Programul DAAD/OSI

Serviciul German pentru Schimburi Academice (DAAD), pills Bonn, ed ?i Funda?ia pentru o Societate Deschis? (anterior Institut) (OSI), salve Londra, desf??oar? un program comun de burse pentru absolven?i ?i cadre universitare tinere din statele din sudul Caucazului ?i Asia Central?, precum ?i din Ucraina ?i Republica Moldova. Bursele se acord? în comun de c?tre DAAD ?i OSI pentru studii ?i doctorate la universit??i germane.

Programul DAAD/OSI are drept obiectiv îmbun?t??irea pred?rii ?i cercet?rii în domeniul ?tiin?elor umaniste ?i sociale în aceste ??ri, precum ?i formarea unor re?ele de contact între cercet?tori germani ?i moldoveni, care s? stea la baza dezvolt?rii independente de noi rela?ii cu parteneri din str?in?tate.

În cadrul programului DAAD/OSI se acord? trei tipuri de burse, pentru
a)    studii de masterat, cu durata de cel mult doi ani
b)    studii doctorale, cu durata de trei ani
c)    dou? stagii de cercetare, cu o durat? de trei luni fiecare

Cuantumul bursei este de 750 € pe lun? pentru studen?ii înscri?i la programe de masterat, respectiv 1000 € pentru doctoranzi ?i 1840 € pentru cercet?torii cu titlul de doctor. Sînt acoperite ?i cheltuielile pentru cursurile de limb? german?, ce pot fi necesare, dup? caz. Bursa include asigurarea de s?n?tate în Germania, în plus, DAAD pl?te?te o sum? adecvat? pentru cheltuielile de transport, pe care îns? bursierul o prime?te dup? sosirea în Germania. Doctoranzilor li se asigur?, dup? al doilea an de burs?, o c?l?torie în ?ar?, pentru vizitarea familiei.

Condi?ii de înscriere

Pentru o burs? în cadrul programului DAAD/OSI se pot înscrie numai persoane care au domiciliul ?i lucreaz? (sau î?i desf??oar? activitatea cotidian?) în Republica Moldova.

Programul se adreseaz?, dup? cum reiese din cele trei variante sus-men?ionate, unor categorii diferite de candida?i: absolven?i de masterat sau licen?ia?i ai unei facult??i cu o durat? a studiilor de cel pu?in cinci ani, precum ?i cadre universitare tinere, cu titlul de doctor. Totodat?, adresan?ii programului sînt ?i candida?i care posed? o diplom? de licen??, care de regul? trebuie s? fi fost ob?inut? în urma unor studii cu durata de patru ani. Se pot înscrie doritori din urm?toarele domenii:
?tiin?e politice, sociologie, rela?ii interna?ionale, drept, economie, administra?ie public?, administra?ie educa?ional? ?i filosofie. în cazuri deosebite pot fi finan?a?i candida?i proveni?i de la alte specialit??i, în m?sura în care ace?tia se încadreaz? în domeniul ?tiin?elor umaniste ?i sociale.

Candida?ilor pentru o burs? de tip a) le st? la dispozi?ie un num?r limitat de programe de studii aprofundate / masterat. O list? a acestora poate fi ob?inut? de la lectorul DAAD. Candida?ii trebuie s? se informeze înainte de depunerea dosarului (termenul-limit? de înscriere este 31.10.2010) referitor la condi?iile de admitere la programul de studii dorit în mod detaliat ?i s? ia leg?tura cu universitatea-gazd?. Acceptul DAAD cu privire la acordarea bursei intr? în vigoare numai odat? cu admiterea definitiv? la studii, care de regul? va fi comunicat? candidatului de c?tre universitatea-gazd? abia în vara anului 2011. Un r?spuns pozitiv din partea DAAD nu reprezint? o garan?ie în privin?a admiterii la programul de studii dorit, în cadrul universit??ii preconizate. Doritorii unei burse de tip b) sau c) sînt ruga?i s? î?i aleag?, în vederea efectu?rii stagiului de cercetare sau perfec?ionare, o universitate german? de stat sau acreditat? de stat sau un institut de cercet?ri din afara unei universit??i. Nu exist? restric?ii cu privire la regiunea dorit?.

Candida?ii pentru o burs? de tip b) trebuie s? fie deja în primul sau al doilea an de doctorat sau s? aib? statutul de competitor. Totodat?, în momentul depunerii dosarului trebuie dovedit? existen?a contactului cu un posibil coordonator ?tiin?ific german.

De asemenea, ?i candida?ii pentru o burs? de tip c) trebuie s? demonstreze c? sînt în leg?tur? cu oameni de ?tiin?? germani. Candida?ii, de regul? cadre didactice universitare cu titlul de doctor, trebuie s? arate disponibilitatea de a include con?inuturi noi în activitatea didactic? ?i de cercetare, precum ?i de a conlucra cu cercet?tori germani în vederea cre?rii unei re?ele de parteneriat. O condi?ie esen?ial? pentru desf??urarea studiilor în Germania este de regul? buna cunoa?tere a limbii germane. Depunerea dosarului presupune ?i participarea la un test de limb?. In vederea îmbun?t??irii competen?ei lingvistice poate fi prev?zut, înainte de începerea studiilor, pentru to?i participan?ii la program un curs de german? de dou? luni, în ?ar?. Dac? este necesar, bursierilor din categoriile a) ?i b) le poate fi finan?at un al doilea curs de dou? pîn? la patru luni în Germania, de asemenea înainte de începerea studiilor. Participarea la un asemenea curs de limb? este obligatorie.

Candida?ii pentru un program de studii aprofundate în limba englez? necesit? cuno?tin?e foarte bune ale acestei limbi, care trebuie dovedite prin intermediul unui test TOEFL. Pentru admiterea la unele programe de studii în limba englez? este necesar ?i un rezultat pozitiv la testul GRE. De aceea, candida?ii trebuie s? se informeze în mod detaliat cu privire la modalit??ile de a participa la cele dou? examene men?ionate în Republica Moldova.

Dup? o selec?ie preliminar? a candida?ilor în baza dosarelor vor avea loc interviuri de selec?ie la Chi?in?u în februarie 2011.

Nu exist? o limit? de vîrst? pentru programul DAAD/OSI. Pentru candida?ii pentru o burs? de tip a), diploma de absolvire din ?ara de origine trebuie îns? s? fi fost ob?inut? cu cel mult ?ase ani în urm? în momentul depunerii dosarului.

Aten?ie: Pentru programul DAAD/OSI sunt în vigoare ni?te prevederi suplimentare. În acest sens doritorii trebuie s? se informeze la lectorul DAAD.

Documente necesare

Un dosar complet trebuie s? cuprind? urm?toarele documente în triplu exemplar (1 original ?i 2 copii)

(toate seturile de documente vor fi sortate în aceast? ordine; documentele vor fi scrise doar pe o singur? parte ?i nu vor fi prinse cu clame sau puse în mape transparente)

 1. formular de înscriere (completat integral) cu fotografia lipit? ?i semn?tura candidatului (?i copiile vor fi înso?ite de fotografiae ?i semn?tur? în original!); formularele pot fi ob?inute de la lectorul DAAD sau de pe internet la http://www.daad.de/imperia/md/content/en/deutschland/formulare/forschungsstipendium_en.pdf
 2. CV în form? tabelar? (datat ?i semnat)
 3. scrisoare de motiva?ie (pentru studii aprofundate, 2-3 pagini) sau prezentarea proiectului de cercetare ?tiin?ific? (pentru doctoranzi ?i stagii de cercetare, 3-5 pagini) (datat ?i semnat)
 4. dou? scrisori de recomandare de la cadre universitare din ?ar?, datate, semnate ?i înso?ite de ?tampila decanatului sau a catedrei, în limba german? sau englez?; în acest scop doritorii vor utiliza formularul pentru scrisori de recomandare care poate fi ob?inut de la lectorul DAAD sau de pe internet la http://www.daad.de/imperia/md/content/ de/foerderung/recommendation.pdf; în cazul altor limbi este necesar? traducerea recomand?rii
 5. copia legalizat? a diplomei de licen?? ?i/sau masterat, respectiv a carnetului de note (pentru stagii de cercetare: copia legalizat? a diplomei de doctor)
 6. traducerea diplomei în limba german? (conformitatea traducerii cu originalul trebuie autentificat? de c?tre un traduc?tor autorizat)
 7. copia legalizat? a diplomei de absolvire a studiilor preuniversitare (nu este necesar? pentru candida?ii cu titlul de doctor)
 8. traducerea diplomei de absolvire a studiilor preuniversitare în limba german? (nu este necesar? pentru candida?ii cu titlul de doctor) (conformitatea traducerii cu originalul trebuie autentificat? de c?tre un traduc?tor autorizat)
 9. explicarea în scris a sistemului de acordare a notelor în Republica Moldova
 10. acceptul scris de acordare a asisten?ei din partea unui cadru didactic universitar german habilitat (de preferin?? sub forma unei scrisori, dar este acceptabil? ?i prezentarea unui e-mail imprimat, cu condi?ia depunerii ulterioare la dosar a unei scrisori) (nu este necesar pentru efectuarea studiilor de masterat)
 11. certificat de competen?? lingvistic? DAAD (cu o vechime de cel mult 6 luni) sau certificat TestDaF sau ZOP sau DSH (numai pentru stagiile cu o durat? mai mare de 6 luni)
 12. list? de publica?ii (obligatoriu în cazul stagiilor de cercetare)
 13. adeverin?? de la locul de munc?, dac? este cazul (înso?it?, dup? caz, de traducerea în limba german? sau englez?; obligatoriu în cazul candida?ilor pentru o burs? de tip b) ?i c)
 14. adeverin?e de practic?, dup? caz (dac? sînt relevante pentru dosar)

Nu pot fi acceptate dosarele incomplete!

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us