Concurs internaţional de proiecte pentru anul 2009 (AŞM-BMBF)

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Ministerul Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii (BMBF) al Germaniei, asthma în baza Memorandumului de inten?ii privind cooperarea ?tiin?ific? ?i tehnologic? între A?M ?i MFEC, semnat la Bonn la 14 martie curent, anun?? concursul de proiecte pentru anul 2009 în urm?toarele domenii ?tiin?ifice:

  1. Cet??enii ?i guvernarea într-o societate bazat? pe cunoa?tere
  2. Tehnologii informa?ionale ?i de comunica?ii
  3. Biomedicin?, farmaceutic? ?i s?n?tate
  4. Biotehnologii agricole ?i securitate alimentar?
  5. Nanotehnologii, ingineria industrial? ?i materiale noi
  6. Mediul ambiant ?i surse de energie regenerabil?
Costul total al unui proiect nu va depăşi suma de 35 mii euro, partea germană va finanţa 25 000 euro şi partea moldavă – circa 10 000 euro.

Durata executării unui proiect este de 12 luni, începând cu 1 ianuarie 2009.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiecte – 4 iulie 2008.

Propunerile de proiecte din cadrul acestui program bilateral, perfectate conform formularului-tip, se prezintă Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, biroul 326, tel: 27-45-00, 27-27-58, pe adresa bd. Ştefan cel Mare, nr.1) într-un exemplar, în limba de stat, pe suport de hârtie (cu semnături) şi în formă electronică. Ca anexă se va prezenta şi propunerea de proiect în limba engleză, perfectată în comun cu partenerii germani, conform formularului anexat.

Anexe:
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us