Colaborare cu Bulgaria

Academia de ?tiin?e a Moldovei are stabilite rela?ii de colaborare cu institu?ii ?tiin?ifice din Bulgaria în cadrul Acordului de colaborare tehnico-?tiin?ific? între A?M ?i Academia de ?tiin?e din Bulgaria semnat la 29.05.2002. Colaborarea dintre ambele academii const? în implementarea comun? a proiectelor de cercetare, cheap participarea la manifest?ri ?tiin?ifice, health precum ?i încheierea acordurilor directe între institutele de cercet?ri ?tiin?ifice ale academiilor. De asemenea, diagnosis ca o form? de colaborare între p?r?i este prev?zut ?i schimbul echivalent de savan?i ?i cercet?tori ?tiin?ifici. Astfel, în baza schimbului echivalent de savan?i pentru anul 2008 dl. dr. hab. Valentin Dergaciov, directorul Institutului Patrimoniului Cultural, a efectuat o vizit? de documentare ?i schimb de experien?? la Academia de ?tiin?e din Bulgaria.

În acest context, au fost realizate un ?ir de proiecte de cercetare cum ar fi: „??????? ???????: ???? ? ????????”, executate de Institutul de Limb? Bulgar? al Academiei de ?tiin?e din Bulgaria ?i Institutul Patrimoniului Cultural al A?M.
Institutul de Istorie, Stat ?i Drept al A?M a efectuat cercet?ri asupra materialelor arheologice din sec. XIV-XVI în muzeele din Bulgaria.

Gr?dina Botanic? a A?M în colaborare cu partenerii din Bulgaria au participat la realizarea proiectului EURFORGEN. La etapa actual? a fost aprobat? de c?tre ambele p?r?i tema de cercetare „Elaborarea re?elei genetice a speciilor de Gorun, Stejar pedunculat ?i Stejar pufos în Europa de Sud-Est, care va fi efectuat? în cadrul schimbului echivalent a prezentului Acord, cu stagiere la Institutul de Cercet?ri Silvice al Academiei de ?tiin?e din Bulgaria.

Institutul Integrare European? ?i ?tiin?e Politice al A?M a convenit cu parteneri din cadrul Academiei de ?tiin?e din Bulgaria, s? participe la un proiect comun de cercetare, cu tema: „Probleme sociale de colaborare interstatal? între Moldova ?i Bulgaria în noile condi?ii politico-economice” (termenii de executare 2009-2011).

De asemenea, men?ion?m c? la 22 mai 2008 a fost semnat Acordul de colaborare tehnico-?tiin?ific? între A?M ?i Academia Agricol? din Republica Bulgaria, fapt care a deschis noi oportunit??i de colaborare pentru institutele de cercetare din domeniul agriculturii.

Necesit? a fi eviden?iat? participarea savan?ilor din Bulgaria: dl. mem. cor. Atanas Atanassov, secretar ?tiin?ific al Academiei de ?tiin?e din Bulgaria, dna dr. Vanya Dobreva, viceministru al Educa?iei ?i ?tiin?ei din Bulgaria, dna dr. Mariya Fartunova, ?ef al direc?iei politici ale înv???mîntului superior al Ministerului Educa?iei ?i ?tiin?ei din Bulgaria, la conferin?a interna?ional? „Politici în domeniul ?tiin?ei ?i Educa?iei” g?zduit? de c?tre A?M în perioada 18-21 septembrie 2008.
  
Oamenii de ?tiin?? din cadrul A?M colaboreaz? cu colegii bulgari ?i în cadrul organiza?iei regionale OCEMN. Astfel, dl acad. Anatol Drumea, ?ef de laborator al Institutului de Geologie ?i Seismologie al A?M, în perioada 6-7 noiembrie 2008 a participat la Reuniunea Grupului de Lucru al OCMN în domeniul ?tiin?ei ?i tehnologiilor.
 
 În 2009, în baza schimbului echivalent, dl. dr. Stegarescu Vasile, cercetator stiintific coordonator, secretar stiintific al Institutului de Ecologie si Geografie, a efectuat o vizita de documentare si cercetare la Institutul de Pedologie "N. Puskarov" din or. Sofia.
 
Importan?a cooper?rii interna?ionale în sfera ?tiin?ei ?i inov?rii se eviden?iaz? ?i prin acordarea de c?tre A?M, în semn de apreciere, a titlului Doctor Honoris Causa unor personalit??i din str?in?tate care au marcat dezvoltarea ?tiin?ei autohtone ?i rela?iile bilaterale.

Astfel, la 12 martie 2009, însemnele de Doctor Honoris Causa al A?M au fost înmînate în mod solemn domnului dr. Gheorghi Pîrvanov, pre?edinte al Bulgariei. Conduc?torul statului bulgar s-a învrednicit de acest titlu onorific pentru contribu?ii substan?iale aduse la dezvoltarea ?tiin?elor istorice, aprofundarea ?i consolidarea rela?iilor de colaborare moldo-bulgare ?i cooperare ?tiin?ific? între cele dou? state.
 
Cu ocazia particip?rii la Reuniunea Mini?trilor responsabili pentru ?tiin?? ?i Tehnologii a statelor-membre OCEMN din 8 aprilie 2010, Pre?edintele A?M acad. Gh. Duca a avut o întrevedere cu academicianul Nikola Sabotinov, Pre?edintele Academiei de ?tiin?e din Bulgaria. În cadrul discu?iilor a avut loc o trecere în revist? a conlucr?rii dintre savan?ii din Republica Moldova ?i Bulgaria, dar ?i o informare reciproc? privind evolu?iile înregistrate în domeniul ?tiin?ei ?i inov?rii în cele dou? ??ri.
 
Fotografii preluate de pe site-ul A? din Bulgaria: www.bas.bg.

Programului de schimburi echivalente interacademice cu Bulgaria

În baza acordului de colaborare ?tiin?ific? bilateral? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e a Bulgariei, no rx din 29 mai 2002, medicine cercet?torii ?i savan?ii din Republica Moldova ?i Bulgaria au oportunitatea de a colabora în cadrul programului de schimburi echivalente interacademice.

Procedura particip?rii la stagiile de cercetare, herbal diverse manifest?ri ?i evenimente ?tiin?ifice în cadrul schimbului echivalent nevalutar 

Pentru a beneficia de stagiile de cercetare la institu?iile similare ale Academiei de ?tiin?e a Bulgariei, în cadrul schimbului echivalent nevalutar, este necesar de a respecta urm?toarea procedur?:

 1. identificarea partenerului bulgar (institutul, coordonatorul ?tiin?ific bulgar) ?i tema proiectului comun;
 2. se completeaz? formularul personal questionnaire.doc;
 3. cercet?torii ?tiin?ifici din Republica Moldova, vor înainta cererile coordonate cu partenerii din Bulgaria - la Academia de ?tiin?e a Moldovei, iar cercet?torii ?tiin?ifici din Bulgaria – la  Academia de ?tiin?e ? Bulgariei;  în cererile ambelor p?r?i denumirea proiectului ?i conduc?torii ?tiin?ifici ai proiectului trebuie s? fie identici.
 4. a se prezenta cererea de participare în trei exemplare sau în varianta electronic? (în formatul Word) la A?M:
  Direc?ia Integrare European? ?i Cooperare Interna?ional?
  Bd. ?tefan cel Mare, nr.1, biroul 336
  Tel./fax: 54 29 50
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us