Consultare publică privind Spaţiul European al Cercetării (European Research Area-ERA)

Consultare public? privind Spa?iul European al Cercet?rii (European Research Area-ERA)

Comunitatea ?tiin?ific?, buy diaspora ?tiin?ific? precum ?i alte grupuri ?i persoane interesate sunt chemate s? contribuie la redefinirea peisajului cercet?rii în Europa, motiv pentru care Comisia European? a lansat o consultare public? pentru a g?si modalit??i de îmbun?t??ire radical? a cercet?rii europene. Scopul este de a realiza SEC pân? în 2014, prin crearea unei pie?e unice reale a cunoa?terii, cercet?rii ?i inov?rii. Acest lucru va permite cercet?torilor, institu?iilor de cercetare ?i întreprinderilor s? circule, s? concureze ?i s? coopereze în afara grani?elor, m?rind poten?ialul de cre?tere.

 

În acest context, rugăm participarea la procesul de consultare publică privind SEC prin completarea unui chestionar ce poate fi accesat la următorul link: http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm pînă la data de 30 noiembrie curent.

Pentru mai multe informaţii şi vizualizarea unor puncte de vedere poate fi consultat site-ul ERA: http://ec.europa.eu/research/era/consultation/era_consultation_en.htm

Comisia se va baza pe răspunsurile primite la aceste întrebări și la multe altele, pentru a finaliza propunerea privind un cadru SEC consolidat, care urmează să fie publicată înainte de sfârșitul anului 2012. Cadrul va optimiza coordonarea transfrontalieră a finanțării cercetării, sporind eficiența și impactul cercetării europene.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us