Concurs comun AŞM - BMBF a proiectelor de cercetare pentru anul 2010

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) în comun cu Ministerul Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii (BMBF) lanseaz? concursul proiectelor de cercetare pentru perioada 2010 în baza Memorandumului de inten?ii privind cooperarea ?tiin?ific? ?i ?i tehnologic? între A?M ?i BMBF semnat la Bonn în data de 14 martie 2008.

Concursul are drept scop:

 • Promovarea cooper?rii între centre de cercetare, health universit??i ?i colective de cercetare ?i consolidarea rela?iilor dintre comunit??ile ?tiin?ifice din ambele ??ri;
 • Dezvoltarea cooper?rii în baza schimbului de cercet?tori ?i speciali?ti pentru studii ?i vizite legate de activit??ile de cercetare propuse în cadrul proiectului;
 • Stimularea particip?rii colectivelor moldo-germane în diferite programe de cercetare/dezvoltare, ed inclusiv Programul Cadru 7 al Comisiei Europene.

Data limit? de înaintare a propunerilor este 10 iulie 2009.

Se anunţă concurs de proiecte de cercetare în următoarele domenii ştiinţifice:

 1. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al     Moldovei în contextul integrării europene;
 2. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă;
 3. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii;
 4. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară;
 5. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi;
 6. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

Propunerea de proiect trebuie să reflecte 2 componente:

 1. Componenta cercetării, şi
 2. Componenta ce ţine de continuitatea dezvoltării cooperării prin participarea pe viitor în diferite programe bilaterale sau europene.

La concurs se înaintează cereri de executare a proiectelor ştiinţifice comune, efectuate de colective de cercetători ştiinţifici din Republica Moldova şi Germania, ce  prezintă interes  pentru comunitatea ştiinţifică şi au ca scop dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor şi cercetărilor, care prin metodele sale de executare manifestă o importanţă ştiinţifică şi practică majoră.

Cercetătorii din Moldova prezintă propunerile de proiect la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în acest Apel, iar cercetătorii din Germania prezintă propunerile la BMBF în conformitate cu regulile şi condiţiile de scriere a propunerii impuse de către BMBF.

Perioada proiectului este de pîna la 12 luni, începînd cu 1 ianuarie 2010. Costul unui proiect este de 35 000 EUR din care 25 000 EUR vor fi alocaţi de partea germană pentru acoperirea cheltuielilor colectivului de cercetători din Germania. Echivalentul în lei moldoveneşti a 10 000 EUR va fi alocat de partea moldovenească pentru acoperirea cheltuielilor colectivului de cercetători din Moldova.

Termenul limită de înaintare a propunerilor este 10 iulie 2009, orele 17:00.

Cercetătorii din Moldova vor înainta propunerile în modul următor:

 • Două exemplare pe support de hîrtie semnate în original în limba de stat;
 • Copia propunerii pe suport de hîrtie în limba engleză înaintată de către partenerii germani la BMBF;
 • Versiunea electonică a propunerii în limba de stat trebuie expediată prin sistemul electronic “Expert-online” la adresa: www.expert.asm.md. În sistem se completează Fişa proiectului la care se anexează versiunea electronică a propunerii în limba de stat. Înainte de expedierea propunerii on-line telefonaţi persoanele responsabile de sistem pentru identificarea parolei şi codului de intrare în sistem. Telefon de contact: 733310, 733301.

Propunerile pe suport de hirtie trebuie prezentate la adresa:
Centrul Proiecte Internaţionale
Str. Ştefan cel Mare 1, biroul 334, 336
Tel: (373 22) 271671, 542950

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us