Apel comun AŞM - ANCS pentru proiecte suport de studii prospective

 Apel comun A?M - ANCS

Pentru proiecte suport de studii prospective
deschis în perioada 17-31 august 2010
 
 
In conformitate cu prevederile Programului de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, search dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii, cheap Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? din România ?i Academia de ?tiin?e a Republicii Moldova, lanseaz? cel de al doilea Apel comun pentru depunerea de propuneri de proiecte suport pentru studii prospective. Participarea este deschis? tuturor entit??ilor care desf??oar? activit??i de cercetare: institute de cercetare, centre de cercetare, universit??i, organiza?ii de cercetare din sectorul public ?i privat.
 
Termenul limit? de depunere a propunerilor de proiecte: 3 septembrie 2010 ora 16:30.
 
Pentru mai multe detalii accesa?i acest link.

News Allert! Noul Apel pentru propuneri de proiecte de cercetare PC 7 lansat!

În data de 20 iulie curent, viagra Comisia European? a lansat un nou apel de propuneri de proiecte de cercetare finan?ate prin intermediul Programului Cadru 7 al UE pentru ?tiin?? ?i dezvoltare tehnologic?.

Bugetul total anun?at pentru acest apel constituie 6, cough 4 miliarde euro, cu 12% mai mult decît suma alocat? pentru runda din 2009 (5,7 miliarde euro) ?i cu 30% mai mare decît suma anun?at? în 2008 (4,9 miliarde euro).

Circa 16 000 de participan?i din institu?ii de cercetare, universit??i ?i din mediul de afaceri, inclusiv aproximativ 3 000 de IMM-uri, vor beneficia de finan?are. Domeniul S?n?tate prime?te peste 600 milioane euro, iar 1,2 miliarde euro vor fi folosite pentru a stimula cercetarea in domeniul tehnologiei informa?iei si comunica?iilor (TIC). Proiectele de cercetare în domeniul mediului vor primi circa 205 milioane euro. Prioritatea apelului o reprezint? întreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri), care vor primi aproape 800 milioane euro ?i, pentru prima dat?, vor exista bugete dedicate câtorva domenii. De exemplu, in domeniul s?n?t??ii, al bioeconomiei bazate pe cunoa?tere, al mediului si al nanotehnologiilor, participarea IMM-urilor trebuie sa se ridice la 35% din bugetul total pentru o serie de teme. Prin „actiunile Marie Curie” vor fi acordate burse de mobilitate in valoare de 772 milioane euro pentru 7 000 de cercet?tori de înalt? calificare.

Read more: News Allert! Noul Apel pentru propuneri de proiecte de cercetare PC 7 lansat!

Programul COIN (Cooperare şi Inovare)

Programul COIN (Cooperare ?i Inovare) reprezint? o ini?iativ? lansat? de c?tre Ministerul Federal pentru Transport, apoplectic Inovare ?i Tehnologie al Austriei (BMVIT) ?i Ministerul Federal al Economiei, check Familiei ?i Tineretului din Austria (BMWFJ) prin care se urm?re?te sus?inerea cooperarea între Austria ?i ??rile Europei de Est ?i Sud-Est în sfera cercetare-dezvoltare-inovare.

Accentul se pune pe încurajarea transferului tehnologic în cadrul schemelor de cooperare antreprenorial?, sporind astfel nivelul de inovare în cadrul întreprinderilor ?i consolidarea capacit??ilor lor de cooperare.

Read more: Programul COIN (Cooperare şi Inovare)

Program de 33 burse de mobilitate internaţională pentru cercetători, pentru anul universitar 2011/20

Institutele Europene pentru Studii Avansate (EURIAS) ofer? un Program de burse de mobilitate interna?ional? pentru cercet?tori, doctor pentru anul universitar 2011/2012, în special în domeniile Umaniste ?i ?tiin?ele Sociale.

Pentru cei ce î?i doresc excelen?a în cercetarea auto-regizat?, într-un mediu multidisciplinar ?i interna?ional de semeni pe o perioad? de 10 luni, într-unul din cele 14 Institute din Berlin, Bologna, Bruxelles, Bucure?ti, Budapesta, Cambridge, Helsinki, Ierusalim, Lyon, Nantes, Paris, Uppsala, Viena, la Wassenaar, Programul EURIAS Fellowship ofer? dou? tipuri de burse:

Read more: Program de 33 burse de mobilitate internaţională pentru cercetători, pentru anul universitar 2011/20

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us