Opportunities [Diaspora Network]

Serviciul EURAXESS Moldova

Euraxess

EURAXESS – în Republica Moldova


Academia de ?tiin?e a Moldovei, therapy de comun acord cu Centrul Proiecte Interna?ionale, viagra a desf??urat, în premier? pentru Republica Moldova, ”Noaptea Cercet?torilor”. Evenimentul a avut loc pe data de 27 septembrie curent, în Scuarul Academiei de ?tiin?e a Moldovei. În cadrul aceluia?i evenimentul a fost lansat în premier? ?i Portalul Na?ional www.euraxess.md.

Programului EURAXESS este una din cele mai importante ini?iative la nivel european, care are drept scop promovarea mobilit??ii cercet?torilor ?i asigurarea accesului liber al cet??enilor la informa?ie. Mai mult decât atât, prin intermediul acestui Portal se inten?ioneaz? s? se promoveze ?i sistemul de Cercetare ?i Dezvoltare din Republica Moldova.

Noul Portal Na?ional este parte integrant? al re?elei EURAXESS UE, care întrune?te peste 200 de centre de cercetare ?i institu?ii din 40 de ??ri europene, ?i care a devenit un instrument al cercet?torilor în mi?care.

Portalul Na?ional www.euraxess.md se bazeaz? pe patru piloni importan?i:

EURAXESS Jobs - un instrument de recrutare, prin intermediul c?ruia cercet?torii pot beneficia de informa?ii actualizate permanent care vizeaz? locurile de munc?, vacan?ele, oportunit??ile de finan?are ?i bursele din Europa. Cercet?torii î?i pot posta aici on-line CV-urile. http://www.euraxess.md/ro/locuri-de-munc%C4%83

De asemenea, ei vor beneficia de acces direct la portalurile na?ionale din cele 40 de state partenere, prin care se ofer? informa?ii despre locurile de munc?, vacan?ele, oportunit??ile de finan?are ?i serviciile personalizate din fiecare ?ar?.

Companiile/institu?iile de cercetare-dezvoltare, pot plasa gratuit informa?ii despre locurile de munc?, vacante, ?i pot c?uta CV-urile cercet?torilor interna?ionali de talie mondial?.

EURAXESS Services este o re?ea ce întrune?te peste dou? sute de centre situate în 40 de ??ri europene. http://www.euraxess.md/ro/servicii-euraxess

Acest serviciu personalizat, oferit în mod gratuit, ajut? în abordarea unor asemenea chestiuni, precum cazarea, vizele ?i permisele de munc?, cursurile de limbi str?ine, ?colile pentru copii, condi?iile ce ?in de asigur?rile sociale ?i asisten?a medical?. Atât cercet?torilor, cât ?i membrilor familiilor lor le este oferit? asisten?? privind planificarea ?i organizarea ?ederii într-o ?ar? str?in?.

EURAXESS Rights ofer? toate informa?iile legate de Carta European? a Cercet?torilor ?i Codul de Conduit? pentru Recrutarea Cercet?torilor. http://www.euraxess.md/ro/drepturi-euraxess

Carta stipuleaz? drepturile ?i obliga?iile cercet?torilor, precum ?i a institu?iilor de cercetare-dezvoltare, precum ?i oportunit??ile de finan?are.
Codul vizeaz? asigurarea unui tratament egal pentru to?i cercet?torii din Europa ?i spore?te transparen?a în cadrul procesului de recrutare a acestora.

EURAXESS Links ofer? cercet?torilor europeni, care lucreaz? în str?in?tate, servicii web interactive pentru a le asigura o conexiune permanent? atît între ei, cât ?i cu Europa. http://www.euraxess.md/ro/links

EURAXESS Links ofer? informa?ii cu privire la oportunit??ile de dezvoltare a carierei în Europa, la colabor?rea transna?ional? în domeniul cercet?rii ?i inov?rii.

Serviciul EURAXESS Links func?ioneaz? în Statele Unite, Japonia, India, Brazilia ?i China. Afilierea este gratuit?.

“EURAXESS – Researchers in Motion” reprezint? o cale sigur? de acces la spre carierele atractive în domeniul cercetare în Europa ?i spre comunitatea de talente de talie mondial? din domeniul cercet?rii. Sprijinind mobilitatea cercet?torilor, EURAXESS ajut? la afirmarea Europei în calitate de arie de excelen?? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice.

Ini?iativa EURAXESS î?i propune s? elimine barierele administrative în calea liberei circula?ii a cuno?tin?elor ?i s? contribuie la consolidarea mobilit??ii cercet?torilor transfrontaliere. Toate serviciile oferite de c?tre EURAXESS sunt gratuite ?i accesibile tuturor.

Mai multe detalii pute?i afla accesînd pagina electronic? www.euraxess.md ori pe pagina de Facebook pentru EURAXESS Moldova https://www.facebook.com/pages/EURAXESS-Moldova/391972037564680?ref=hl

Burse în Suedia

opportunities

Institutul Suedez pentru Cooperare în Regiunea M?rii Baltice, stomach anun?? un concurs de burse pentru anul universitar 2014-2015, în contextul Programulului Visby. Apelul de burse se adreseaz? studen?ilor talenta?i ?i creativi, precum ?i cercet?torilor post-doctorat din Belarus, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Republica Moldova, Polonia, Rusia ?i Ucraina, pentru studii post-universitare sau studii de cercetare la universit??i din Suedia.

Read more: Burse în Suedia

Apel pentru stagieri ICBSS

open call

Centrul Interna?ional pentru Studii în domeniul M?rii Negre (ICBSS) anun?? apel deschis de stagii pentru persoane calificate care doresc s? ob?in? experien?? de munc? într-un institut de cercetare orientat spre domeniul politic. Sarcinile ?i responsabilit??ile stagiarilor sunt atribuite în func?ie de nevoile Centrului, viagra order precum ?i în dependen?? de interesele ?i abilit??ile stagiarului. Stagiile au, de obicei, o durat? de trei-?ase luni la sfâr?itul c?reia stagiari vor primi o scrisoare de referin??.
Stagiile sunt, în mod normal, nepl?tite ?i stagiarii trebuie s? caute surse alternative de finan?are.

Data limit? de depunere a aplica?iilor este 15 decembrie 2013.

Pentru detalii privind condi?iile ?i modalitatea de aplicare, acceasa?i LINK-ul.

Burse finanțate de către Polonia

opportunities

Fondul de burse din Polonia în colaborare cu Muzeul de Istorie polonez ofer? burse în valoare de 1000 euro/lun? cet??enilor str?ini care studiaz? sau doresc s? studieze istoria Poloniei.

Bursele vor fi acordate câ?tig?torilor concursului pentru cel mai bun proiect de cercetare.

Data limit? pentru trimiterea aplica?iilor este 16 decembrie 2013.

Pentru mai multe detalii accesa?i LINK-ul.

Programul "Erasmus+" disponibil pentru Moldova

european-union-hi

Noul program al UE pentru educa?ie, advice instruire, look sport ?i tineret - "Erasmus+" - va fi disponibil ??rilor Parteneriatului Estic (PE) începând cu 1 ianuarie 2014, patient inclusiv ?i în Republica Moldova. Programul va consolida schimbul academic bilateral dintre PE ?i UE. Pre?edin?ia lituanian? a Consiliului UE, al c?rei motto a fost „de a aduce partenerii Est-Europeni mai aroape de UE” a prezentat noile posibilit??i pe care "Erasmus+" le va deschide pentru studen?ii ?i cadrele didactice din ??rile PE.
Studen?ii din ??rile Parteneriatului Estic vor avea posibilitatea de a primi subven?ii pentru a participa la programele comunitare de masterat. Bursele doctorale vor fi finan?ate din programul „Marie Sk?odowska Curie”, parte a noului program Orizont 2020 pentru cercetare ?i inovare. "Erasmus+" va sprijini, de asemenea, modernizarea institu?iilor ?i sistemelor de înv???mânt superior, precum ?i dezvoltarea personalului din ??rile partenere.
Sursa: aici

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us