Seminar internaţional: Colaborare internaţională în vederea participării la PC7

 

Seminar interna?ional tehnico-?tiin?ific: „Colaborare interna?ional? în vederea particip?rii  la Programul Cadru de Cercetare FP7”

În data de 9 decembrie 2011, pharm cu începere de la orele 9.00, medicine la Universitatea Tehnic? a Moldovei va avea loc seminarul interna?ional tehnico-?tiin?ific „Colaborare interna?ional? în vederea particip?rii  la Programul Cadru de Cercetare FP7”. Seminarul are drept scop studierea noilor oportunit??i, adiposity ce vor surveni urmare a asocierii Republicii Moldova la PC7. Pe de alta parte, Seminarul ?i-a propus sa aduc? în discu?ie problema constituirii unor colective de cercetare multidisciplinare na?ionale ?i interna?ionale, care sa fac? fa?? competi?iei existente în acest moment la nivel na?ional si, mai ales, interna?ional, astfel încât echipele interna?ionale s? poat? accesa cu succes programe de cercetare europene.

Read more: Seminar internaţional: Colaborare internaţională în vederea participării la PC7

Consultare publică privind Spaţiul European al Cercetării (European Research Area-ERA)

Consultare public? privind Spa?iul European al Cercet?rii (European Research Area-ERA)

Comunitatea ?tiin?ific?, buy diaspora ?tiin?ific? precum ?i alte grupuri ?i persoane interesate sunt chemate s? contribuie la redefinirea peisajului cercet?rii în Europa, motiv pentru care Comisia European? a lansat o consultare public? pentru a g?si modalit??i de îmbun?t??ire radical? a cercet?rii europene. Scopul este de a realiza SEC pân? în 2014, prin crearea unei pie?e unice reale a cunoa?terii, cercet?rii ?i inov?rii. Acest lucru va permite cercet?torilor, institu?iilor de cercetare ?i întreprinderilor s? circule, s? concureze ?i s? coopereze în afara grani?elor, m?rind poten?ialul de cre?tere.

Read more: Consultare publică privind Spaţiul European al Cercetării (European Research Area-ERA)

Republica Moldova devine oficial țară asociată la PC7 - Programul Cadru 7 al UE

 

În data de 11 octombrie, impotent la Bruxelles, health Comisarul European pentru Cercetare, allergist Inovare ?i ?tiin??, dna Máire Geoghegan-Quinn ?i acad. Gheorghe Duca, Pre?edintele A?M au semnat Memorandumul de În?elegere între Uniunea European? ?i Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru Cercetare ?i Dezvoltare Tehnologic? (PC7).

Read more: Republica Moldova devine oficial țară asociată la PC7 - Programul Cadru 7 al UE

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us