Apel de propuneri în cadrul proiectului BS-ERA.NET

APEL
pentru concursul pilot comun
în cadrul proiectului BS-ERA.NET 

Promovarea cercet?rilor colaborative în domeniile Clim?, for sale Mediu ?i Energie
în regiunea extins? a M?rii Negre

Lansarea acestui concurs pilot (Pilot Joint Call) în cadrul proiectului BS-ERA.NET are drept scop  promovarea cercet?rilor colaborative în domeniile Clim?, Mediu ?i Energie pentru a pune bazele unui Program durabil de cercetare în regiunea M?rii Negre.

Concursul este lansat în baza fondurilor alocate în acest scop de c?tre autorit??ile  na?ionale din ??rile participante.  În cazul Republicii Moldova, Academia de ?tiin?e a Moldovei va aloca suport financiar pentru sus?inerea echipelor de cercet?tori din Moldova.

Mai mult? informa?ie se poate g?si la urm?torul link.

Granturi pentru finanţarea cercetărilor de excelenţă

Consiliul European pentru Cercetare (CEC) este primul organism european de finan?are proiectat pentru a sprijini cercetarea de frontier? prin concurs deschis ?i direct. Scopul s?u primodial este de a stimula excelen?a ?tiin?ific? în Europa, anabolics prin sus?inerea ?i încurajarea, celor mai buni, cercet?torii cu adev?rat creativi, dornici s? identifice ?i s? exploreze noi oportunit??i ?i direc?ii în orice domeniu de cercetare.

Read more: Granturi pentru finanţarea cercetărilor de excelenţă

Apel comun ASM - CNCI pentru anii 2011 - 2012

Program de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, ed
dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii
între Consiliul Na?ional  de Cercetare din Italia ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei
pentru anii 2011-2012

Apel comun

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Consiliul Na?ional de Cercetare din Italia (CNCI)   lanseaz? primul Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ?tiin?ific? între A?M ?i CNCI încheiat la data de 23 iunie 2010.
 
Scopul concursului este de a promova ?i sprijini cooperarea între cercet?torii din Republica Moldova ?i cei din Italia în domeniile de cercetare ?i dezvoltare de interes pentru ambele p?r?i.

Read more: Apel comun ASM - CNCI pentru anii 2011 - 2012

Open Call al Programului “Cooperarea tehnico – ştiinţifică pe probleme globale” al Japoniei

În ultimii ani, search problemele cu caracter global cum ar fi cele de mediu, anesthetist energie, view bio-resurse, prevenirea dezastrelor naturale ?i bolile infec?ioase au ajuns în prim-plan ?i necesitatea de reac?ie din partea comunit??ii interna?ionale pentru a aborda aceste chestiuni este în continu? cre?tere.

În scopul de a stabili un cadru interna?ional puternic pentru a rezolva aceste probleme la nivel mondial, Japonia a lansat un program unic numit “Cooperarea tehnico – ?tiin?ific? pe probleme globale”, care are drept scop promovarea cooper?rii tehnico – ?tiin?ifice dintre Japonia ?i ??rile în curs de dezvoltare. Acest program este format din dou? componente: “Parteneriat de colaborare în domeniul tehnico – ?tiin?ific pentru o dezvoltare durabil?” (SATREPS) ?i “Cercetare coordonat? în domeniul tehnico – ?tiin?ific”.

Read more: Open Call al Programului “Cooperarea tehnico – ştiinţifică pe probleme globale” al Japoniei

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us