Ştiinţa din Republica Moldova tot mai prezentă în Spaţiul European de Cercetare

press release
 
La 21 septembrie curent, health Academia de ?tiin?e a Modovei de comun cu Misiunea Republicii Moldova pe lîng? Uniunea European? ?i Oficiul Român pentru ?tiin?? ?i Tehnologie din Bruxelles, medic | a organizat evenimentul de promovare „Moldova spre Spa?iul European de Cercetare”. Delega?ia din ?ar? i-a inclus pe dl acad. Gheorghe Duca, pre?edintele A?M, dr.hab.Vladimir Hotineanu, Pre?edintele Comisiei parlamentare pentru protec?ie social?, s?n?tate ?i familie, dr. Valentina Stratan, deputat al Parlamentului Republicii Moldova, dr. Mihail ?leahti?chi, consilierul Pre?edintelui Republicii Moldova, reprezentan?i ai re?elei Punctelor Na?ionale de Contact la Programul Cadru 7. Comisia European? a fost reprezentat? de dr. Martin Penny, asistentul Directorului General al Directoratului General European de Cercetare ?i Inovare, responsabil anterior de cooperarea cu Republica Moldova, dr. Elisabeth Lipiatou, ?ef al Departamentului pentru Vecin?tatea European?, Africa ?i ??rile din Golf, dr. Laurent Bochereau, ?ef al Departamentului pentru Politicile de Cooperare Interna?ional? din cadrul aceluia?i directorat, dr. Sebastiano Fumero, ?ef al Departamentului pentru sus?inerea Programului PC7 din cadrul Agen?iei Executive de Cercetare. La eveniment au  participat ?efii Oficiilor pentru ?tiin?? ?i tehnologie a României, Italiei, Poloniei, Ungariei, Fran?ei, Austriei, Spaniei, Estoniei  cu sediul în Bruxelles, reprezyentan?i ai diferitor structuri interna?ionale.
 
 
Evenimentul a fost deschis de către E.S. dl. Eugen Caras, Şeful Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană, care a făcut o trecere în revistă a relaţiilor moldo-comunitare. . În continuare au luat cuvîntul dl dr.Mihail Şleahtiţchi, Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, dl. Vladimir Hotineanu, Peşedintele Comisiei parlamentare pentru protecţie socială şi familie, şi dr. Martin Penny, asistentul Directorului General al Directoratului General European de Cercetare şi Inovare al Comisiei Europene.
 
Evoluaţia domeniului ştiinţei şi inovării în Republica Moldova a fost expusă de către academicianul Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei în  prezentarea cu genericul „Contribuţia ştiinţei şi inovării din Republica Moldova la viitorul european al ţării”. Domnia sa a vorbit şi despre perspectivele Republicii Moldova în spaţiul european de cercetare, luînd în consideraţie faptul, că din 1 ianuarie 2012, Republica Moldova deţine statutul de ţară asociată la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative, ceea ce constituie o realizare importantă în parcursul european al ţării noastre. . De asemena, comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova implementeazyă un şir de măsuri în vederea ralierii la noul program al UE în sfera cercetării-inovării “Orizont 2020“, care va demara din  1 ianuarie 2014. În încheierea prezentării acad. Duca a lansat invitaţia către audienţă de a consolida cooperarea cu instituţiile şi cercetătorii din Republica Moldova, care dispune în acest sens de un potenţial cu relevanţă internaţională.
 
Pentru suportul consecvent acordat Republicii Moldova în procesul de negociere şi semnare a Memorandumului de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la Cel de-al Şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007–2013), la finalul evenimentului dlui Martin Penny i s-a acordat distincţia AŞM “Dimitrie  Cantemir“.
 
Reamintim în context că, la moment entităţile din Republica Moldova pot participa la apelurile deschise pentru anul 2013 în cadrul Programului Cadru 7 al UE, beneficiind de oportunităţile statutului de ţară asociată.
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us