Videoconferinta "Managementul Proprietatii Intelectuale in Programele europene de cercetare"

video-conference

In data de 4 septembrie curent, medicine Academia de Stiinte a Moldovei, cialis Centrul Proiecte Internationale, in comun cu Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala si Oficiul Republicii Moldova pentru Stiinta si Tehnologie pe linga Uniunea Europeana, cu sustinerea Serviciului IPR Helpdesk al Comisiei Europene, organizeaza seminarul ”Managementul Proprietatii Intelectuale in programele europene de cercetare”. Expertii Comisiei Europene vor interveni prin intermediul unei video-conferinte.

Evenimentul urmareste fortificarea capacitatilor actualilor si potentialilor beneficiari ai proiectelor europene privind gestionarea diverselor aspecte ce tin de Proprietatea Intelectuala.

Video-conferinta va reuni participanti ai proiectelor europene in derulare, persoane responsabile de relatii internationale si transfer tehnologic din cadrul institutiilor de cercetare-dezvoltare, rezidenti ai Parcurilor Stiintifico-Tehnologice si Incubatoarelor de Inovare, Puncte Nationale de Contact in Programul Orizont 2020.

Lucrarile seminarului se vor desfasura in incinta ASM, incepind cu ora 14.00 (Bd. Stefan cel Mare 1, Sala Mica, et.2).

Limba de lucru: engleza

Agenda evenimentului se anexeaza.

In acest context, rugam persoanele intersate de a participa la eveniment sa transmita confirmarea participarii la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr. de tel: 022 271671.

Prima şedinţă a Comitetului naţional „Orizont 2020”

horizon2020

La 18 iunie curent, ed în incinta Academiei de ?tiin?e a Moldovei, a avut loc prima ?edin?? a Comitetului na?ional „Orizont 2020”, care a fost instituit prin Dispozi?ia Prim- ministrului Republicii Moldova cu nr. 30-d din 4 aprilie 2013. În componen?a Comitetului, condus de Acad. Gheorghe Duca, pre?edintele A?M, au fost inclu?i reprezentan?i ai organelor administra?iei publice centrale ?i locale, reprezentan?i ai mediului academic, de afaceri ?i ai societ??ii civile.

În cadrul primei ?edin?e, membrii Comitetului au discutat regulile de participare la programul-cadru „Orizont 2020” al Comunit??ii Europene, au aprobat regulamentul Comitetului na?ional, au discutat ?i aprobat un plan de ac?iuni, care urmeaz? s? fie realizat de c?tre Comitet cu scopul de a preg?ti asocierea ?i participarea eficient? a Republicii Moldova la noul program-cadru al Comunit??ii Europene pentru cercetare ?i inovare „Orizont 2020”.

Printre cele mai importante ac?iuni, care urmeaz? a fi întreprinse în viitorul apropiat, au fost men?ionate urm?toarele:

Read more: Prima şedinţă a Comitetului naţional „Orizont 2020”

Premiul tinerilor cercetători europeni 2013

open call

Asocia?ia EUROSCIENCE anun?? concursul pentru Premiul tinerilor cercet?tori europeni 2013. Premiul se va acorda cercet?torilor care vor demonstra performan?e remarcabile de cercetare ?i de management. Totodat?, cialis se urm?re?te stimularea includeri dimensiunii ?i perspectivei europene în studiile cercet?torilor. 

La concurs pot participa persoane care lucreaz? în ??rile europene, ed inclusiv cei din Republica Moldova. În anul curent, acest concurs tradi?ional este dedicat doctoranzilor, astfel încât participan?ii trebuie s? fie încadra?i într-un program doctoral sau s? fi sus?inut teza de doctor dup? 30 septembrie 2012.

Mai multe informa?ii, inclusiv referitor la modul de depunere ?i con?inutul dosarelor de participare, criteriile de evaluare a participan?ilor ?i premierea câ?tig?torilor pot fi g?site aici.

Sursa: Direc?ia politici ?i monitorizare doctorat a CNAA

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us