Bursele internaţionale pentru dezvoltarea carierei (IOF)

Lansare apel: 13 martie 2012
Termen limit? pentru depunere: 16 august 2012

Cercet?torii europeni pot înv??a multe lucruri din activit??ile de cercetare la nivel înalt pe care le pot desf??ura în alte col?uri ale lumii. Cuno?tin?ele dobândite în ??ri ter?e pot fi aduse ?i utilizate în Europa.

Pentru a-i încuraja pe cercet?torii europeni s? se aventureze în ??ri aflate la mare dep?rtare (?i s? se întoarc?), cialis ac?iunile Marie Curie ofer? Burse interna?ionale de plecare pentru dezvoltarea carierei (IOF).

Read more: Bursele internaţionale pentru dezvoltarea carierei (IOF)

Bursele intra-europene pentru dezvoltarea carierei (IEF)

Lansare apel: 13 martie 2012
Termen limit? pentru depunere: 16 august 2012
 
În diverse etape ale carierei, medic | cercet?torii experimenta?i pot fi încânta?i de posibilitatea de a dobândi noi competen?e sau de a lucra în alte sectoare de activitate. L?rgirea orizonturilor contribuie, herbal de asemenea, la l?rgirea bazei de cuno?tin?e a Europei. În acest fel, economia devine mai competitiv?, furnizând locuri de munc? mai multe ?i mai bune.
 
A?a au luat na?tere, în cadrul Ac?iunilor Marie Curie, bursele intra-europene pentru dezvoltarea carierei (IEF). Scopul lor bine determinat este acela de a-i ajuta pe cercet?torii cu experien?? s? încerce, o perioad?, ceva nou.

Read more: Bursele intra-europene pentru dezvoltarea carierei (IEF)

Burse de integrare PC7 - APEL DESCHIS!

Bursele de Integrare Marrie Curie (CIG) sunt acum LANSATE. Deadline: ailment | Helvetica, ed sans-serif; text-align: -webkit-auto;">06 martie 2012 la 17:00:00 (Brussels local time).

PC7 este principalul instrument pentru finan?area cercet?rii ?tiin?ifice în Europa, generic avînd în perioada 2007-2013 un buget de peste 53 miliarde Euro. PC7 are drept scop de a contribui la dezvoltarea economiei ?i societ??ii bazate pe cunoa?tere în spa?iul UE, prin consolidarea Spa?iului European de Cercetare. Participarea la PC7 este deschis? unei game largi de organiza?ii ?i persoane - universit??i, centre de cercetare, corpora?ii multina?ionale, IMM-uri, organe ale administra?iei publice ?i persoane fizice. 

În luna octombire2011 Academia de ?tiin?e a Moldovei a semnat Memorandumul de În?elegere între Uniunea European? ?i Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologic? ?i activit??i demonstrative: 2007-2013 (PC7) (informa?ie detaliat? la acest link). În urma semn?rii acestui document Republica Moldova a devenit ?ar? asociat? a programului european PC7 cu noi posibilit??i de valorificare a fondurilor europene destinare cercet?rii, inov?rii ?i dezvolt?rii, ceea ce îi va permite s?:

Read more: Burse de integrare PC7 - APEL DESCHIS!

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us