova de a efectua cercet?ri ?i de a ini?ia noi rela?ii de colaborare cu oameni de ?tiin?? din SUA.  La întoarcere în Moldova tinerii au aplicat la un nou program de granturi pentru continuarea colabor?rii cu noii parteneri din SUA. În cadrul acestui program au fost sus?inu?i 39 tineri cercet?tori în suma total? de 550 mii dolari SUA.
 5. În cadrul Programelor de granturi pentru deplas?ri (ETGP ?i PRDS), perioada de activitate 2006-2008 au fost acordate 36 granturi pentru sus?inerea deplas?rilor la conferin?e ?tiin?ifice interna?ionale în SUA ?i ??rile Uniunii Europene. Suma totala alocata pentru ETGP – 30 mii dolari SUA si pentru PRDS – 38 mii dolari SUA.
 6. În cadrul Programului de granturi pentru procurarea echipamentului ?tiin?ific (MERL), perioada de activitate 2007-2009, au fost alocati 320 mii dolari SUAdin partea MRDA. ASM a acordat o co-finantare de 50%. A fost procurat echipament stiintific pentru modernizarea a 8 laboratoare din diferite institutii si universitati din Moldova.
 7. În cadrul Programului de granturi pentru dezvoltarea parteneriatului între ?tiin?? ?i business STEP/BPP au fost sus?inute 14 proiecte în sum? de 50 mii dolari SUA. Programul a fost ini?iat pentru a facilita aplicarea inova?iilor în business cu scop de comercializare ?i ob?inere a beneficiului economic pentru ambele p?r?i.
 8. Programul de granturi pentru sus?inerea tinerilor cercet?tori (MYSSP). Concursul pe programul de granturi pentru sus?inerea tinerilor cercet?tori a fost anun?at de c?tre Asocia?ia MRDA în comun cu Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Funda?ia CRDF. În cadrul programului sunt alocate fonduri pentru proiecte de cercetare în domeniile ?tiin?elor fundamentale ?i aplicative realizate de tineri în vîrst? de pîn? la 35 ani. Au fost alocati 40 mii dolari SUA pentru realizarea a 8 proiecte.
 9. Programul bilateral de granturi (BGP) 2001-2008. În cadrul Programului bilateral de granturi au fost sus?inute 64 proiecte de cercetare realizate în comun de c?tre echipe de cercet?tori din Moldova ?i SUA in suma de  2,5 mln dolari SUA.

 

U.S. Civilian Research & Development Foundation

CRDF

The U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) is a nonprofit organization authorized by the U.S. Congress and established in 1995 by the National Science Foundation. This unique public-private partnership promotes international scientific and technical collaboration through grants, technical resources, and training. CRDF is based in Arlington, Virginia with offices in Moscow and St. Petersburg, Russia; Kyiv, Ukraine and Astana, Republic of Kazakhstan.

Vision
To promote peace and prosperity through international science collaboration.

Mission

 • Provide cooperative research and development (R&D) opportunities that enable scientists and engineers to address critical security, economic, education and other societal needs.
 • Advance peace and prosperity by funding civilian research and development projects that contribute to global nonproliferation objectives.
 • Promote the application of science and technology to economic growth through international partnerships and training that foster invention, innovation, entrepreneurship and the commercialization of technology.
 • Strengthen university research and education in science and engineering.

For more details: http://www.crdf.org/.

 

Relations with the CRDF were initiated in 1995. In 2000 the Agreement of Cooperation between the Government of Moldova and the CRDF was finally concluded and ratified by Moldovan Parliament. And here it is well-mentioned the great input of Academician Gheorghe Duca, President of the Academy of Sciences of Moldova and Charles Tom Owens, Ex-President and Chief Executive Officer of CRDF in the conclusion of this Agreement.

As result, the Moldovan Research and Development Association (MRDA) was created to support science development in Moldova.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us