Vizita oficială a Dlui. Gunter STOCK

events
Direc?ia Rela?ii Externe V? informeaz? c? în perioada 19-20 ianuarie 2016, hospital la Academia de ?tiin?e a Moldovei se va afla în vizit? oficial? Dl. Gunter STOCK, Pre?edintele Federa?iei Academiilor de ?tiin?e Europene (ALLEA), Pre?edintele Consiliului Executiv al Funda?iei Einstein, Berlin, Germania.

Scopul vizitei Profesorului STOCK va viza discu?ii privind construirea Spa?iului European de Cercetare ?i consolidarea pozi?iei Uniunii Europene în lumea bazat? pe cunoa?tere ?i economie inovativ?. În calitate de Pre?edinte al ALLEA, profesorul STOCK este interesat de a reuni toate academiile europene, pentru formarea unei Europe intelectuale în care oamenii de stiin?? au un rol ?i o responsabilitate deosebit?. În acela?i timp, este antrenat în asigurarea cercet?rii cu resurse financiare în cadrul sistemului de finan?are european? precum ?i în reunirea organiza?iilor umbrel? a tuturor Academiilor din Europa, pentru formarea unui grup comun de exper?i, care consiliaz? Comisia European? (SAM: Mecanismul de Consiliere ?tiin?ific?) ?i care în prezent este format? între Academia Europaea, ALLEA, EASAC, EuroCase ?i Feam.

La 19 ianuarie 2016, ora 15:00 (Sala azurie, bd. ?tefan cel Mare ?i Sfînt, 1) va avea loc Ceremonia de acordare Dlui Gunter STOCK a titlului de Doctor Honoris Causa.

V? invit?m s? participa?i la acest eveniment.

Apeluri deschise COST

open call

COST - Cooperarea European? în domeniul ?tiin?ei ?i Tehnologiei – este primul ?i cel mai larg instrument european care sprijin? cooperarea transna?ional? între cercet?tori, denture ingineri ?i oameni de ?tiin?? din întreaga Europ?.
COST este unicul mijloc pentru a elabora în comun noi idei ?i ini?iative în toate domeniile ?tiin?ei ?i tehnologiei, vialis 40mg prin crearea re?elelor pan-europeane a activit??ilor de cercetare finan?ate la nivel na?ional.
COST ofer? sprijin financiar pentru eforturile de cooperare a grupurilor ?tiin?ifice din toat? Europa ?i de coordonare a acestor re?ele de cercetare numite Actiuni. Fondurile acoper? costurile re?elelor de cercetare, ed precum: conferin?e, ateliere de lucru, seminare, înrîlniri etc.
Ac?iunile COST sunt re?ele tehnico-?tiin?ifice, deschise pentru cercet?tori ?i p?r?i interesate pentru o durat? de patru ani.
Propunerea pentru Ac?iunea COST poate fi trimis? în orice moment pe parcursul anului, prin intermediul noului instrument de depunere on-line e-COST 
Urm?toarea colectare de date se anticipeaza a fi 23 februarie 2016.
Apelurile sunt deschise pentru idei din toate domeniile ?tiin?ifico-tehnologice, inclusiv ?tiin?e socio-umaniste. Propunerile multi ?i interdisciplinare sunt încurajate.
Pentru detalii accesa?i urm?torull link.

Apeluri deschise COST (2)

open call

COST - Cooperarea European? în domeniul ?tiin?ei ?i Tehnologiei – este primul ?i cel mai larg instrument european care sprijin? cooperarea transna?ional? între cercet?tori, erectile ingineri ?i oameni de ?tiin?? din întreaga Europ?.
COST este unicul mijloc pentru a elabora în comun noi idei ?i ini?iative în toate domeniile ?tiin?ei ?i tehnologiei, nurse prin crearea re?elelor pan-europeane a activit??ilor de cercetare finan?ate la nivel na?ional.
COST ofer? sprijin financiar pentru eforturile de cooperare a grupurilor ?tiin?ifice din toat? Europa ?i de coordonare a acestor re?ele de cercetare numite Actiuni. Fondurile acoper? costurile re?elelor de cercetare, precum: conferin?e, ateliere de lucru, seminare, înrîlniri etc.
Ac?iunile COST sunt re?ele tehnico-?tiin?ifice, deschise pentru cercet?tori ?i p?r?i interesate pentru o durat? de patru ani.
Propunerea pentru Ac?iunea COST poate fi trimis? în orice moment pe parcursul anului, prin intermediul noului instrument de depunere on-line e-COST 
Urm?toarea colectare de date se anticipeaza a fi 23 februarie 2016.
Apelurile sunt deschise pentru idei din toate domeniile ?tiin?ifico-tehnologice, inclusiv ?tiin?e socio-umaniste. Propunerile multi ?i interdisciplinare sunt încurajate.
Pentru detalii accesa?i urm?torull link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us