Germania

Academia de Ştiinţe a Moldovei dezvoltă relaţii de colaborare cu Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării (BMBF) în temeiul Memorandumului de intenţii privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică, semnat la 14 martie 2008. În baza acestui Memorandum au fost lansate două programe bilaterale de granturi, pentru anul 2009 şi, respectiv, pentru 2010. În urma concursurilor desfăşurate, pentru ambele cazuri, au fost selectate pentru finanţare cîte 10 proiecte.

Un aspect important al programelor bilaterale de granturi moldo-germane, reprezintă şi rolul acestora în stimularea participării colectivelor moldo-germane în diferite programe de cercetare-dezvoltare, la nivel european şi internaţional. Astfel, în cadrul fiecăui proiect de cercetare susţinut de cele două instituţii finanţatoare (AŞM şi BMBF), cele două colective de cercetare din Moldova şi Germania au sarcina de a elabora în comun şi un studiu de prefazabilitate privind continuarea dezvoltării colaborării prin participarea în diverse programe europene de cercetare şi dezvoltare tehnologică, în special Programul Cadru 7.

În contextul cooperării moldo-germane se înscrie şi organizarea la 18 februarie 2008, în comun cu Fundaţia Frierdrich Ebert şi Ambasada Germaniei la Chişinău, a Simpozionului internaţional „Dezvoltarea externalizării cercetării ştiinţifice şi inovării în Republica Moldova”. Eveniment organizat cu scop de informare, consultare, punere în discuţie a posibilităţilor de comercializare a rezultatelor ştiinţifice ale cercetătorilor moldoveni către companiile din străinătate.

Un alt eveniment important în dezvoltarea relaţiilor bilaterale a fost organizarea, la 16 iunie 2008, de către AŞM, în colaborare cu Institutul de Cercetări Viticole Freyburg/Unstrut a Simpozionului moldo-german cu genericul „Vinuri şi Idei”.

În aceeaşi ordine de idei, evidenţiem şi organizarea Conferinţei ştiinţifice „Dimitrie Cantemir în memoria culturală europeană”, din 16 decembrie 2008, Berlin, cu implicarea activă a Ambasadei Republicii Moldova în RF Germană, a Academiei de Ştiinţe din Berlin-Brandenburg şi Institutul din Leipzig.

Menţionăm găzduirea la Chişinău, în perioada 17-20 septembrie 2009, a Simpozionului Internaţional Humboldt Kolleg cu tematica „Cooperare cu Germania – experienţă, forme noi şi perspective”, care a fost organizat cu suportul Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM şi Humboldt Club Moldova. Evenimentul a întrunit  experţi din diferite domenii, care colaborează activ cu colegii din diverse organizaţii şi instituţii din Germania, şi a avut drept scop  schimbul de experienţă, promovarea ideilor noi şi a diferitor forme de colaborare, analizarea posibilităţilor de a atrage generaţia nouă de tineri cercetători în colaborare ştiinţifică intensivă cu Germania.

Un alt eveniment important pentru comunitatea ştiinţifică autohtonă, în deosebi pentru cercetătorii din sfera juridică, l-a constituit înmînarea însemnelor de doctor honoris causa al AŞM, la 27 noiembrie 2009, domnului Matthias Weckerling, director general al Fundaţiei Germane pentru Cooperare Juridică Internaţională, pentru contribuţia substanţială în armonizarea legislaţiei naţionale la cadrul legislativ al Uniunii Europene, aprofundarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare în domeniul ştiinţelor juridice între cercetătorii ţărilor noastre.

Ultima actualizare ( Thursday, 25 March 2010 )

Concurs comun AŞM - BMBF a proiectelor de cercetare pentru anul 2010

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) în comun cu Ministerul Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii (BMBF) lanseaz? concursul proiectelor de cercetare pentru perioada 2010 în baza Memorandumului de inten?ii privind cooperarea ?tiin?ific? ?i ?i tehnologic? între A?M ?i BMBF semnat la Bonn în data de 14 martie 2008.

Concursul are drept scop:

  • Promovarea cooper?rii între centre de cercetare, health universit??i ?i colective de cercetare ?i consolidarea rela?iilor dintre comunit??ile ?tiin?ifice din ambele ??ri;
  • Dezvoltarea cooper?rii în baza schimbului de cercet?tori ?i speciali?ti pentru studii ?i vizite legate de activit??ile de cercetare propuse în cadrul proiectului;
  • Stimularea particip?rii colectivelor moldo-germane în diferite programe de cercetare/dezvoltare, ed inclusiv Programul Cadru 7 al Comisiei Europene.

Data limit? de înaintare a propunerilor este 10 iulie 2009.

Read more: Concurs comun AŞM - BMBF a proiectelor de cercetare pentru anul 2010

Rezultatele concursului internaţional de proiecte pentru anul 2009 (AŞM-BMBF)

CS?DT prezint? anexat lista proiectelor aprobate pentru finan?are în cadrul programului bilateral dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Ministerul Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii din Germania (BMBF) pentru anul 2009:

A fost semnat Memorandumul de intenţii privind cooperarea ştiinţifică moldo-germană

La invita?ia Ministerului Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii (MFEC) din Germania, clinic la 14 martie curent, generic au efectuat o vizit? de lucru la Bonn acad. Gheorghe Duca, pre?edintele A.?.M., ?i membrul corespondent Ion Tighineanu, vicepre?edintele A.?.M. La cele patru întrevederi din diferite structuri de cercetare-inovare ?i de finan?are a ?tiin?ei a participat Iulian Grigori??, Consulul General al RM la Frankfurt pe Main.

Read more: A fost semnat Memorandumul de intenţii privind cooperarea ştiinţifică moldo-germană

Concurs internaţional de proiecte pentru anul 2009 (AŞM-BMBF)

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Ministerul Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii (BMBF) al Germaniei, asthma în baza Memorandumului de inten?ii privind cooperarea ?tiin?ific? ?i tehnologic? între A?M ?i MFEC, semnat la Bonn la 14 martie curent, anun?? concursul de proiecte pentru anul 2009 în urm?toarele domenii ?tiin?ifice:

  1. Cet??enii ?i guvernarea într-o societate bazat? pe cunoa?tere
  2. Tehnologii informa?ionale ?i de comunica?ii
  3. Biomedicin?, farmaceutic? ?i s?n?tate
  4. Biotehnologii agricole ?i securitate alimentar?
  5. Nanotehnologii, ingineria industrial? ?i materiale noi
  6. Mediul ambiant ?i surse de energie regenerabil?

Read more: Concurs internaţional de proiecte pentru anul 2009 (AŞM-BMBF)

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us