Direcția Relații Externe vă urează sărbători fericite alături de cei dragi!

uiguj.jpg

Centrul Comun de Cercetare lansează Parteneriatul Doctoral de Colaborare

opportunities

Importan?a ?tiin?ei bazate pe dovezi pentru elaborarea politicilor este din ce în ce mai recunoscut? de c?tre factorii de decizie ?i î?i reg?se?te rezonan?a în mediul academic. Pentru a spori interfa?a ?tiin?? - politic?, medicine Centrul Comun de Cercetare (JRC) în cooperare cu universit??ile din statele membre ale UE ?i ??rile asociate la Programul Orizont 2020 lanseaz? un nou Parteneriat Doctoral de Colaborare (CDP).

Parteneriatul va oferi oportunit??i pentru o nou? genera?ie de studen?i doctoranzi, ?i se va focusa în special pe cercetare pentru elaborarea politicilor.

Prin intermediul CDP JRC urm?re?te s? stabileasc? colabor?ri strategice cu universit??ile cu reputa?ie interna?ional? în domeniul ?tiin?ifico-tehnologic ?i s? furnizeze studiile de doctorat pentru o nou? genera?ie de studen?i. Participarea la CDP va permite dobândirea sensibilit??ii la nevoile interfe?ei ?tiin??-politic?, capacitatea de a în?elege necesit??ile pentru cercetare la diferite etape ale ciclului de politici, ?i s? dobândeasc? noi competen?e în comunicarea ?tiin?ific?.

În termeni practici, aceasta va însemna dezvoltarea în comun a programelor de cercetare, g?zduirea ?i supervizarea studiilor de doctorat între universit??i ?i JRC.

În faza pilot a proiectului lansat la 19 decembrie 2016, vor fi încurajate ?ase domenii tematice, precum:
? modelarea energiei ?i transporturilor;
? solul ?i utilizarea terenurilor;
? bioeconomie ?i p?duri;
? inginerie mecanic?;
? genomic?, bioinformatic? ?i dezafectare nuclear?;
? gestionarea de?eurilor .

Informa?ii suplimentare sunt disponibile pe pagina web a CDP 

Data limit? de aplicare - 15 martie 2017.

Lead Scientist în serviciul științific al Comisiei Europene

opportunities

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene ofer? eviden?? ?tiin?ific? cheie pentru elaborarea politicilor robuste la nivelul Uniunii Europene.
Prin intermediul Centrului pentru Studii Avansate (CAS) recent înfiin?at, viagra 100mg JRC î?i aprofundeaz? baza de cuno?tin?e ?i exploreaz? noi domenii de cercetare relevante pentru actuala ?i viitoarea agend? politic? european?.
În acest sens, ed Centrul pentru Studii Avansate al JRC invit? candida?i pentru trei pozi?ii de Lead Scientist al JRC cu scopul dezvolt?rii proiectelor inedite în cadrul CAS, pe:
? Colectare de date ?i procesare în analiza ?i prognozarea dezvolt?rii economice
? Transformare digital? – ma?ini inteligente ?i comportamentul uman
? Transformare digital? – guvernarea ?i societ??ile umane
Candida?ii selecta?i vor forma echipe de pân? la cinci oameni de ?tiin?? ?i vor elabora planuri de proiecte ce vor contribui la rezultatele ?tiin?ifice de profil înalt.
Fiecare proiect are o durat? de maxim trei ani ?i prevede un buget suplimentar pentru executare.
Candida?ii de succes sunt a?tepta?i de a fi exper?i lideri în domeniile respective cu recunoa?tere interna?ional?.
Informa?ii detaliate precum ?i instruc?iuni de aplicare sunt oferite pe urm?torul link

Global Challenges Prize 2017: a New Shape

opportunities

Funda?ia Provoc?rile Globale din Stockhlom a lansat concursului „Global Challenges Prize 2017: a New Shape” , apoplectic care are drept scop implicarea exper?ilor ?i cercet?torilor din întreaga lume într –un dialog global cu privire la modul de a gestiona mai bine riscurile ?i provoc?rile cu care umanitatea se confrunt? în prezent. Suma premiului pentru propunerile câ?tig?toare va fi de pân? la 5 milioane dolari SUA. 
Pentru mai multe detalii accesa?i urm?torul link .

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us