Opportunities [Diaspora Network]

Carnegie Research Fellowship Program: 2012-2013 - NEW!

Carnegie Research Fellowship Program este un Program de Burse pentru cercetare în Statele Unite ale Americii în domeniul ştiinţelor umaniste şi Sociale. Programul este administrat de Consiliul Naţional de Cercetare a Eurasiei si Europei de Est (NCEEER) (SUA) în cooperare cu Consiliile Americane pentru Învăţămînt Internaţional (ACTR / ACCELS) (SUA) (tel. Chişinău 225860) şi finanţat de Corporaţia Carnegie din New York (SUA).

DESCRIEREA SCURTĂ A PROGRAMULUI:

Programul Carnegie oferă savanţilor din domeniul ştiinţelor umaniste şi sociale din Republica Moldova, Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia şi Ucraina posibilitatea de a petrece un semestru academic (patru luni) în SUA pentru stagiuni de cercetare individuale fără obţinerea gradului ştiinţific în instituţiile americane de învăţămînt superior şi de cercetări ştiinţifice.

Read more: Carnegie Research Fellowship Program: 2012-2013 - NEW!

Burse de integrare PC7 - APEL DESCHIS!

Bursele de Integrare Marrie Curie (CIG) sunt acum LANSATE. Deadline: ask Helvetica, vcialis 40mg sans-serif; text-align: -webkit-auto;">06 martie 2012 la 17:00:00 (Brussels local time).

PC7 este principalul instrument pentru finan?area cercet?rii ?tiin?ifice în Europa, avînd în perioada 2007-2013 un buget de peste 53 miliarde Euro. PC7 are drept scop de a contribui la dezvoltarea economiei ?i societ??ii bazate pe cunoa?tere în spa?iul UE, prin consolidarea Spa?iului European de Cercetare. Participarea la PC7 este deschis? unei game largi de organiza?ii ?i persoane - universit??i, centre de cercetare, corpora?ii multina?ionale, IMM-uri, organe ale administra?iei publice ?i persoane fizice. 

În luna octombire2011 Academia de ?tiin?e a Moldovei a semnat Memorandumul de În?elegere între Uniunea European? ?i Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologic? ?i activit??i demonstrative: 2007-2013 (PC7) (informa?ie detaliat? la acest link). În urma semn?rii acestui document Republica Moldova a devenit ?ar? asociat? a programului european PC7 cu noi posibilit??i de valorificare a fondurilor europene destinare cercet?rii, inov?rii ?i dezvolt?rii, ceea ce îi va permite s?:

Read more: Burse de integrare PC7 - APEL DESCHIS!

Programul Orizont 2020: 80 miliarde EUR pentru cercetare - NEW!

 

 
Comisia European? a prezentat în data de 30 noiembrie 2011 un pachet de m?suri pentru stimularea cercet?rii, ambulance inov?rii ?i a competitivit??ii în Europa. Comisarul Máire Geoghegan-Quinn a anun?at lansarea programului Orizont 2020 pentru investi?ii în cercetare ?i inovare, buy cu un buget de 80 de miliarde EUR1. Comisarul Androulla Vassiliou a prezentat o Agend? strategic? de inovare pentru Institutul European de Inovare ?i Tehnologie (EIT), discount care va primi fonduri de 2,8 miliarde EUR în cadrul acestui program. În paralel, vicepre?edintele Antonio Tajani a anun?at un program complementar nou, destinat s? stimuleze competitivitatea ?i inovarea la nivelul IMM-urilor, cu un buget suplimentar de 2,5 miliarde EUR. Programele de finan?are se vor derula în perioada 2014 - 2020.

Read more: Programul Orizont 2020: 80 miliarde EUR pentru cercetare - NEW!

Moldova şi Portugalia vor coopera în domeniul academic - NEW!

Academia de ?tiin?e a Moldova ?i cea din Lisabona, treat Portugalia, au semnat un Acord de colaborare ?tiin?ific?. Cele dou? state vor efectua cercet?ri în domeniul ?tiin?elor sociale, axându-se pe migra?ie, integrare european? ?i demografie.

Directorul Institutului Integrare European? ?i ?tiin?e Politice (IIE?P) al A?M, Victor Moraru, a declarat pentru Info-Prim Neo c? Moldova ?i Portugalia se afl? la etapa de identificare a proiectelor ?i surselor de finan?are pentru realizarea lor. „Am f?cut unele cercet?ri în domeniul migra?iei, mai ales despre migra?ia moldovenilor în Spania ?i Italia. Cei din Portugalia au r?mas într-o ni?? neexplorat?. Acum, mai ales când am v?zut c? în Portugalia sunt mul?i moldoveni, la Zilele culturii Republicii Moldova, am decis c? e nevoie de cercetat ?i acest fenomen”, a spus Victor Moraru.

Moldova poate prelua ?i experien?a Portugaliei în ceea ce prive?te integrarea european?. „Portugalia deja a trecut drumul pe care suntem noi acum. Planific?m s? colabor?m ?i în acest sens cu omologii no?tri din Lisabona”, a spus directorul IIE?P. Victor Moraru a precizat c? Moldova este primul stat din cadrul Parteneriatului Estic care a ob?inut statutul de ?ar? asociat? la Programul Cadru al Comunit??ii Europene pentru Cercetare ?i Dezvoltare Tehnologic?.

Semnarea Acordului de colaborare dintre academiile de ?tiin?e de la Chi?in?u ?i Lisabona, dar ?i cu alte institu?ii precum Universitatea din Lisabona, Institutul Superior de ?tiin?e Sociale ?i Politice al Universit??ii Tehnice din Lisabona, sunt rezultatul integr?rii Republicii Moldova în Spa?iul European de Cercetare ?tiin?ific?. Directorul Institutului a men?ionat c? acordurile semnate prev?d cercet?ri comune, organizarea seminarelor ?i conferin?elor interna?ionale, preg?tirea cadrelor ?tiin?ifice prin programe comune de doctorat, publica?ii ?tiin?ifice comune ?i altele.

Vizita reprezentantului mediului academic moldovenesc în Lisabona a fost posibil? datorit? implic?rii Ambasadei Moldovei în Portugalia ?i a ambasadorului Valeriu Turea care, potrivit lui Victor Moraru, a depus eforturi sus?inute ca s? demareze colaborarea ?tiin?ific? moldo-portughez?.

În câteva luni, Ambasada Portugaliei a mediat semnarea a trei acorduri în domeniul academic. Acordurile au fost semnate între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e din Lisabona, între Universitatea Tehnic? din Moldova ?i Universitatea Tehnic? din Lisabona ?i între Universitatea de Stat din Moldova ?i Institutul Superior de ?tiin?e Sociale ?i Politice din Lisabona.

Sursa: allmoldova, via Info-Prim Neo

Noi oportunităţi pentru membrii diasporei ştiinţifice: burse de reintegrare PC7 - NEW!

PC7 este principalul instrument pentru finan?area cercet?rii ?tiin?ifice în Europa, erectile avînd în perioada 2007-2013 un buget de peste 53 miliarde Euro. PC7 are drept scop de a contribui la dezvoltarea economiei ?i societ??ii bazate pe cunoa?tere în spa?iul UE, ampoule prin consolidarea Spa?iului European de Cercetare. Participarea la PC7 este deschis? unei game largi de organiza?ii ?i persoane - universit??i, buy pills centre de cercetare, corpora?ii multina?ionale, IMM-uri, organe ale administra?iei publice ?i persoane fizice. 

În luna octombire2011 Academia de ?tiin?e a Moldovei a semnat Memorandumul de În?elegere între Uniunea European? ?i Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologic? ?i activit??i demonstrative: 2007-2013 (PC7) (informa?ie detaliat? la acest link). În urma semn?rii acestui document Republica Moldova a devenit ?ar? asociat? a programului european PC7 cu noi posibilit??i de valorificare a fondurilor europene destinare cercet?rii, inov?rii ?i dezvolt?rii, ceea ce îi va permite s?:

Read more: Noi oportunităţi pentru membrii diasporei ştiinţifice: burse de reintegrare PC7 - NEW!

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us