Fii vizibil în Spaţiul European de Cercetare

În vederea sus?inerii eforturilor comunit??ii ?tiin?ifice din Republica Moldova de integrare în Spa?iul European de Cercetare, sale cialis Academia de ?tiin?e a Moldovei a lansat varianta englez? a paginii web www.fp7.asm.md, pagin? dedicat? celui mai important instrument de finan?are a cercet?rii în Europa, Programul Cadru 7 (PC7) pentru cercetare ?i dezvoltare tehnologic? (2007-2013).

Astfel, pagina în limba englez? are drept obiectiv cre?terea vizibilit??ii interna?ionale a activit??ilor ?i realiz?rilor comunit??ii ?tiin?ifice din Moldova, fiind adresat? cercet?torilor ?i savan?ilor din întreaga lume, în special celor din ??rile membre ale UE ?i celor asociate la PC7 preocupa?i de crearea parteneriatelor europene de cercetare.

Read more: Fii vizibil în Spaţiul European de Cercetare

EXTEND FP7 Help-desk

La sfâr?itul lunii iulie, look în cadrul proiectului european EXTEND a fost lansat serviciul on-line "Help-desk" cu scopul de a oferi consultan?? specializat? echipelor de cercetare în domeniul tehnologiilor informa?ionale ?i de comunica?ii (TIC) din Europa de Est ?i Asia Central?, ed în procesul de participare la concursurile PC7 anun?ate de Comisia European?.

Astfel, sale întreb?rile adresate prin intermediul acestui Help-desk acoper? toate aspectele de participare în PC7, inclusiv informa?ie detaliat? privind ofertele de finan?are deschise, c?utarea partenerilor, eligibilitatea propunerilor de proiect ?i comunicarea cu Comisia European?. Adi?ional, serviciul "Help-desk" ofer? un Glosar de acronime, reguli ?i defini?ii utilizate în domeniul tehnico-?tiin?ific european ?i o list? de întreb?ri adresate frecvent (FAQ).

Read more: EXTEND FP7 Help-desk

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us