Webinar privind Programul Marie Curie: 13.02.13

video-conference

În data de 13 februarie 2013, medstore începînd cu ora 14.00 va fi organizat al cincilea modul din cadrul seminarelor web oferit de EFPC în cadrul proiectului MOLD-ERA. Seminarul web va fi dedicat programului de mobilitate Marie Curie din cadrul Programului Cadrul al UE „Orizont 2020”.

Pentru a ob?ine mai multe informa?ii v? rog s? accesa?i ACEST LINK. http://mold-era.eu/ro/node/189

Prima şedinţă a „Comitetului de cercetare UE – Moldova”

press release
La data de 5 februarie 2013, viagra va avea loc prima ?edin?? a „Comitetului de cercetare UE – Moldova”, creat în conformitate cu prevederile Memorandumului de În?elegere între Republica Moldova ?i Uniunea European? privind asocierea Republicii Moldova la al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologic? ?i activit??i demonstrative (2007-2013), semnat la 11 octombrie 2011, la Bruxelles de c?tre acad. Gheorghe DUCA, Pre?edintele A?M ?i dna Máire GEOGHEGAN-QUINN, Comisarul European pentru Cercetare, Inovare ?i ?tiin??.
 

Training NCP şi RRI: “Moldova-Research Horizon”

open day
Academia de ?tiin?e a Moldovei organizeaz? în perioada 29-30 ianuarie 2013, ed un training adresat Re?elei Punctelor Na?ionale de Contact a Programului Cadru 7 (PC7) ?i Responsabililor de Rela?ii Interna?ionale din cadrul institutelor din sfera ?tiin?ei ?i inov?rii. Scopul evenimentului const? în cre?terea capacit??ilor grupului-?int? privind implementarea proiectelor PC7 ?i participarea în viitorul Program Cadru pentru Cercetare ?i Inovare al Comisiei Europene „Orizont - 2020”.
 
Training-ul se va desf??ura în cadrul proiectului moldo-estonian “Moldova-Research Horizon” finan?at de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei.
În calitate de exper?i vor participa reprezentan?ii Consiliului Estonian pentru Cercetare:
 
1. Kristin KRAAV – Punct Na?ional de Contact pentru Ac?iunile Marie Curie în PC7;
2. Maria HABICHT- Punct Na?ional de Contact pentru Energie ?i Transport în PC7;
3. Oskar OTSUS - Punct Na?ional de Contact pentru IMM-uri, abortion Securitate ?i Aspecte Legale ?i    Financiare în PC7. 
 
Evenimentul se va desf??ura începînd cu ora 09.00 în incinta Academiei de ?tiin?e a Moldovei (Bd. ?tefan cel Mare 1, Sala Aurie, et.1).
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us