Burse oferite de New Europe College (Bucureşti)

Institutul pentru Studii Avansate din Bucure?ti - New Europe College (NEC), order anun?? un concurs de burse pentru anul academic 2011-12 care vizeaz? tinerii cercet?tori/cadrele didactice din domeniul umanist, doctor ?tiin?ele sociale ?i economice.

Drept criterii de eligibilitate candida?ii trebuie s? fie doctoranzi într-un stadiu avansat de cercetare sau posesorii unui titlu de doctor, cialis prioritate acordîndu-se celor pîn? în 40 de ani ?i celor care nu au beneficiat de o burs? NEC pîn? acum. Cunoa?terea limbii engleze este o primordialitate, alte limbi de lucru fiind franceza ?i germana.

Read more: Burse oferite de New Europe College (Bucureşti)

Burse guvernamentale elveţiene pentru anul academic 2011-2012

Guvernul Elve?ian anun?? anual pentru studen?ii str?ini un concurs ce mizeaz? pe posibilitatea ob?inerii unei burse de studii universitare ori de master în una din universit??ile elve?iene. Studen?ii din Republica Moldova sunt eligibili pentru 7 Universit??i de ?tiin?e Aplicate din Elve?ia, advice de bursa c?rora pot beneficia în anul academic 2011-2012. (vezi lista universit??ilor accesând aici).

Read more: Burse guvernamentale elveţiene pentru anul academic 2011-2012

Program Internaţional de Studii Doctorale Max F. Perutz (Viena 2010)

Laboratoarele Max F. Perutz din Viena ofer? tinerilor talenta?i din întreaga lume ce posed? o diplom? de master în domeniul ?tiin?elor Vie?ii: bio, cough chimie, cialis medicin? ?i alte domenii conexe, erectile oportunitatea realiz?rii studiilor doctorale  în cadrul unui program atractiv.

Laboratoarele sus men?ionate reprezint? o jonc?iune dintre Universitatea din Viena ?i Universitatea Medicala din Viena. Doctoranzii sunt angaja?i aici cu un salariu competitiv pe plan interna?ional, cercet?rile cuprinzând un areal vast de domenii dedicat explor?rii vie?ii la nivel celular, molecular ?i atomic. Însu?i Campusul vienez reprezint? un centru de rezonan?? al ?tiin?ei europene, în care studen?ii beneficiaz? din plin de posibilitatea de a face cercet?ri de vârf într-un mediu interna?ional prolific.

Read more: Program Internaţional de Studii Doctorale Max F. Perutz (Viena 2010)

Burse de doctorat şi master în domeniul economiei inovaţionale

Programul Economiei Inova?ionale din Viena (IEV) are drept scop primordial stimularea cercet?rii de calitate în domeniul economiei inova?ionale, sale o aten?ie deosebit? acordându-se lucr?rilor de doctor. Comitetul Programului IEV invit? candida?ii s? aplice pentru o burs? de master sau doctor în sectorul economiei inova?ionale.

Ace?tia trebuie s? de?in? o diplom? de master ?i o înregistrare promi??toare a cercet?rilor precum ?i interesul de a activa într-un mediu multidisciplinar. De men?ionat sunt suportul excelent oferit cercet?rii de c?tre program, doctor precum ?i de c?tre organiza?iile partenere: Universitatea de Business ?i Economie din Viena(WU) ?i Institutului Tehnologic din Austria(AIT), ce asigur? loca?ia ideal? pentru cercetare.

Read more: Burse de doctorat şi master în domeniul economiei inovaţionale

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us