Global Challenges Prize 2017: a New Shape

opportunities

Funda?ia Provoc?rile Globale din Stockhlom a lansat concursului „Global Challenges Prize 2017: a New Shape” , apoplectic care are drept scop implicarea exper?ilor ?i cercet?torilor din întreaga lume într –un dialog global cu privire la modul de a gestiona mai bine riscurile ?i provoc?rile cu care umanitatea se confrunt? în prezent. Suma premiului pentru propunerile câ?tig?toare va fi de pân? la 5 milioane dolari SUA. 
Pentru mai multe detalii accesa?i urm?torul link .

Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS) (2)

open call

Ghidându-se de Regulamentul privind procedura de formare ?i de cheltuire a mijloacelor MFGS, ed aprobat pe 30 mai 2014, pills prin decizia Consiliului ?efilor de guvern al CSI, no rx formarea proiectului Planului de buget a activit??ilor pentru anul 2018 se efectueaz? de c?tre Direc?ia executiv? al Fondului în primul trimestru al anului 2017.
Propunerile (apelurile) pentru includerea în cadrul activit??ilor proiectului Planului de buget pentru 2018 sunt acceptate din 30 septembrie 2016 pîn? la 1 februarie, anul 2017.
Proiectul Planului de budget a activit??ilor pentru anul fiscal urm?tor se formeaz? pe urm?toarele domenii:
• activit??i de caracter general-umanist;
• activit??i în domeniul culturii;
• activit??i în domeniul educa?iei ?i ?tiin?ei;
• activit??i ce vizeaz? dezvoltarea cooper?rii tineretului CSI;
• activit??i în domeniul informa?iilor ?i comunica?iilor, editarea c?r?ilor;
• activit??i În domeniul sportului;
• activit??i în domeniul turismului;
• activit??i desf??urate în cadrul Anului Comunit??ii Statelor Independente.
Se acord? prioritate acelor proiecte, care implic? cel pu?in trei ??ri din cadrul CSI, precum ?i proiectelor sprijinite de guvernele statelor-membre ale CSI pe teritoriul c?rora aceste proiecte se pun în aplicare, luându-se în considerare priorit??ile de dezvoltare de cooperare interstatal? în sfera umanitar? stabilite în mod regulat de c?tre Consiliul ?efilor de guvern al CSI.
Propunerea (cererea) din partea ??rii trebuie s? fie întocmit? în forma prescris? ?i s? con?in? estimarea global? în ruble ruse?ti, cu indicarea surselor de finan?are, inclusiv din mijloacele MFGS ?i din mijloacele participantului (mijloacele proprii ?i cele atrase). Este obligatoriu s? se furnizeze informa?iile care dovedesc estim?rile costurilor solicitate pentru fiecare articol al bugetului care urmeaz? s? fie finan?ate din mijloacele MFGS.
Din mijloacele MFGS nu pot fi finan?ate urm?toarele cheltuieli ale proiectului:
- Cheltuielile legate de participare în activit??ile (proiecte) a persoanelor care de?in func?ii publice în autorit??ile statelor respective;
- Cheltuielile de achizi?ie ?i consumul de fonduri pentru achizi?ionarea de echipamente de birou ?i crearea de site-uri.
Pachetul necesar de documente pentru aplicare include:
1) propunerea organului împuternicit (pentru ??rile CSI, în care nu este specificat organul împuternicit - o scrisoare de sus?inere a organului competent al autorit??ii executive sau a Guvernului ??rii-membre a CSI);
2) cererea de aplicare;
3) bugetul estimat;
4) documentele ce dovedesc estim?rile articolelor de cheltuieli.
În cazul unei prezent?ri a pachetului de aplicare incomplet (apel), propunerea nu va fi luat? în considerare.

Pentru mai multe detalii vizita?i urm?torul link

Forumul asiatic pentru știință grafică

open call

Japan Society for Graphic Science (JSGS) V? invit? s? participa?i la Forumul asiatic pentru ?tiin?? grafic? cu un design original al modelului 3D, drugs care poate fi fabricat cu ajutorul unei imprimante 3D. Termenul limit? de înscriere la concurs este 28 februarie 2016. Cheltuielile legate de participare vor fi acoperite de c?tre organizatori, physician îns? ele nu trebuie s? dep??easc? suma de 950 $ (100 000 Yen).
Expozi?ia final? cu lucr?rile premiate se va petrece la Tokyo, Japonia între 7-10 august 2016.
Pentru mai multe detalii referitoare la acest eveniment accesa?i link-ul.

Programul Visby

opportunities

 

Institutul Suedez a decis extiderea oportunit??ilor de cooperare în domeniul cercet?rii ?i înv???mântului cu Republica Moldova, sale în special prin intermediul Programului Visby. Programul respectiv, order va oferi din anul 2017 mai multe burse ?i posibilit??i de studii pentru studen?ii, cercet?torii ?i exper?ii din ??rile Parteneriatului Estic, inclusiv Republica Moldova. Programul se concentreaz? pe mobilitatea individual? a tinerelor talente, precum ?i a a celor academice ?i promovarea unor rela?ii durabile în domeniul dat între Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Rusia, Suedia ?i Ucraina.
Scopul programului este de a edifica o regiune integrat?, bazat? pe cunoa?tere ?i cercetare, inovare ?i management responsabil, care s? asigure o cre?tere economic? durabil?.
Datele lans?rii solicit?rilor din partea celor interesa?i, precum ?i alte detalii suplimentare referitor la program pot fi g?site aici.

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us