Video-conferinţă IAPP

video-conference
Re?eaua Punctelor Na?ionale de Contact ale Programului Cadru 7 al UE în Republica Moldova organizeaz? la data de 30 noiembrie 2012, ed buy începînd cu ora 11.00, în incinta Universit??ii Academiei de ?tiin?e, video-conferin?a dedicat? Ac?iunilor Marie Curie ale PC7 intitulat? „Parteneriate ?i colabor?ri industrie-mediu academic (IAPP) ”.
 
Informa?ia va fi expus? de c?tre dna Kamila Partyka, responsabil? pentru „Ac?iunile Marie Curie”,  Comisia European?. Persoanele interesate s? participe la acest eveniment sunt rugate s? ne contacteze la num?rul de telefon: 022-272659.
 
Detalii suplimentare cu privire la ac?iunea IAPP g?si?i în anex?.

Dicizia CE privind Programul Horizont 2020

press release

Decizia Consiliului UE de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare si inovare Orizont 2020 (2014-2020).

Documentul poate fi desc?rcat la ACEST LINK.

Ştiinţa din Republica Moldova tot mai prezentă în Spaţiul European de Cercetare

press release
 
La 21 septembrie curent, health Academia de ?tiin?e a Modovei de comun cu Misiunea Republicii Moldova pe lîng? Uniunea European? ?i Oficiul Român pentru ?tiin?? ?i Tehnologie din Bruxelles, medic | a organizat evenimentul de promovare „Moldova spre Spa?iul European de Cercetare”. Delega?ia din ?ar? i-a inclus pe dl acad. Gheorghe Duca, pre?edintele A?M, dr.hab.Vladimir Hotineanu, Pre?edintele Comisiei parlamentare pentru protec?ie social?, s?n?tate ?i familie, dr. Valentina Stratan, deputat al Parlamentului Republicii Moldova, dr. Mihail ?leahti?chi, consilierul Pre?edintelui Republicii Moldova, reprezentan?i ai re?elei Punctelor Na?ionale de Contact la Programul Cadru 7. Comisia European? a fost reprezentat? de dr. Martin Penny, asistentul Directorului General al Directoratului General European de Cercetare ?i Inovare, responsabil anterior de cooperarea cu Republica Moldova, dr. Elisabeth Lipiatou, ?ef al Departamentului pentru Vecin?tatea European?, Africa ?i ??rile din Golf, dr. Laurent Bochereau, ?ef al Departamentului pentru Politicile de Cooperare Interna?ional? din cadrul aceluia?i directorat, dr. Sebastiano Fumero, ?ef al Departamentului pentru sus?inerea Programului PC7 din cadrul Agen?iei Executive de Cercetare. La eveniment au  participat ?efii Oficiilor pentru ?tiin?? ?i tehnologie a României, Italiei, Poloniei, Ungariei, Fran?ei, Austriei, Spaniei, Estoniei  cu sediul în Bruxelles, reprezyentan?i ai diferitor structuri interna?ionale.
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us