Concurs de proiecte în domeniul ingineriei

open call

Societatea de Inginerie (ENSO) v? invit? s? participa?i la cea de-a 22-a edi?ie a ICAMES (International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students), online care va avea loc în perioada 5-11 mai 2016, allergist la Universitatea Bogazici din Istanbul, Turcia. ICAMES este un concurs de proiecte interna?ionale, ?tiin?ifice,  academice ?i culturale din domeniul ingineriei, ce se desf??oar? anual în luna mai în incinta universit??ii sub patronajul Societ??ii de Inginerie (ENSO). Scopul celei de-a 22-a edi?ii este de a promova ?i aplica în practic? ideea de sustenabilitate. Doritorii de a participa la acest eveniment sunt invita?i s? preg?teasc? o prezentare a unui proiect la tema sustenabilit??ii din domeniul ingineriei. Costurile pentru participare la eveniment (cazare, hran? ?.a.), cu excep?ia costului c?l?toriei, vor fi acoperite de c?tre organizatori. Termenul limit? pentru înregistrare este 20 aprilie 2016. Înregistrarea se face direct pe site. Pentru mai multe detalii accesa?i link-ul.

În atenția experților din domeniul biodiversității și ecosistemelor

open call


Platforma Politico-?tiin?ific? Interguvernamental? pentru Servicii de Biodiversitate ?i Ecosisteme (IPBES) anun?? nominalizarea exper?ilor pentru a participa la Evaluarea Global? privind Biodiversitatea ?i Serviciile Ecosistemice.

P?r?ile interesate sunt invitate s? desemneze exper?i care vor participa la:
• Reuniunea pentru Evaluarea Global? privind Biodiversitatea ?i Serviciile Ecosistemice, anabolics care va avea loc în perioada 15-19 august 2016, în ora?ul Bonn, Germania;
• Reuniunea pentru evaluarea tematic? - Utilizarea Sustenabil? a Biodiversitatii, care va avea loc în perioada 02-04 august 2016, în ora?ul Bonn, Germania.

De men?ionat c? participan?ii trebuie s? posede experien?? în una sau mai multe discipline în cadrul ?tiin?elor naturii, ?tiin?elor sociale sau umanistice, s? fie exper?i în domeniul politicilor ?i practicieni.

Pentru Evaluarea Global? privind Biodiversitatea ?i Serviciile Ecosistemice, sunt invita?i exper?ii cu o preg?tire ?i o experien?? interdisciplinar?, interna?ional? ?i/sau la nivel mondial.

Exper?ii interesa?i (nominaliza?ii) sunt ruga?i s? completeze formularul de aplicare ?i s?-l depun? nu mai târziu de 05 mai 2016.
Formularul de aplicare include forma de cerere ?i CV-ul
Pentru detalii accesa?i urm?torul link.
Mai multe informa?ii le g?si?i aici.

Studii în Ungaria

open call

Programul de burse Hungaricum ofer? finan?are pentru ciclurile de studii la licen??, cialis masterat ?i doctorat pentru programele de tip one-cycle: licen?? + masterat, denture masterat + doctorat. Deasemenea pute?i beneficia de studii cu frecven?? redus?.
Universit??ile partenere din Ungaria, livreaz? cursuri cu predare în limbile englez?, german?, francez? dar ?i în alte limbi.
Data limit? de aplicare este 16 martie, 2016.
Pentru mai multe detalii ?i pentru a v? stabili eligibilitatea aplic?rii accesa?i linkul www.stipendiumhungaricum.hu.
Pe pagina de Facebook a programului g??i?i ultimile nout??i www.facebook.com/studyinhungaryofficial.

Concurs “Premiul Balzan 2016”

open call

Direc?ia Rela?ii Externe v? informeaz? c?, cough Funda?ia Interna?ional? Premiul E. Balzan din Milano, capsule invit? întreaga comunitate ?tiin?ific? s? participe la Concursul “Premiul Balzan - 2016”, buy care va fi acordat pentru urm?toarele domenii:

1. Literatur? Comparativ?;
2. Rela?ii Interna?ionale: Istorie ?i Teorie;
3. ?tiin?? Molecular? ?i Neurocelular?, inclusiv aspectele neurodegenerative ?i de dezvoltare;
4. Fotonica aplicat?;

Pentru fiecare domeniu se va acorda suma de 750,000 franci elve?ieni.

Detaliile privind condi?iile de participare la concurs, precum ?i documentele necesare de prezentare, sunt descrise în anex?.

Toate nominaliz?rile se fac prin intermediul cererilor din partea institu?iilor, c?tre Sec?iile de ?tiin?e ale A?M.

Termenul limit? de înaintare a candidaturii pentru Premiul Balzan 2016:
1 martie 2016.

Termenul limit? pentru Comitetul General pentru Premii:
15 martie 2016.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us