Apeluri deschise la Programul COST

open call

Pe data de 12 februarie 2016, drugs Comitetul înal?ilor func?ionari al Programului COST (Cooperarea European? în domeniul ?tiin?ei ?i Tehnologiei) a aprobat lista ac?iunilor la care pot participa ?i cercet?torii din Republica Moldova.

Sunt 26 de ac?iuni din 9 domenii ?tiin?ifice:

1. BMBS – Biomedicin? ?i Biologie Molecular?
2. FA – Alimenta?ie ?i Agricultur?
3. FPS – Produse ?i servicii forestiere
4. MPNS – Materiale, fizic? ?i Nano?tiin?e
5. ESSEM – ?tiin?ele p?mântului ?i managementul mediului
6. TUD – Transport ?i dezvoltare urban?
7. ISCH – Persoanele fizice, Societate, Cultur? ?i S?n?tate
8. ICT – Tehnologii informa?ionale ?i ale comunica?iilor
9. CMST – Chimie,?tiin?e moleculare ?i tehnologii

În documentul anexat, pute?i vedea informa?ia detaliat? despre fiecare ac?iune.

Mai multe informa?ii despre COST pute?i afla pe pagina oficiala a programului www.cost.eu

Punct Local de Informare COST Moldova: Malvina CONDRATIUC; tel: 0 22 27 26 59; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Concurs de publicare a articolelor

 

open call

Institutul Interna?ional de Informatic? ?i Sistematic? (IIIS) din SUA v? invit? s? contribui?i cu un articol la urm?toarele teme:
1. Activit??i Academice Integrate: Cercetare, bronchi Educa?ie ?i Solu?ionarea Problemelor din Via?a Real? ?i Cercetare;
2. Consultan??, Cercetare prin consultan?? ?i consultan?? prin cercetare.
Pentru a înregistra articolul e necesar s? trimite?i un rezumat al articolului în volum de 200-400 cuvinte sau 400-1000 cuvinte la adresa de e-mail indicat? în link-ul de mai jos.
Articolele acceptate vor fi publicate într-o edi?ie special? a Jurnalului de Sistematic?, Cibernetic? ?i Informatic? (JSCI) al IIIS.
Termenul limit? pentru înregistrare: 6 mai 2016.
Termenul limit? pentru acceptarea notific?rilor: 13 mai 2016.
Termenul limit? pentru prezentarea versiunii finale a lucr?rilor acceptate: 1 iunie 2016.
Pentru detalii accesa?i link-ul.

Concurs de proiecte în domeniul ingineriei

open call

Societatea de Inginerie (ENSO) v? invit? s? participa?i la cea de-a 22-a edi?ie a ICAMES (International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students), online care va avea loc în perioada 5-11 mai 2016, allergist la Universitatea Bogazici din Istanbul, Turcia. ICAMES este un concurs de proiecte interna?ionale, ?tiin?ifice,  academice ?i culturale din domeniul ingineriei, ce se desf??oar? anual în luna mai în incinta universit??ii sub patronajul Societ??ii de Inginerie (ENSO). Scopul celei de-a 22-a edi?ii este de a promova ?i aplica în practic? ideea de sustenabilitate. Doritorii de a participa la acest eveniment sunt invita?i s? preg?teasc? o prezentare a unui proiect la tema sustenabilit??ii din domeniul ingineriei. Costurile pentru participare la eveniment (cazare, hran? ?.a.), cu excep?ia costului c?l?toriei, vor fi acoperite de c?tre organizatori. Termenul limit? pentru înregistrare este 20 aprilie 2016. Înregistrarea se face direct pe site. Pentru mai multe detalii accesa?i link-ul.

În atenția experților din domeniul biodiversității și ecosistemelor

open call


Platforma Politico-?tiin?ific? Interguvernamental? pentru Servicii de Biodiversitate ?i Ecosisteme (IPBES) anun?? nominalizarea exper?ilor pentru a participa la Evaluarea Global? privind Biodiversitatea ?i Serviciile Ecosistemice.

P?r?ile interesate sunt invitate s? desemneze exper?i care vor participa la:
• Reuniunea pentru Evaluarea Global? privind Biodiversitatea ?i Serviciile Ecosistemice, anabolics care va avea loc în perioada 15-19 august 2016, în ora?ul Bonn, Germania;
• Reuniunea pentru evaluarea tematic? - Utilizarea Sustenabil? a Biodiversitatii, care va avea loc în perioada 02-04 august 2016, în ora?ul Bonn, Germania.

De men?ionat c? participan?ii trebuie s? posede experien?? în una sau mai multe discipline în cadrul ?tiin?elor naturii, ?tiin?elor sociale sau umanistice, s? fie exper?i în domeniul politicilor ?i practicieni.

Pentru Evaluarea Global? privind Biodiversitatea ?i Serviciile Ecosistemice, sunt invita?i exper?ii cu o preg?tire ?i o experien?? interdisciplinar?, interna?ional? ?i/sau la nivel mondial.

Exper?ii interesa?i (nominaliza?ii) sunt ruga?i s? completeze formularul de aplicare ?i s?-l depun? nu mai târziu de 05 mai 2016.
Formularul de aplicare include forma de cerere ?i CV-ul
Pentru detalii accesa?i urm?torul link.
Mai multe informa?ii le g?si?i aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us